Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 279

гр. София, 18.07.2022 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юли през две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА
като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, частно гр. дело № 2564 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 1, във вр. с ал. 1, т. 1 и с чл. 279 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на Т. Н. М. срещу разпореждане № 260110/18.05.2022 г., постановено по въззивно гр. дело № 518/2020 г. на Варненския апелативен съд. С обжалваното разпореждане е върната касационна жалба с вх. № 260271/26.04.2022 г., подадена от жалбоподателя срещу решение № 260007/07.03.2022 г., постановено по същото въззивно гражданско дело.
Частната жалба, по която е образувано настоящото производство, е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащ на обжалване съдебен акт на апелативния съд. В жалбата се поддържа оплакване за неправилност на обжалваното разпореждане, като се излагат твърдения и съображения, че жалбоподателят е изпълнил в срок дадените му от съда указания за отстраняване на нередовностите на върнатата касационна жалба.
Ответникът по частната жалба – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) не е подала отговор на жалбата.
Разгледана по същество, частната жалба е основателна по следните съображения:
С разпореждане № 260103/27.04.2022 г. апелативният съд е оставил без движение касационната жалба с вх. № 260271/26.04.2022 г. и е дал указания на жалбоподателя в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани нередовността ѝ, като представи изложение, с препис за насрещната страна, на основанията за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК. Съобщението с препис от това разпореждане № 260103/27.04.2022 г. е връчено на жалбоподателя на 03.05.2022 г.
В срока за изпълнение на указанията – на 09.05.2022 г. жалбоподателят е подал по пощата (видно от пощенското клеймо, положено върху плика на пощенската пратка) изложение на основанията за допускане на касационното обжалване, придружено с препис за насрещната страна, което е постъпило в съда и е заведено с вх. № 260313/20.05.2022 г. (като изрично е отбелязана и датата на пощенското клеймо – 09.05.2022 г.).
Настоящият съдебен състав намира, че с горното указанията на въззивния съд, дадени с разпореждане № 260103/27.04.2022 г., са били изпълнени в срок от страна на жалбоподателя. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ГПК, следва да се приеме, че преклузивният едноседмичен срок за това не следва да се смята за пропуснат, след като изложението на основанията за допускане на касационното обжалване, придружено с препис за насрещната страна, с които са отстранени нередовностите на касационната жалба, са изпратени по пощата в рамките на този срок, макар пощенската пратка да е получена в съда след изтичането му и след постановяването на обжалваното разпореждане № 260110/18.05.2022 г.
От горното следва, че констатацията в мотивите към последното, че указанията на съда не са изпълнени в срок, обективно не съответства на действителното фактическо и правно положение, респ. – неправилно е върната касационната жалба на жалбоподателя.
По изложените съображения, обжалваното разпореждане № 260110/18.05.2022 г. следва да се отмени, а делото – да се върне на апелативния съд за по-нататъшно администриране на касационната жалба с вх. № 260271/26.04.2022 г.
Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 260110/18.05.2022 г., постановено по въззивно гр. дело № 518/2020 г. на Варненския апелативен съд.
ВРЪЩА делото на Варненския апелативен съд за по-нататъшно администриране на касационната жалба с вх. № 260271/26.04.2022 г., подадена от Т. Н. М. срещу решение № 260007/07.03.2022 г., постановено по същото въззивно гражданско дело.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: