Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 269

гр. София, 22.06.2022 г.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков ч.т.д.№1262 по описа за 2022 г. и взе предвид, че при постановяване на определение №245 от 08.06.2022 г. по ч.т.д.№1262/2022 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, е налице допуснато несъответствие между формираната от съда воля и външното й изразяване, като в диспозитива на определението е посочено, че се спира изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение №92 от 16.05.2022 г. по в.гр.д.№78/2022 г. на АС Варна, вместо на въззивно решение №92 от 16.05.2022 г. по в.гр.д.№78/2022 г. на АС Бургас, спрямо което е преценявано наличието на предпоставките по чл.282, ал.2 от ГПК, намира, че несъответствието следва да бъде поправено.
Мотивиран от горното Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в определение №245 от 08.06.2022 г. по ч.т.д.№1262/2022 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, като в диспозитива на определението, вместо записаното „решение №92 от 16.05.2022 г. по в.гр.д.№78/2022 г. на АС Варна”, следва да се чете „решение №92 от 16.05.2022 г. по в.гр.д.№78/2022 г. на АС Бургас”.
Определението не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.