Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№318
София, 20.07.2022 година

ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД, на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА
ИВО ДИМИТРОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 1115/2022 година

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба (неправилно наименована „частна касационна жалба“) на Я. И. З., в качеството му на съдружник в „ИЗАМЕТ 1991“ ООД, [населено място], срещу разпореждане № 671 от 23.02.2022 г. по ч. гр. д. № 3167/2021 г. на Софийския апелативен съд, с което е върната подадената от същото лице частна касационна жалба вх. № 23403/22.12.2021 г. (неправилно наименована „касационна жалба“) срещу постановеното по делото определение № 2987 от 11.11.2021 г.
Частният жалбоподател поддържа, че атакуваното разпореждане е неправилно. Изразява несъгласие с извода на съда, че срокът за изпълнение на указанията, дадени му с разпореждане № 4067 от 23.12.2021 г. по ч. гр. д. № 3167/2021 г., започва да тече от връчването/получаването на препис от същото. Твърди, че такъв препис не му е бил връчен като приложение към съобщението, поради което, с молба от 24.01.2022 г., е уведомил съда за неговия пропуск и е направил изрично искане да му бъде връчено процесното разпореждане, за да се запознае с дадените с него указания. Застъпва становището, че съобщението/разписката за осъществено връчване, подписана от връчителя, е официален свидетелстващ документ, доказващ връчването и обстоятелствата, свързани с него, но не доказва наличието на приложения към съобщението.
Ответникът по частната жалба – „ИЗАМЕТ 1991“ ООД, [населено място] – оспорва същата по съображения в писмен отговор от 13.05.2022 г.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и становищата на страните, приема следното:
Частната жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, от надлежна страна и е процесуално допустима, но разгледана по същество – същата е неоснователна.
За да върне частната касационна жалба на Я. И. З., въззивният съд е приел, че същият не е изпълнил в срок дадените му указания. Счел е, че в изпратеното съобщение с указанията за отстраняване на нередовностите е отразено и изпращането на препис от разпореждане № 4067 от 23.12.2021 г. Посочил е, че съобщението е връчено на жалбоподателя чрез адв. В. на 17.01.2022 г., като датата и начинът на връчването са удостоверени от връчителя. Съдебният състав е взел предвид подадената от пълномощника на Я. З. молба, с която същият е заявил, че с връченото на 17.01.2022 г. съобщение жалбоподателят не е получил препис от разпореждането, а копие от неговата частна касационна жалба, но е счел, че представените с тази молба документи (ксерокопия на частната касационна жалба и съобщението) не могат да оборят доказателствената стойност на разписката. Посочил е, че разписката за осъщественото връчване, подписана от връчителя, е официален свидетелстващ документ, който доказва пълно връчването и всички обстоятелства, свързани с него, в т. ч. датата и начинът на връчване.
Обжалваното определение е правилно.
Подадената частна касационна жалба с вх. № 23403/22.12.2021 г. срещу определение № 2987 от 11.11.2021 г. по ч. гр. д. № 3167/2021 г. на САС е нередовна, тъй като към нея не са представени платежен документ за внасяне на държавна такса по сметка на ВКС в размер на 15 лв., пълномощно за адв. Е. В. за подаването на частна касационна жалба, както и изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, с препис за насрещната страна. Затова, като правилни следва да бъдат преценени указанията за отстраняването на тези нередовности, дадени от въззивния съд с разпореждане № 4067 от 23.12.2021 г.
Срокът за изпълнението на посочените указания тече от връчване на препис от разпореждането. В случая, от съдържащото се по ч. гр. д. № 3167/2021 г. на САС (лист 23) съобщение, оформено надлежно съобразно изискванията на чл. 44, ал. 1 ГПК, е посочено, че се връчва препис от разпореждане № 4067 от 23.12.2021г. по ч. гр. д. № 3167/2021 г. на Софийски апелативен съд. В съобщението връчителят Н. Х. Т. е отбелязал, че на 17.01.2022 г., на процесуалния представител на жалбоподателя – адв. В., е връчено съобщение с препис от разпореждането. На гърба на съобщението, срещу „Получател“ това удостоверяване е потвърдено с подписа на адв. В..
Съобщението, с което на частния жалбоподател е връчено разпореждането с указанията за отстраняване нередовностите на подадената жалба, представлява официален свидетелстващ документ по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК. Той е съставен от длъжностно лице - служител на съда (връчител), в кръга на службата му и при упражняване на възложената му удостоверителна компетентност по чл. 44, ал. 1 ГПК. Съставен е по установените в закона форма и ред. Като официален свидетелстващ документ, съобщението/разписката съставлява доказателство за изявленията пред връчителя и за извършените от него и пред него действия. Следователно, за съда удостоверените в съобщението/разписката факти, в т. ч. и посоченото, че към него е бил приложен и съответно връчен препис от разпореждането, имат задължителна сила. С оглед императивната норма на чл. 193, ал. 3, изр. 1 ГПК, оспорването истинността на този документ е в тежест на жалбоподателя, каквото обаче в случая не е доказано. Удостоверените в съобщението факти не се опровергават от приложените към молбата от 24.01.2022 г. ксерокопия на частната касационна жалба и на съобщението.
От изложеното следва изводът, че препис от разпореждането, с което са дадени указанията, е редовно връчен на страната със съобщение, получено срещу подпис от процесуалния пълномощник на жалбоподателя на 17.01.2022 г. Следователно, същият е надлежно уведомен за дадените указания и неизпълнението им в срок, изтичащ на 24.01.2022 г., има за последица връщане на частната касационна жалба.
Ето защо, обжалваното разпореждане е правилно и следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 671 от 23.02.2022 г. по ч. гр. д. № 3167/2021 г. на Софийския апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :