Ключови фрази
Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * съдебно-техническа експертиза

Р Е Ш Е Н И Е

N 100

София 27.07.2015 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно заседание на тринадесети май две хиляди и петнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА
при участието на секретаря В.Петрова
като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова
гражданско дело N 6463/ 2014 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе съобрази:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
Л. Х. П. и Л. Х. Крушева – В. чрез процесуалния пълномощник адв. А.Т. са обжалвали въззивното решение на Окръжния съд [населено място] № 164 от 23.06.2014г. по гр.д.№ 181/2014г.
Ответникът В. П. В. чрез процесуалния пълномощник адв. Св.К. е подал отговор, в който изразява становище, че жалбата е неоснователна.
Касационната жалба е подадена в срок, отговаря на изискванията на чл.284 ГПК и не е налице изключението на чл.280 ал.2 ГПК , поради което е процесуално допустима.
С обжалваното решение Габровският окръжен съд е потвърдил решението на Севлиевския районен съд № 49 от 05.02.2014г. по гр.д.№ 1225/2011г. по извършване на делбата на триетажна сграда със смесено предназначение в [населено място], пл.“Свобода“ №7 чрез разпределяне на делбените имоти на тримата съделители по реда на чл. 353 ГПК.
Касационното обжалване е допуснато по правния въпрос : при извършаване на делбата на сграда със смесено предназначение /магазини и офиси/ по реда на чл. 353 ГПК следва ли съдът да се съобрази с искането на част от съделителите за получаване на общ дял, което би имало значение за разпределяне на равностойни обекти от гледна точка на техния вид и възможност за пълноценно ползване по предназначение.
По така поставения правен въпрос Върховният касационен съд, първо гражданско отделение намира следното:
Към извършване на делбата чрез разпределяне на делбените имоти по реда на чл.353 ГПК съдът пристъпва, когато броят на имотите е равен или по-голям от броя на съделителите и същевременно жребият е невъзможен или много неудобен по критериите, посочени в ППВС 7/1973г. т. 5 : когато до делба са допуснати имоти, съществено различаващи се един от друг по площ, обем или стойност, а същевременно дяловете на съделителите са различни или съделителите са направили в отделен дял подобрения на значителна стойност. Жребието е невъзможно и тогава, когато делбата се извършва по колена или имотите са разпределят при групиране на съделителите, защото тогава не се получава самостоятелен дял от всеки съделител.
Когато част от съделителите са поискали от съда да им разпредели имоти в общ дял , съгласно принципа на диспозитивното начало в гражданския процес, волята им трябва да бъде зачетена. Съобразявайки направеното групиране и изразено желание от тези съделители съсобствеността да не се прекратява безостатъчно, съдът следва да разпредели имотите като образува толкова дялове, колкото е броят на групите съделители. При разпределянето по чл. 353 ГПК съдът се ръководи от предназначението на имотите, тяхната стойност и квотите на съсобствениците като по възможност следва на всеки съделител респ. група съделители да се разпределят равностойни имоти не само според тяхната цена, но и според вида и предназначението им. Когато предмет на делбата е самостоятелна сграда с различни обекти - офиси и магазини, разпределението следва да се извърши така, че съделителителите да получат обекти от двата вида, както и по възможност да се разпределят имоти с приблизително равни експлоатационни качества.
По основателността на касационната жалба.
Първият довод в касационната жалба за недопустимост на въззивното решение е неоснователен. Няма основание да се приеме, че не е зачетена спогодбата , с която е приключила първата фаза на делбата. В нея са определени дяловете на съделителите , а не начина на разделяне на допуснатата до делба сграда. У. израз „дял“ вместо обозначаване на квотата на съответния съделител в дробно число не означава, че със спогодбата е постигнато съгласие и за начина, по който следва да бъде извършена делбата. Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение съгласно чл. 234 ал.3 ГПК само по въпросите, които се разрешават на основание чл. 344 ГПК в първата фаза на делбата – за кои имоти и между кои лица ще се извърши делбата , както и какви са техните части в съсобствеността.
С оглед изложението по въпроса, по който е допуснато касационното обжалване , доводът на касаторите, че съдът е бил длъжен да им възложи общ дял е основателен. Обособяването на два, вместо три дяла от сградата , е предпоставка за справедливо разпределяне на обектите на всеки етаж – по ½ от помещенията за всяка група съделители, като по този начин те ще получат равностойни по предназначение и възможност за експлоатация обекти.
Неправилно въззивният съд е приел, че искането за изслушване на нова експертиза е неоснователно, защото заключението на вещото лице не е било оспорено своевременно. Искането за ново разпределение на обектите не представлява оспорване на заключението, а е необходимо , за да бъде зачетена волята на съделителите Любимира Х. П. и Л. Х. Крушова – В. да получат общ дял. При положение, че сградата е административна и може да бъде разделена на отделни офиси със самостоятелно предназначение , съдът и без искане на страните при направеното групиране и изричен довод във въззивната жалба , е следвало да постави допълнителна задача на вещото лице да изготви и вариант за разделяне на всеки от етажите на два дяла и разпределяне на избените и тавански помещения. При необходимост според становището на вещото лице, следва да бъде одобрен и инвестиционен проект за новото разделяне.
С оглед на изложеното поради нарушение на процесуалните правила, обжалваното решение следва да се отмени и поради необходимостта да се изслуша нова техническа експертиза, на основание чл. 293 ал.3 ГПК, делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на Габровския окръжен съд.
Воден от горното Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Окръжния съд [населено място] № 164 от 23.06.2014г. по гр.д.№ 181/2014г., както и определение № 754 от 05.09.2014г. за допълване на решението в частта за разноските и
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Габровския окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: