Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 252

гр. София, 16.06.2022г.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети юни през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1321 по описа за 2022г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Подадена е молба с правно осн. чл.282, ал.2 ГПК от Е. Б. К. за спиране изпълнението на решение № 22/04.06.2021г. по в.т.д. № [ЕГН]/2021г. на Софийски апелативен съд, с което след отмяна на решение № 262818/28.04.2021г. по гр.д. № 4323/2020г. на СГС е постановено друго за осъждане на молителката да заплати на „Лайт Беър“ЕООД сумата от 50 000 евро, като част от вземане в общ размер от 450 000 евро, представляващо продажна цена за придобиване на 8 дружествени дяла от капитала на „Ню Лайн“ООД по предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове, което вземане е прехвърлено на „Лайт Беър“ЕООД с договор за цесия от 22.10.2018г., ведно със законната лихва върху претендираната сума от 26.05.2020г. до окончателното й изплащане.
Срещу така посоченото въззивно решение е подадена касационна жалба от молителката, която отговаря на изискванията по чл.283 и чл.284 ГПК.
С платежно нареждане от 09.06.2022г. молителката е внесла обезпечение по чл.282, ал.2, т.1 ГПК в размер на на 97 791,50 лв. /равностройност на 50 000 евро/, която сума е постъпила по набирателната сметка на ВКС съобразно удостоверение от 13.06.2022г. от счетоводител при ВКС.
Налага се извод за основателност на молбата за спиране изпълнението на осъдителното въззивно решение.
Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА изпълнението на въззивно решение № 22/04.06.2021г. по в.т.д. № [ЕГН]/2021г. на Софийски апелативен съд.
Препис от определението да се издаде на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: