Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№132

гр.София, 25.03.2022 год.


Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и пети март две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
ТАНЯ ОРЕШАРОВА

разгледа докладваното от съдия Декова
гр.дело №1149 по описа за 2022 год.

Производството е по чл. 282 ГПК.
Образувано е по молба вх.№ 2705 от 25.03.2022г. /с пощенско клеймо от 24.03.2022 г./, подадена от И. Ж. В., чрез адв. Б. Б. с искане за спиране на изпълнението на невлязло в сила въззивно решение № 102 от 29.11.2021г. по в.гр.д.№ 389/2021г. по описа на Апелативен съд – В..

Върховния касационен съд, състав на ІІІ гражданско отделение, след преценка на данните по делото намира следното:
Молителят И. Ж. В. е обжалвал с касационна жалба въззивно решение № 102 от 29.11.2021г. по в.гр.д.№ 389/2021г. на Апелативен съд – В. за потвърждаване на решение №260041 от 15.04.2021г. по гр.д.№2294/2018г. на Окръжен съд - Варна, с което с което И. Ж. В. е осъден на основание чл.54 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД да заплати на Г. Н. Б. и М. Х. Б. сумата от 158 267, 35 лв., представляваща заплатеното от ищците към датата на предявяване на този иск - 04.10.2018г. на Д. Х. М. и А. М. М., взискатели по изп.д. №20188950400522 по описа на ЧСИ Л. С., с рег. №895 на КЧСИ, с район на действие ВОС, обезщетение, присъдено им с влязло в законна сила решение №1561/25.10.2017г. по гр.д.№993/15г. по описа на ВОС, след извършена публична продан на собствените им недвижими имоти, а именно: апартамент №27 с идентификатор №10135.2560.47.10.32 по КК на [населено място] и адрес: [населено място], [улица], вх.Д, ет.10 - за сумата от 128 167, 20лв. и гараж №8, находящ се в [населено място], зад блоковете в ляво на [улица], между [улица]и [улица], с площ от 17, 28 кв.м. - за сумата от 28 537лв. и погасяване в резултат на три запора на банкови сметки за сумите от 416, 50 лв. в „Обединена българска банка“АД, 967, 80 лв. в „Българо1 американска кредитна банка“АД и 178, 85лв. в „Обединена българска банка“АД, ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на иска в съда - 04.10.2018г. до окончателното й заплащане.
С молбата е представено в заверен от адвоката препис депозирано до Служба по вписванията вх.№8268/22.03.2022г., акт.№220 том І дело №3607 Съгласие №151 том І рег.№918 от 202г. от Г. Г. В. и И. Ж. В. за вписване на ипотека за обезпечение пред съд-180, ал.1, във вр. чл.181, ал.2 от ЗЗД върху подробно описани недвижими имоти, като е посочено, че ипотеката се дава за обезпечение пред съд в размер на 227 959,51лв., заедно със съответните лихви, разноски, такси и др., за лицата Г. Н. Б. и М. Х. Б..
С оглед обстоятелството, че в полза на ответниците по депозираната от И. Ж. В. касационна жалба – Г. Н. Б. и М. Х. Б., е учредена ипотека върху недвижими имоти по реда на чл.181, ал.2 ЗЗД, чиято обща пазарна стойност е в размер на 242 032,31лв.,
касаторът моли да бъде спряно изпълнението на осъдителното въззивно решение.
Искането е неоснователно. Съгласно последователната практика на ВКС нормата на чл. 389 във връзка с чл. 397, ал. 1, т. 1 ГПК е неприложима в производството по чл. 282, ал. 2 ГПК, поради което наложена обезпечителна мярка „ипотека върху недвижим имот” /респ. учредената от И. Ж. В./ не може да бъде зачетена като „надлежно обезпечение” по смисъла на чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.Съгласно разясненията на ТР № 6 от 23.10.2015 г. по тълк.д.№ 6/2014 г. на ВКС, ОСГТК надлежното обезпечение в случая се определя от размера на предявените и уважени за конкретна сума искове по главните и акцесорни вземания, предмет на предявения иск, респ. искове, които се включват в понятието "присъдена сума".
При тези данни и съгласно чл.282, ал2, т.1 ГПК молбата за спиране на изпълнението е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И. Ж. В. за спиране на изпълнението на невлязло в сила въззивно решение № 102 от 29.11.2021г. по в.гр.д.№ 389/2021г. по описа на Апелативен съд – В..
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: