Ключови фрази


3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 29

гр. София, 31.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 24 януари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова
ч.гр.дело № 4663 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството по делото е по реда на чл.274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по подадена частна жалба от Д. В. С., чрез адв. П. М. срещу определение № 60357/19.10.2021 г. по ч.гр.дело № 1783/2021 г. на ВКС, III г.о., с което е оставена без разглеждане молба вх. № 65490/01.07.2021 г., подадена от Д. В. С. за изменение или отмяна на определение № 60252/22.06.2021 г. по ч.гр.дело № 1783/2021 г. на ВКС, III г.о. на основание чл.253 ГПК. Поддържаните основания за неправилност на определението са нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост. Според жалбоподателката неправилен е извода на съдебния състав, че постановеното с определение от 22.06.2021 г. по ч.гр.дело № 1783/2021 г. на ВКС, III г.о. се слага край на делото и същото не подлежи на изменение или отмяна от същия съд. Твърди се неправилност на извода на съда за недопустимост на молбата за отмяна или изменение на цитираното определение на състав на ВКС на основание чл.253 ГПК. Искането е обжалваното определение да се отмени и вместо него на основание чл.253 ГПК определението от 22.06.2021 г. на състава на ВКС да се отмени, като жалбоподателката-ищца се освободи от всички такси и разноски за производството по делото.
Ответникът по частната жалба Прокуратура на РБългария, чрез прокурор З.Т. от ВКП в писмен отговор е изразил становище за неоснователност на частната жалба.
Върховният касационен съд състав на четвърто гражданско отделение намира, че частната жалба е подадена от легитимирана страна, в срока по чл. 275,ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна по следните съображения:
С определение № 60 252/22.06.2021 г. по ч.гр.дело № 1783/2021 г. на ВКС, III г.о. е потвърдено определение от 05.04.2021 г. по в.гр.дело № 5525/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което са оставени без уважение исканията на жалбоподателката по чл.83,ал.2 ГПК за освобождаване от държавна такса в общ размер на 45 лв., заявени с молба вх. № 75976/30.10.2020 г. по подадена касационна жалба против решение № 11997/16.09.2020 г. по гр.дело № 5525/2019 г. на Софийски апелативен съд и с молба вх. № 31659/22.02.2021 г. по подадена частна жалба против определение № 10041/26.01.2021 г., постановено по същото дело.
С молба вх. № 65490/01.07.2021 г. жалбоподателката Д. С., чрез адв. П. М. е поискала допълване, изменение или отмяна на определението от 22.06.2021 г., постановено по ч.гр.дело № 1783/2021 г. на състава на ВКС, III г.о. С молбата е заявено искане състава на ВКС да измени постановеното определение, а именно да даде указания на въззивния съд да се произнесе по искането й за освобождаване от всички такси и разноски по делото, да спазва всички норми на правото на ЕС и на националното право, включително и чл.83,ал.2 ГПК, съответно тълкуването, дадено в т.решение № 6/2021 г. на ОСГТК на ВКС. Евентуалното искане на молителката е определението да се отмени и ВКС да я освободи от всички такси и разноски за производството по делото. В молбата е посочено изрично, че същата не представлява частна жалба.
Твърденията, изложени от молителката в молба вх. № 65490/01.07.2021 г., преценени в съвкупност с формулираното искане водят до извод, че молбата е за отмяна на постановеното определение от 22.06.2021 г. по ч.гр.дело № 1783/2021 г. на ВКС, III г.о. по реда на чл.253 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл.253 ГПК определенията, които не слагат край на делото могат да бъдат изменени или отменени от същия съд, вследствие на изменение на обстоятелствата, грешки или пропуск. Определение № 60252/22.06.2021 г. по ч.гр.дело № 1783/2021 г. на ВКС, III г.о. е постановено по частна жалба по реда на чл.274,ал.2 ГПК, поради което не е от категорията определения, визирани в нормата на чл.253 ГПК, които постановилият ги съдебен състав може сам да изменя или отменя, вследствие на изменение на обстоятелствата, грешка или пропуск. Както правилно е прието от състава на ВКС цитираното определение от 22.06.2021 г., постановено по ч.гр.дело № 1783/2021 г. на ВКС, III г.о. слага край на делото и поради това разпоредбата на чл.253 ГПК за изменение или отмяна на същото определение е неприложима. Следователно подадената молба вх. № 65490/01.07.2021 г. от жалбоподателката Д. С., чрез адв. П. М. за изменение или отмяна на определение № 60252/22.06.2021 г. по ч.гр.дело № 1783/2021 г. на ВКС, III г.о. е недопустима и следва да се остави без разглеждане, какъвто е и извода на съдебния състав в обжалваното определение. Последното като правилно следва да се потвърди. Доводите в частната жалба за незаконосъобразност на определението са изцяло неоснователни.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на IV г.о

О П Р Е Д Е Л И :

Потвърждава определение № 60357/19.10.2021 г., постановено по ч.гр.дело № 1783/2021 г. на ВКС, III г.о.
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: