Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 31

София, 14.02. 2022 година


Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на трети февруари две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова
гражданско дело № 24/2021 година по описа на Върховния касационен съд, гражданска колегия, първо отделение и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл. 248 ГПК.
Подадена е молба от „Софийски имоти“ ЕАД с искане за изменение в частта за разноските на решение № 55 от 07.06.2021г. по гражданско дело № 24/2021г. на Върховния касационен съд, Гражданска колегия, първо отделение, с което е оставена без уважение молбата на „Ин-80“ Е. за отмяна на основание чл. 303 ал.1 т.1 ГПК на въззивното решение № 1472 от 18.06.2019 г. по в. гр. д. № 3254/2018 г. на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, десети състав.
Молителят излага съображения, че съдът неправилно е определил материалния интерес по делото, а оттам са неправилни изводите му по възражението на молителя „ИН 80“ Е. за прекомерност на разноските на ответника „Софийски имоти“ ЕАД .
Ответникът по молбата по чл.248 ГПК „ИН 80“ Е. възразява, че искането е неоснователно като поддържа, че ВКС основателно е намалил адвокатското възнаграждение на ответника на основание чл. 78 ал.5 ГПК, тъй като предмет на отмяната е само решението по иска по чл. 108 ЗС.
Молбата за отмяна е допустима, тъй като е подадена в едномесечен срок от постановяване на решението, но разгледана по същество е неоснователна.
Съгласно ТР 6/2013 г. на ВКС ОСГК и ТК при намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско възнаграждение поради прекомерност по реда на чл. 78, ал. 5 ГПК, съдът не е обвързан от предвиденото в § 2 от Наредба №1/ 09.07.2004 г. на ВАдвС ограничение и е свободен да намали възнаграждението до предвидения в същата наредба минимален размер.
В Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения няма разпоредба, която да определя размера на възнаграждението за отговор на молба за отмяна, поради което ВКС е приложил съответно разпоредбата, отнасяща се до отговора на касационна жалба при отчитане на спецификата на производството за отмяна, по което не се разглежда спора по същество. В разглеждания случай предмет на отмяната е влязлото в сила решение на Софийския апелативен съд № 1472 от 18.06.2019 г. по в. гр. д. № 3254/2018 г. , с което е отменено решението на Софийския градски съд по гр.д.№ 7094/2016г. и е отхвърлен предявеният от „Ин-80“ Е. против „Софийски имоти“ ЕАД положителен установителен иск за собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор ..... по КК на [населено място], заедно с построените в него сгради: ресторант и кафе – сладкарница. При този предмет на производството за отмяна, защитата на ответника „Софийски имоти“ ЕАД се състои в излагане на доводи, че новото доказателство, на което се позовава молителят, поддържайки основанието на чл.303 т.1 ГПК - влязло в сила решение на АССГ, с което е отменена заповед на директора на Дирекция „Общински строителен контрол“ при Столична Община за премахване на преместваеми обекти за търговска дейност „Ресторант Македонска среща“ и „Кафе сладкарница Оазис“, не е новооткрито по смисъла на чл.303 ал.1 т.1 ГПК и не е от значение за решаване на спора за собственост на тези обекти. Именно въз основа на имуществения интерес по този иск и фактическата и правна сложност на настоящото производство по отмяна, е прието в решението на ВКС, чието изменение се иска по реда на чл.248 ГПК в частта за разноските, че уговореното възнаграждение на „Софийски имоти“ ЕАД е прекомерно и е намалено по възражение на„Ин-80“ Е.. Искането на молителя, при преценката за основателността на възражението за намаляването на разноските поради прекомерност на основание чл.78 ал.5 ГПК, да се отчете и имущественият интерес по исковете по чл.72 и 74 ЗС е неоснователно. Тези искове не са предмет на молбата за отмяна, освен това са предявени като евентуални, което изключва възможността да бъдат уважени едновременно с главния иск за собственост. При съобразяване на предмета и фактическата и правна сложност на делото, намаляването на адвокатското възнаграждение на „Софийски имоти“ЕАД е в съответствие с изискването на чл.36 ЗА за справедливост и обоснованост на адвокатските възнаграждения.
По изложените съображения Върховният касационен съд, първо гражданско отделение на основание чл. 248 ГПК


О П Р Е Д Е Л И :

Оставя бе уважение молбата на „Софийски имоти“ ЕАД за изменение на решението на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение № 55 от 07.06.2021г. по гражданско дело № 24/2021г. в частта за разноските.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: