Ключови фрази


1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 194
София, 18.07.2022 год.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на четиринадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА
ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 2004 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 247 ГПК.
По делото е постъпила молба от касатора Агенция по заетостта чрез процесуален представител главен юрисконсулт А. Алиева за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в диспозитива на определение № 377 от 17.06.2022г. по т. дело № 2004/2021г. на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение.
Ответникът Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие“ не изразява становище по молбата за поправка на очевидна фактическа грешка.
Определение № 377 от 17.06.2022г. по т. дело № 2004/2021г. на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение е постановено по касационна жалба на Агенция по заетостта – ответник в първоинстанционното производство, срещу решение № 225 от 16.04.2021г. по т. дело № 163/2021г. на Софийски апелативен съд, 6 състав. В мотивите на посоченото определение № 377 от 17.06.2022г. настоящият съдебен състав е обсъдил доводите на страните, относими към производството по чл. 288 ГПК, и е приел, че следва да се допусне касационно обжалване на обжалваното въззивно решение на Софийски апелативен съд – предмет на касационната жалба, за проверка на неговата допустимост или недопустимост. При изписване на диспозитива на определението е допусната очевидна фактическа грешка като вместо „ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 225 от 16.04.2021г. по т. дело № 163/2021г. на Софийски апелативен съд, 6 състав.“ е посочено „ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 2831 от 17.12.2019г. по т. дело № 3110/2019г. на Софийски апелативен съд, 5 състав.“ Допуснатата явна фактическа грешка следва да бъде поправена.
Поради изложените съображения, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на определение № 377 от 17.06.2022г. по т. дело № 2004/2021г. на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение, първи абзац в следния смисъл: вместо „ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 2831 от 17.12.2019г. по т. дело № 3110/2019г. на Софийски апелативен съд, 5 състав.“ да се чете: „ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 225 от 16.04.2021г. по т. дело № 163/2021г. на Софийски апелативен съд, 6 състав.“.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.