Ключови фрази
Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * конституиране на страни

Р Е Ш Е Н И Е
№196

гр.София, 22.11.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

В. касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на първи октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

със секретар Зоя Якимова
изслуша докладваното от
председателя (съдията) СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
гражданско дело под № 957/2012 година

Производството е по чл.290 ГПК.
С определение № 175 от 24.04.2013 год. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение № 2866 от 26.04.2012 год. по гр.дело № 413/2007 год. на Софийския градски съд, ІІ-в възззивен състав, с което е отменено решението от 12.12.2006 год. по гр.дело № 11323/2005 год. на Софийския районен съд, 36-ти състав в частта, с която е отхвърлен иска по чл.32, ал.2 ЗС, предявен от Н. И. К., П. Н. К. и В. Н. И. срещу Ц. М. А. и И. Н. А. и вместо него е разпределено реалното ползване на дворно място с обща площ 832 кв.м., представляващо УПИ ХІV-448 от кв.220, м.”П.-Б.” между съсобствениците, както следва: Ц. М. А. и И. Н. А. получават дял първи /западен/ с площ 320 кв.м. по т.т.1-15-14-6-7-8-9-10-1, очертан със син контур на скицата на вещите лица /л.269 от делото/, а Н. И. К., П. Н. К. и В. Н. И. – дял втори/източен/ по т.т.15-2-3-4-5-14-15, както и по т.т.9-11-12-13-8, очертан с червен контур на скицата на вещото лице, като в общ дял остава частта от имота, заключена в т.т.6-5-4-13-12-11-8-7-6, очертана в жълто на скицата. С въззивното решение е оставено в сила решението на първата инстанция в частта за отхвърляне на иска на Н. И. К., П. Н. К. и В. Н. И. срещу М. М. А., Ц. А. Ж., А. Г. Г., В. Г. А., А. Г. Д. и М. Ц. Г. по чл.32, ал.2 ЗС за разпределение на ползването на посочения по-горе имот.
В касационната жалба вх.№ 71300 от 02.07.2012 год. се поддържат оплаквания за недопустимост на решението като постановено по отношение на починала в хода на въззивното производство страна-ответницата Ц. А. Ж., а така също и за нарушение на материалния закон и необоснованост.
Ответниците по касационната жалба П. Н. К. и В. Н. И. /на собствено основание и като правоприемници на починалия на 07.06.2013 год. трети ответник-техен съпруг и баща Н. И. К./ са на становище, че въззивното решение е правилно и законосъобразно, като единствено в диспозитива на същото била допусната очевидна фактическа грешка с осъждане на починало лице да заплати разноски по делото пред първата и въззивната инстанции.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че обжалваното решение е процесуално недопустимо и следва да бъде обезсилено на основание чл.293, ал.4, предл.второ във връзка с чл.270, ал.3 ГПК, а делото се върне на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав поради следните съображения:
С първоинстанционното решение искът по чл.32, ал.2 ЗС е бил отхвърлен по отношение на всички ответници, между които Ц. А. Ж. и Г. А. Г.. В хода на въззивното производство и двамата са починали: Ц. А. Ж.- на 09.12.2009 год., а Г. А. Г.-на 05.10.2011 год. На основание чл.120 ГПК/отм./, с определение от 05.02.2010 год. на мястото на първата от починалите страни са били конституирани законните й наследници Д. П. Ж. и С. П. Я.. С определение от 02.11.2011 год., на мястото на Г. А. Г. са конституирани наследниците му по закон А. Г. Г., А. Г. Д. и В. Г. Д..
С въззивното решение градският съд е оставил в сила решението на първата инстанция в частта, с която е отхвърлен иска по чл.32, ал.2 ЗС по отношение на част от ответниците, като вместо починалия Г. А. Г. в диспозитива на съдебния акт фигурират конституираните като страни по реда на чл.120 ГПК/отм./ негови универсални правоприемници А. Г. Г., А. Г. Д. и В. Г. Д.. В диспозитива на въззивното решение обаче фигурира като ответник, по отношение на който е потвърден първоинстанционния съдебен акт за отхвърляне на иска, името на починалата ответница Ц. А. Ж., докато имената на конституираните като ответници на нейно място нейни наследници Д. П. Ж. и С. П. Я. не са посочени в решението. Същите двама не са споменати и в съобразителната част на въззивното решение, където е посочено, че решението на първата инстанция следва да бъде оставено в сила в частта му, с която е отхвърлен иска по чл.32, ал.2 ЗС по отношение на част от ответниците, в т.ч. и спрямо Ц. А. Ж.. С диспозитива на решението починалата страна е била осъдена и да заплати наред с останалите ответници, спрямо които искът е отхвърлен, разноски по делото за производството пред първата и въззивната инстанции.
Макар и по силата на настъпилото материално правоприемство Д. П. Ж. и С. П. Я. да са станали страна на мястото на починалата си наследодателка, а с определение от 05.02.2010 год. да са били конституирани в процеса съгласно чл.120 ГПК/отм./, същите не са адресат на обжалвания съдебен акт /имената им не фигурират в него, както изисква чл.236, ал.1, т.4 ГПК/ и не може да се приеме, че за тях ще възникнат правните последици на решението. Постановеното спрямо починалата страна решение е недопустимо поради липсата на процесуална правоспособност, а предвид необходимото другарство в производството по иск по чл.32, ал.2 ЗС обжалвания съдебен акт подлежи на обезсилване изцяло с връщане на делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав на жалбата срещу първоинстанционното решение.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
Р Е Ш И:

ОБЕЗСИЛВА изцяло решение № 2866 от 26.04.2012 год. по гр.дело № 413/2007 год. на Софийския градски съд, ІІ-в въззивен състав.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/