Ключови фрази
Делба * съсобственост * приложим закон * конституиране на страни * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба


3

Р Е Ш Е Н И Е

№ 757/10

гр.София, 22.07.2011 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България,Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и десета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА АРСОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА


при секретаря ВИОЛЕТА ПЕТРОВА
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА Илиева
дело № 1879/2009 година

Производството е по чл.290 от ГПК.
С определение № 775 от 08.09.2010 г. е допуснато касационно обжалване по касационна жалба на Ц. М. В., Д. М. С. и М. Г. Н.,чрез адв. Вл. Т.,на решение № 202 от 19.05.2008 г. по гр. д № 509/2007 г. по описа на Бургаски окръжен съд, с което е оставено в сила решение на Районен съд-Айтос в частта, в която е допусната делба на недвижим имот, представляващ масивна жилищна сграда, състоящ се от приземен и първи жилищен етаж, построена в държавно място, представляващо У. V-996, кв. 80 по плана [населено място], между Г. Ц. Г. и касаторите при съответните квоти.
Касационното обжалване е допуснато при условията на чл.280 ал.1,т.1 ГПК по материалноправния въпрос, свързан с приложението на разпоредбите на чл. 26 от ЗЗД и чл. 76 от ЗЗД и по процесуалноправния въпрос, свързан с това следва ли да участва в делбата като главна страна наследникът-продавач на идеална част от наследствен недвижим имот при направено искане за провъзгласяване на относителна недействителност на нотариален акт.
Страните в процеса са наследници на Ц. Г. Н.,който е придобил, чрез договор за покупко-продажба, право на строеж върху държавна земя,върху която е построил масивна жилищна сграда ,състояща се от приземен и първи жилищен етаж.След смъртта му на 14.03.1993 год. негови наследници по закон са : съпругата - Д. М. Н.,починала на 01.04.1994 год., дъщеря - Д. Ц. А.,син- М. Ц. Н.,починал на 17.12.2003 год. и оставил за наследници касаторите- дъщеря С. Ц. Г. и син Г. Ц. Г..С нотариален акт № 78 от 1995 год. на Айтоски районен съдия, С. Ц. Г. се е разпоредила в полза на брат си Г. Ц. Г. със собствената си ¼ идеална част от сънаследствения имот.Прието е, че извършената разпоредителна сделка-дарение прикрива покупко-продажба, поради което по отношение на нея следва да се приложат правилата на прикрития договор относно неговата действителност, поради което сделката е породила своите правни последици от покупко-продажбата и Г. Г. е придобил собствеността върху ¼ идеална част от процесния имот.В настоящия случай договорът е сключен в нотариална форма, която е условие за действителност на продажбата на недвижими имоти.Поради това е прието, че по отношение на прикритата сделка са налице условията за действителност и следва да се зачете,а спрямо нея да се приложат правилата за продажба.Разпореждането с идеална част от имота попада в една от хипотезите на изключение на правилото за относителна недействителност, а именно хипотезата на прехвърляне между сънаследници. Поради това съдът е приел, че направеното възражение за недействителност на сделката е неоснователно.
С оглед на горните данни,формираните от въззивния съд изводи са правилни като краен резултат,със следните допълнителни съображения:
Съгласно чл.290 ГПК по съществените по делото въпроси,следва да се посочи следното: С Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/2004 г. е отменено действието на ТР № 72 от 09.04.1986 год. по гр.д. № 36 от 1985 год.на ОСГК, но само в т.1,т.2 - предложение последно и т.4, а в останалата си част тълкувателното решение запазва действието си.Новото тълкувателно решение приема, че актовете на разпореждане на сънаследник с отделна сънаследствена вещ е относително недействителна, но доколкото при делба вещта не се падне в дял на разпоредилия се съделител.Като изключения от това разбиране са хипотезите, ако наследството съставлява и се изчерпва само с една вещ или имот, то актът на разпореждане с идеалната част, съответстваща на наследствения дял, съставлява акт на разпореждане с наследство-чл. 212 от ЗЗД и ако всички наследници са се разпоредили с наследствените си части от вещта или разпореждането е извършено между тях. В тези хипотези извършеното разпореждане от сънаследник е противопоставимо на останалите сънаследници и нормата на чл. 76 от ЗН не намира приложение.
Атакуваната от касаторите сделка е валидна и действителна и обвързва страните, независимо от своя характер-възмезден и безвъзмезден, тъй като не попада в приложното поле на чл. 76 от ЗН.Това е така, защото от доказателствата се установява, че сделката е извършена между сънаследници.Когато разпореждането с идеална част от наследствена вещ е извършено между сънаследници, неучаствалите сънаследници не могат да искат установяване на недействителност на сделката.Тя може да им бъде противопоставена и в процеса следва да участва само сънаследника-приобритател, не и сънаследника-прехвърлител. Последният се е разпоредил валидно със своята наследствена част и тази сделка е произвела своя вещно-транслативен ефект.Ответникът по касационната жалба Г. е станал собственик на 6/12 ид.ч.от процесния имот,касаторката Ц. В. е собственик на 1/12 ид.ч.от процесния имот, Д. С. е собственик на 4/12 ид. ч.от процесния имот и М. Н. е собственик на 1/12 ид.ч. от процесния имот.
С оглед гореизложеното обжалваното решение следва да бъде оставено в сила при условията на чл.293 ал.1 ГПК.
Водим от горното Върховният касационен съд,състав на І г.о.
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение № 202 от 19.05.2008 г. по гр. д № 509/2007 г. по описа на Бургаски окръжен съд.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Членове: