Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 63

София, 18.04.2022 година

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 06.04.2022 година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Милена Даскалова


разгледа докладваното от съдия Даскалова гр.дело № 519/2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
С отговора на касационната жалба ответникът е направил възражение, че касационната жалба не отговаря на изискванията на чл. 284, ал.1, т.3 ГПК – липсва изложение на основанията за допускане до касационно обжалване. Приложеното изложение по 284, ал.1, т.3 ГПК изхожда от лица, които не са страни по настоящето дело и касае друго дело.
Настоящият състав на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение, намира, че доводът за нередовност на касационната жалба е основателен. Видно от представеното с касационната жалба изложение по 284, ал.1, т.3 ГПК същото е подадено не от касаторите, а от трети за спора лица, като същевременно в изложението е посочено, че се отнася за решение № 98/08.11.2021г., постановено по въззивно гражданско дело № 385/2021г. по описа на АС – Варна, а настоящето производство е образувано по касационна жалба против решение № 97/04.11.2021г. по дело 386/21г. на АС- Варна. Прилагането към касационната жалба на изложение по 284, ал.1, т.3 ГПК по друго дело е равнозначно на липса на такова изложение, което съставлява нередовност на касационната жалба, предвид на което и на основание чл. 285, ал.1 ГПК на касатора следва да се даде срок за отстраняване на констатираната от съда нередовност.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ движение касационна жалба вх. № 4973/13.12.2021г., подадена от П. Х. Б. – Ч. и Х. Р. Б., чрез адвокат Н. Т. до представяне в едноседмичен срок от съобщението на изложение по чл. 284, ал.1, т.3 ГПК на основанията за допускане до касационно обжалване .
УКАЗВА на касаторите, че при непредставяне в срок на изложение по чл. 284, ал.1, т.3 ГПК, касационната жалба ще бъде върната.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.

2.