Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 95

гр. София, 09.06.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на втори юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова
ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева
Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдия Донкова гр. д. № 3468/2021 г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 250 ГПК.
Образувано е по повод постъпили молби от Д. П. Р., с искане за допълване на постановеното по делото определение № 44/23.02.2022 г. на ВКС, състав на Второ г. о., с което не е допуснато касационно обжалване на определение № 1821 от 26.05.2021 г., постановено по в. ч. гр. д. № 1053/2021 г. по описа на Варненския окръжен съд.
Ответникът по молбите К. П. Р. не е депозирал отговор в срока по чл. 250, ал. 2 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:
Молбите са подадени от надлежно легитимирана страна и са процесуално допустими.
Разгледани по същество са неоснователни, поради следните съображения:
В молбата от 20.03.2022 г. е посочено, че в определението липсва произнасяне по нищожността на обжалваното въззивно определение, поради което се иска неговото допълване чрез допускане на касационно обжалване на въззивното определение и прогласяване на неговата нищожност, като постановено от незаконен състав.
В молбата от 24.03.2022 г. се твърди, че съдът не се е произнесъл по нито един от поставените материалноправни въпроси, с които са обосновани основанията за допускане на касационно обжалване. Направено е искане за допълване с произнасяне по тези въпроси.
В молбата се съдържа и искане за спиране на основание чл. 292 ГПК на производството по делото до постановяване на тълкувателно решение по т. д. № 3/2021 г. на ОСГК на ВКС.
Производството по реда на чл. 250 ГПК има за цел отстраняване пропуска на съда да се произнесе по част от спорния предмет – когато не е формирана воля на съда по отношение на част от спорното право /в случай, че е делимо/, по някой от съединените искове, или по допълнителните искания на страната, свързани с главния спорен предмет /за присъждане на плодове, лихви и разноски/. За допълване на решението е меродавно отразеното в диспозитива, а не в мотивите на съдебния акт. Последните, макар и да са обективирани в един писмен документ със самото решение, не съставляват част от него и не подлежат на поправка или допълване по реда на чл. 247 и чл. 250 ГПК. Липсата на мотиви и пропускът на съда да обсъди част от доводите на страната би могло да доведе до неправилност, но не и до непълнота на съдебния акт, когато в него е формирана воля по целия спорен предмет, изразена в диспозитива му. В този смисъл е трайно установената съдебна практика: решение № 95 от 11.04.2011 год. на ВКС по гр. д. № 1625/ 2009 год., I г. о., решение № 60 от 09.03.2018 год. на ВКС по гр. д. № 113/2017 год., I г. о., решение № 137 от 29.05.2013 год. на ВКС по гр. д. № 197/2012 год., IV г. о., решение № 263 от 12.07.2012 год. на ВКС по гр. д. № 359/2011 год., I г. о.
В производството по чл. 274, ал. 3 ГПК Върховният касационен съд се произнася по наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 и 2 ГПК за допускане на касационно обжалване, като определението представлява окончателен съдебен акт. Постановеното определение не е оттегляемо по смисъла на чл. 253 ГПК, за да може да се преразгледат въпросите, свързани с наличието на горните предпоставки. По реда на допълването по чл. 250 ГПК не може да се постигне друг резултат в касационното производство.
Молбите за допълване на постановеното по делото определение са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба от 20.03.2022 г. и молба от 24.03.2022 г. на Д. П. Р. за допълване на постановеното по делото определение № 44/23.02.2022 г. на ВКС, състав на Второ г. о.
Определението не подлежи на обжалване.


Председател: Членове: