Ключови фрази
Делба * съсобственост * наследяване * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * изключителен собственикР Е Ш Е Н И Е


N 687

София ,18. 10. 2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , ПЪРВО отделение в открито съдебно заседание на единадесети октомври , две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Арсова
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Нинова
Василка ИлиеваПри участието на секретаря Виолета Петрова като разгледа докладваното от съдия Костадинка Арсова гр.д. N 712 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК/отм./.
С определение № 144/10 от 15.02.2010 г. по гр.д. № 712 от 2009 г. на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение е допуснато касационно обжалване на атакуваното с касационната жалба на Г. Х. Х. , Б. Х. И. и Н. И. А. решение № 241 от 5.12.2008 г. по гр.д. № 89 от 2008 г. на Г. окръжен съд , с което е обезсилено решение № 148 от 7.12.2007 г. на Районен съд,[населено място] , постановено по гр.д. № 154 от 2007 г. и е прекратено производството. Решението е в първата фаза по извършването на делбата. В касационната жалба а и в съдебно заседание пълномощника на касаторите навежда аргументи за неправилност на решението по съществото на спора, считайки ,че делбата следва да се извърши само между наследниците на Х. Т. Х. , а не и с участието на наследниците на неговите брат и сестра Д. Т. и М. Т..
Ответниците П. Х. Т., Х. П. Т., Бонка К. Т., Н. Т. Х. и Н. П. Т. не са взели становище.
Ответника Х. П. Т. е подал отговор срещу касационната жалба в производството по чл.280 ГПК. Допълнително становище по спора не е ангажирал.
Върховният касационен съд, състав на Първо г.о. като прецени доводите на страните и данните по делото приема следното :
Касационната жалба допустима , защото е подадена от надлежни страни, срещу въззивното решение, което е неблагоприятно за тях и в законният едномесечен срок.
Жалбата е основателна .
Г. окръжен съд е обезсилил първостепенното решение, с което е допусната делба между страните по делото на дворно място от 1695 кв.м. , заедно с построените в него паянтова двуетажна жилищна сграда с площ от 61,10 кв.м. и три сайванта в землището на[населено място], община “Д.” защото е намерил , че съдът не е конституирал като страни всички наследници. Приел е че е налице съсобственост , образувана на основание наследяване и че в делбата следва да участват и наследниците на лицата, които са вписани в нотариалният акт от 1929 г. и след като ищците не са посочили всички наследници е прекратил производството. Г. окръжен съд не се е произнесъл като въззивна, а като контролно отменителна инстанция което е неправилно.
Постановеното решение е процесуално неправилно.
То е постановено в противоречие[населено място] решение № 1 от 2001 г на ОСГК на ВКС , което предвижда, че въззивната инстанция следва да конституира всички съделители тъй като се касае до нередовност на исковата молба, като преди това остави я остави без движение. При отстраняване на нередовността, т.е. посочване на всички наследници следва да разгледа на първо място правопогасителното възражение за изключителна собственост, заявено от ответниците. Едва след като обсъди всички факти, твърдения и възражения следва да се произнесе по основателността на иска за делба,/ т.е между кои страни , за кои имоти и при какви квоти/, тъй като липсата на съсобственост води до неоснователност на иска, а не до недопустимост на производството. Решението следва да се отмени и делото да се върне на друг състав от същия съд за ново произнасяне .
По тези съображения , ВКС, състав на Първо г.о.

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯВА решение № 241 от 5.12.2008 г. по гр.д. № 89 от 2008 г. на Г. окръжен съд .
ВРЪЩА делото за повторно разглеждане на делото от друг състав на Г. окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: