Ключови фрази
Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * право на строеж


1

2
Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

СОФИЯ, 18.03.2016 г.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на деветнадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

при секретаря Даниела Никова
изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 3267/2015 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 561 от 12.11.2015 г. по гр.д. № 3267/2015 г. на ВКС, І г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 28 от 10.03.2015 г. по в.гр.д. № 568/2014 г. на Видинския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 421 от 15.10.2014 г. по гр.д. № 9/2014 г. на Видинския районен съд, с което на основание чл. 32, ал.2 ЗС е разпределено ползването на съсобствен недвижим имот между съсобствениците М. П. П., Е. Н. Ф., П. М. П. и А. М. П., по вариант № 2 от допълнителното заключение на в.л. М. К..
В подадената от жалбоподателите Е. Ф., П. П. и А. П. чрез техния пълномощник адв. Л. И. касационна жалба са изложени доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила.
Ответникът М. П. не е взел становище по касационната жалба.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:
По делото е установено, че страните са съсобственици на дворно място с площ 405 кв.м, съставляващо поземлен имот с идентификатор 10971.504.131 по кадастралната карта на [населено място], като ищецът М. П. е собственик на ½ ид. част, а другата ½ ид. част принадлежи на касаторите. В имота е изградена жилищна сграда на площ 107 кв.м на един етаж, която е собственост на ответниците по силата на учредено от общия на страните наследодател - П. К. П., право на строеж в полза на наследодателя на ответниците- М. П. К., за построяване по одобрен архитектурен проект на първия етаж от сградата. Освен жилищната сграда, в имота са изградени още сграда с площ 35 кв.м, означена в кадастралната карта като жилищна, и гараж с площ 13.50 кв.м, за които по делото не е било спорно, че са съсобствени между страните.
За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че ползването на съсобствените обекти - дворно място, сградата със стопанско предназначение и гараж, следва да се разпредели по вариант 2 от допълнителното заключение на вещото лице, тъй като той е съобразен с правата на страните и се явява най- целесъобразен. Този вариант предвижда ищецът М. П. да ползва общо 128,50 кв.м от дворното място, разположени съответно в североизточната и в северозападната част от имота, а ответниците - площ от 7.76 кв. м в северната част, тъй като те осъществяват ползване на двора и чрез построената в него жилищна сграда с площ 107 кв.м. За общо ползване на страните е предоставена площ от 113.49 кв.м, оцветена в червен цвят на скицата, чрез която се осигурява достъп до жилищната сграда, другите постройки в двора и до съответната определена за ползване част от дворното място.
Въззивното решение е допуснато до касационно обжалване по въпроса дали когато в съсобствен имот е изградена сграда, индивидуална собственост на някой от съсобствениците въз основа на отстъпено право на строеж, при разпределение на ползването на дворното място по реда на чл. 32, ал.2 ЗС следва да се счита, че земята под сградата се ползва единствено от собствениците на същата и тази площ следва да се приспадне от незастроената при разпределяне ползването на дворното място.
В решение № 252 от 25.11.2014 г. по гр.д. № 933/2014 г. на ВКС, І г.о. се приема, че при наличието на сграда, изградена от един от съсобствениците въз основа на учредено право на строеж, теренът под сградата не следва да се разпределя по чл. 32, ал.2 ЗС, тъй като на разпределяне по този ред подлежи ползването на незастроената част от съсобствения терен извън усвоената за законно построената сграда. На приспадане подлежи площта, заета от постройки, изградени и ползвани само от някой от съсобствениците, без в негова полза да е учредено право на строеж- решение № 94 от 28.03.2012 г. по гр.д. № 897/12 г. на ВКС, ІІ г.о., решение № 51 от 07.05.2013 г. по гр.д. № 764/12 г. на ВКС, ІІ г.о., решение № 99 от 23.05.2013 г. по гр.д. № 509/2012 г. на ІІ г.о. и др.
Тази практика се споделя от настоящия състав. Правомощието на съсобственика, изградил сграда в общия имот въз основа на надлежно учредено право на строеж, да ползва застроената част, е елемент от съдържанието на отстъпеното в негова полза вещно право, което на собствено основание поражда за суперфициара правомощие да владее и да ползва застроената част. - чл. 64 ЗС. Макар и да запазва съсобствения си характер, тази част не може да бъде предмет на разпределение по чл. 32, ал.2 ЗС, тъй като правото на строеж като ограничено вещно право изключва произтичащото от чл. 31, ал.1 ЗС правомощие на останалите съсобствениците да си служат с нея. По отношение на частта от съсобствения имот, извън усвоената за законното строителство, на общо основание са приложими правилата на съсобствеността. Ползването на тази част подлежи на разпределение между съсобствениците съобразно техните права.
Предвид този отговор на правния въпрос, обусловил касационното обжалване, въззивното решение следва да бъде отменено като постановено в нарушение на материалния закон. Неправилно съдът е включил в разпределената за ползване от касаторите площ и тези 107 кв.м, заети от изградената въз основа на право на строеж жилищна сграда. Тъй като вещото лице не е предложило вариант за разпределяне на площта на дворното място извън заетата от законно изградената жилищна сграда, делото следва да се върне за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, който да възложи допълнителна задача на вещото лице в този смисъл.
Водим от гореизложеното съдът


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ решение № 28 от 10.03.2015 г. по в.гр.д. № 568/2014 г. на Видинския окръжен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: