Ключови фрази
Негаторен иск * съсобственост * обезщетение за ползване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * защита правото на собственост от неоснователни действия


             Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
                                                          
  № 402                     

                                 гр.София,12.05. 2010 г.                                               

                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
 

Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на двадесесет и осми април две хиляди и десета година в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА       
                            ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
                                                  ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА    
               
при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 636 по описа на Първо г.о. за 2009 г. приема следното:

            Производството е по реда на чл.290 и сл.от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на С. Б. Б. срещу решение № 177 от 04.02.2008 г. на В. окръжен съд, постановено по в.гр.д. № 824 от 2007 г., с което е обезсилено решение № 183 от 10.05.2007 г. по гр.д. № 71 от 2007 г. на Районен съд- М. и е прекратено производството по делото.
В касационната жалба се твърди, че решението на В. окръжен съд е необосновано и противоречи на събраните по делото доказателства, от които се установявало, че административната процедура по възстановяване на собствеността върху земеделските имоти-предмет на иска е приключила- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 от ГПК.
Ответниците Ц. М. Б. и Ц. И. Б. оспорват жалбата като недопустима и неоснователна.
Върховният касационен съд на Република България, състав на Първо отделение на Гражданска колегия, след като обсъди доводите на страните във връзка с изложените касационни основания, приема следното: Касационната жалба е допустима: подадена е от легитимирано лице /ищец по делото/, в срока по чл.283 от ГПК и срещу решение на въззивен съд по искове с правно основание чл.109 от ЗС и чл.31 от ЗС, което е допуснато до касационно обжалване с определение № 555 от 29.06.2009 г. на ВКС по настоящото дело.
С горепосоченото определение касационното обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 от ГПК- поради противоречие на обжалваното решение с Тълкувателно решение № 1 от 1997 г. на ОСГК на ВКС по въпроса за конститутивното действие на решенията на поземлените комисии /сега ОСЗ/ за възстановяване на собствеността върху земеделски земи и затова кога се счита за приключила административната процедура по възстановяване на собствеността върху земеделски земи.
За да постанови обжалваното решение за обезсилване на първоинстанционното решение и за прекратяване на образуваното по исковете на С. Б. дело, въззивният съд е приел, че тези искове са недопустими поради липса на годен обект на собственост и правен интерес от неговата защита. До този извод съдът е стигнал въз основа на приетото от него за установено обстоятелство, че административната процедура по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ за възстановяване на собствеността върху процесните земеделски земи не била приключила, тъй като както в решението на ОСЗГ-гр. Роман № 29С от 10.10.2005 г., така и в представените по делото скици процесните земеделски земи не били индивидуализирани по площ, начин на трайно ползване, категория и точно местоположение по картата на землището на с. С. рът.
Това решение е необосновано: При преценка на допустимостта на предявените искове по чл.109 от ЗС и чл.31 от ЗС въззивният съд не е взел предвид, че за процесните земеделски земи има издадено решение на ОСЗГ- гр. Р. № 29С от 10.10.2005 г. за възстановяване на собственост в стари реални граници и че за имотите, за които е постановено това решение има издадени от КФ „Ф” скици от 11.11.2005 г., които са заверени от ОСЗГ- гр. Р.. В тези скици имотите-предмет на настоящото дело са индивидуализирани по площ, съседи и точно местоположение в землището на с. С. рът. Действително, липсват доказателства относно това дали тези скици са окончателни скици към решението на ОСЗГ по смисъла на чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ или са само проект. Тъй като се касае за преценка на допустимостта на исковете, обаче, въззивният съд е бил длъжен служебно да събере доказателства затова. Като не е сторил това, съдът е допуснал процесуално нарушение, което е довело до необоснованост на постановеното от него решение.
Поради гореизложеното и на основание чл.293 от ГПК обжалваното решение следва да бъде отменено. На основание чл.293, ал.3 от ГПК, след отмяната на това решение, делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, тъй като се налага извършването на нови съдопроизводствени действия, които, както бе посочено по-горе, въззивният съд е бил длъжен да извърши служебно и при първото разглеждане на делото: да събере доказателства за допустимостта на исковете /по-конкретно да изиска удостоверение от ОСЗ- гр. Р. затова постановено ли е решение на ОСЗ за възстановяване на собствеността върху процесните имоти на наследниците на Б. М. Б. по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в което решение имотите да са индивидуализирани по граници и точно местоположение по стар кадастрален план или със скици, издадени или заверени от ОСЗ-гр. Роман и затова дали представените по делото скици от 11.11.2005 г. са такива по смисъла на чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ/, както и да отдели спорното от безспорно между страните по следните въпроси: 1. Владеят ли ответниците четирите процесни имота и ако ги владеят- от кога, 2. О. ли е била покана от ищеца до ответниците за заплащане на обезщетение по чл.31 от ЗС за лишаването му от ползване на съсобствените имоти, 3. Н. ли се някой от спорните имоти в строителните граници на населено място и ако да- от кога /от преди образуването на ТКЗС или след това/, 4. К. е застроен един от процесните имоти /преди или след 01.03.1991 г./, 5. От кого е извършено това застрояване и 6. Законно ли е това строителство, след което с оглед становището на страните относно това кои от горепосочените обстоятелства са спорни, да допусне събирането на нови доказателства за тези спорни обстоятелства, включително и заключение на съдебно-техническа експертиза.

Воден от горното, Върховният касационен съд, Гражданска колегия, състав на Първо отделение

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ на решение № 177 от 04.02.2008 г. на В. окръжен съд, постановено по в.гр.д. № 824 от 2007 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на В. окръжен съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.