Ключови фрази
Делба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * указания на ВКС


1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 141

София, 01.10.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и петнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

с участието на секретаря Емилия Петрова
изслуша докладваното от съдията Д. Василева гр. дело № 732/ 2015 г. и за да се произнесе съобрази следното:
Производството е по чл.290 ГПК.
С определение № 278/11.05.2015 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 440/ 14.10.2014 г., постановено по гр.д.№ 388/ 2014 г. по описа на Пазарджишки окръжен съд по въпроса дали същото решение е допустимо в частта относно допускане делбата на една жилищна сграда в [населено място], П. област.
Касаторът В. П. М. поддържа жалбата, като намира, че в посочената част въззивното решение е процесуално недопустимо и следва да се обезсили.
Ответниците не вземат становище по жалбата.
За да се произнесе настоящият състав на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение съобрази следното:
Поискана е и допусната делба на жилищна сграда в [населено място], по съображения, че тази сграда представлява пристройка и част от по-голям обект, който също е допуснат до делба. От данните по делото е видно, че друг жилищен имот в [населено място] не е предмет на делба. Въззивният съд неправилно е свързал пристройката в [населено място] с вече допуснатата до делба жилищна сграда в [населено място], като по този начин е допуснал до делба един несъществуващ обект, с описание каквото по делото не е установено и по съображения, неотносими към него- т.е. произнесъл се е по един непредявен иск, поради което решението му е процесуално недопустимо и следва да се обезсили.
В случая не би могло да се приеме, че се касае за очевидна фактическа грешка, изразяваща се в противоречие между мотивите и диспозитива на съдебното решение относно иначе правилно формираната решаваща воля на съда, тъй като е видно че и самите съображения на въззивния съд за допускане на делбата са неправилни.
С оглед на изложеното и съгласно чл.293, ал.4 във вр.с чл.270, ал.3 ГПК след обезсилване на решението делото следва да се върне на въззивния съд за ново разглеждане в частта относно иска за делба на жилищната сграда в [населено място].
Водим от горното настоящият състав на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение

Р Е Ш И

ОБЕЗСИЛВА решение № 440/ 14.10.2014 г., постановено по гр.д.№ 388/2014 г. по описа на Пазарджишки окръжен съд в частта, с която е отменено решение № 186/11.03.2014 г. по гр.д.№ 2297/2011 г. на Пазарджишки районен съд относно отхвърляне на иска за делба на „двуетажно масивно жилище в западната част на УПИ V-67 в кв.9-10 по плана на [населено място]”, като със същото решение на въззивния съд е допусната делба на тази сграда.
Връща делото в обезсилената част за ново разглеждане от друг състав на Пазарджишки окръжен съд.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: