Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№173
гр.София , 17.06.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на четиринадесети юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА
ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№980/22г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл.307 ал.1 ГПК.
Образувано е по подадена от Н. М. А. молба вх.№260115/28.02.2022г. за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.3 ГПК на влязлото в сила решение №260059/09.06.2021г. по гр.д.№752/19г. по описа на Районен съд Каварна, с което молителят е осъден да заплати на Гаранционен фонд сумата 621,30 лв., представляваща изплатеното от фонда на пострадало при ПТП лице обезщетение за имуществени вреди, потвърдено с решение №183/02.12.2021г. по в.гр.д.№476/21г. на Добрички окръжен съд.
За да обоснове искането си за отмяна по посочения ред молителят се позовава на решение №24/18.03.2016г. по н.а.х.д.№260/15г. по описа на Районен съд Каварна /влязло в сила на 12.04.2016г./, с което съставеното му за причиняване на пътно-транспортното произшествие наказателно постановление е било отменено.
В отговора си на молбата насрещната страна Гаранционен фонд е оспорил допустимостта и основателността й.
Върховният касационен съд, Търговска колегия,състав на Второ търговско отделение, при осъществяване преценката по чл.307 ал.1 от ГПК, намира , че молбата за отмяна е недопустима. Видно от обстоятелствената част на същата, молителят е изложил твърдения за факти, които, според него сочат, че решение №260059/09.06.2021г. по гр.д.№752/19г. по описа на Районен съд Каварна е основано на постановление, което е било отменено с решението по н.а.х.д.№260/15г. по описа на Районен съд Каварна. Поради това е поискал решението по гражданското дело да бъде отменено по реда и в хипотезата на чл.303 ал.1 т.3 ГПК /погрешно посочена като ал.3,визираща забрана за отмяна на постановено неприсъствено решение/.
Хипотезата на отмяна на решение, което е основано на постановление, отменено по съответния ред изисква влязлото в сила решение да предхожда отмяната на постановлението, поради което и с разпоредбата на чл.305 ал.1 т.3 ГПК началото на теченето на срока за предявяване на молбата за отмяна е предпоставен от влизането в сила на акта за отмяна на постановлението.
В случая молителят се позовава на решение на съд, с което е отменено съставеното му наказателно постановление и което е влязло в сила преди да бъде заведено делото, решението по което молителят претендира да бъде отменено по реда на чл.303 ал.1 т.3 ГПК. Тъй като към момента на приключване на съдебното дирене в гражданското производство отмяната на наказателното постановление е била факт, тя е коментирана в постановеното от гражданския решение, като ирелевантна за спора между страните, което молителят сам признава в молбата си. Изразеното от него несъгласие с изводите на съда в тази им част, може да служи единствено като основание за обжалване на съдебния акт,но не и да обоснове търсене на защита по реда на отмяната му след неговото стабилизиране. Последната е допустима само при строго определени предпоставки, изчерпателно посочени в чл.303 ал.1 т.т.1-7 ГПК.
Доколкото изложените в молбата твърдения не отговарят на предпоставките за квалифициране на искането за отмяна на влязлото в сила решение както по чл.303 ал.1 т.3 ГПК вр. чл.305 ал.1 т.3 ГПК, така и по която и да било от останалите хипотези, а представляват оплаквания за неправилност на същото, които са преклудирани от силата на пресъдено нещо, настоящият състав намира подадената молба за недопустима. Поради това същата следва да бъде оставена без разглеждане,а образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.
Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Н. М. А. молба вх.№260115/28.02.2022г. за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.3 ГПК на влязлото в сила решение №260059/09.06.2021г. по гр.д.№752/19г. по описа на Районен съд Каварна като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№980/22г. по описа на Върховен касационен съд Второ търговско отделение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба,подадена в едноседмичен срок от съобщаването му, пред друг състав на Върховен касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :


ЧЛЕНОВЕ : 1.


2.