Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 283

София, 28.07.2022 год.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и осми юли през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева
ЧЛЕНОВЕ: Зоя Атанасова
Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева ч.гр.дело № 2822 по описа за 2022 год., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.282, ал.2 ГПК.
Образувано е по молба на „Майлстоун Системс България“ ЕООД, чрез адв. С. Д. за спиране на изпълнението на невлязлото в сила осъдително въззивно решение № 262062 от 22.06.2022 г., постановено по в.гр.д. № 168/2021 г. по описа на Софийски градски в частта, с която е потвърдено решение от 22.07.2020 г. по гр.д. № 64264/2019 г. по описа на Софийски районен съд, с което молителят е осъден на основание чл.344, ал.1, т.3 вр. чл.225, ал.1 КТ да заплати на С. К. К. сумата от 26 190,00 лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 06.11.2019 г. до окончателното изплащане.
Касационната жалба с вх. № 297974/27.07.2022 г. срещу въззивното решение е подадена в срока по чл.283 ГПК /препис от въззивното решение е връчен на молителя на 01.07.2022 г./
С молбата са представени доказателства за внесено на 26.07.2022 г. обезпечение в размер на 33 421,36 лв. / 26 190,00 лв. - главница и 7 231,36 лв. – законна лихва за периода от 06.11.2019 г. до 26.07.2022 г./, като е налице и потвърждение от длъжностно лице - счетоводител за постъпването й по сметката на ВКС към днешна дата. Представени и са и доказателства, че въз основа на издаден на 05.07.2022 г. на основание чл.404, т.1, пр.2 ГПК изпълнителен лист, по молба на взискателя С. К. К., е образувано изпълнително дело № 20228400400731 по описа на ЧСИ М. Ц..
Върховният касационен съд, намира, че искането за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение е процесуално допустимо, а видно от приложеното с молбата платежно нареждане от 26.07.2022 г., удостоверяващо внасянето на сумата от 33 421,36 лв., са осъществени предпоставките по чл.282, ал.2, т.1 ГПК.
Гореизложеното мотивира настоящият състав на съда да приеме, че искането за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение е основателно и като такова следва да бъде уважено, поради което
О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА на основание чл.282, ал.2, т.1 ГПК изпълнението на невлязлото в сила осъдително въззивно решение № 262062 от 22.06.2022 г., постановено по в.гр.д. № 168/2021 г. по описа на Софийски градски в частта, с която е уважен иска с правно основание чл.225, ал.1 КТ, и по което на 05.07.2022 г. е издаден изпълнителен лист и е образувано изпълнително дело № 20228400400731 по описа на ЧСИ М. Ц..
Препис от определението да се издаде на молителя.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: