Ключови фрази
Делба на наследство * допустимост на иск * съсобственост * общи части * етажна собственост * наследяване по закон


3
Р Е Ш Е Н И Е

№ 89

СОФИЯ, 19.07.2013 г.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на втори април две хиляди и тринадесета година в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

при секретаря Даниела Никова
изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 588/2012 година и за да се произнесе, взе предвид :Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С решение № 136 от 23.04.2012 г. по в.гр.д. № 83/2012 г. на Благоевградския окръжен съд е потвърдено решение № 3369 от 16.06.2011 г. по гр.д. № 1891/2010 г. на Районен съд - [населено място], в частта, с която е прекратено производството по делото за делба на недвижим имот с площ 573 кв.м, представляващ ПИ с идентификатор № 02676.501.2010 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], с административен адрес [населено място], [улица], поради недопустимост на иска за делба.
В срока по чл. 283 ГПК против това въззивно решение е подадена касационна жалба от адв. С. Х. като пълномощник на Е. А. Д.. Изложени са доводи за неправилност на решението в тази част поради необоснованост и нарушение на материалния закон.
Ответниците по касация Г. К. П., К. Г. П. и З. А. П. изразяват становище, че касационната жалба е неоснователна.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като извърши проверка на обжалваното решение във връзка с наведените в касационната жалба доводи и становищата на страните, приема следното:
Жалбоподателката в настоящото производство Е. А. Д. и ответницата по касация З. А. П. са наследници по закон на своите родители А. Б. и К. Б.. Установено е и не се спори по делото, че през 1965 г. А. Б. по време на брака си с К. Б. е закупил дворно място в [населено място], съставляващо парцел ХІ в кв. 37 , в което двамата построили жилищна сграда. През 1995 г. А. Б. и К. Б. продали на своята дъщеря З. П. ½ ид. част от дворното място, а през 1998 г. двамата наследодатели прехвърлили на З. П. и правото на собственост върху втория етаж от построената в имота жилищна сграда срещу задължение за издръжка и гледане.
През 2010 г. З. П. и съпругът й Г. П. продали на своя син К. П. 1/2 ид. част от ПИ с идентификатор 02676.501.2010, целият от 573 кв.м, ведно с втория етаж от построената в него сграда.
Не е било спорно по делото, че първият етаж от сградата, представляващ самостоятелен обект на правото на собственост, не е бил предмет на разпоредителна сделка от страна на общите наследодатели и след тяхната смърт е придобит в съсобственост при равни права от наследниците им по закон.
Въз основа на така установените факти по делото въззивният съд е приел, че жилищна сграда е в режим на етажна собственост, поради което дворното място, в което е построена, е със статут на обща част по смисъла на чл. 38, ал.1 ЗС и в този случай делбата му е недопустима. Аргументирал е становището си с позоваване на б.”е” от ППВС № 2/ 82 г.
Въззивното решение е допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК като постановено в противоречие с т.1, б.”е” от ППВС № 2/ 82 г. В нея изрично е посочено, че недопустимостта на делбата на съсобствен парцел, в който има сграда, в която етажи или части от етажи принадлежат на различни лица, не изключва допускането на делба на дворното място между наследниците на един от съсобствениците в обема на притежаваните от него права. Това е така, тъй като общите части не са самостоятелен обект на правото на собственост и следват режима на собствеността върху главния обект. Разпоредбата на чл. 38, ал.3 ЗС, съгласно която общите части не може да се делят, не допуска делба на общите части между собствениците на отделните обекти в етажната собственост, но когато предмет на делбата е отделен обект в тази етажна собственост, до делба се допуска и припадащата му се част от земята.
С оглед на изложеното въззивното решение в частта, с която е потвърдено решени решение № 3369 от 16.06.2011 г. по гр.д. № 1891/2010 г. на Районен съд - [населено място], в частта, с която е прекратено производството по делото за делба на недвижим имот с площ 573 кв.м, представляващ ПИ с идентификатор № 02676.501.2010 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон, поради което следва да бъде отменено. Като неправилно следва да бъде отменено и първоинстанционното решение в частта му с характер на определение, с която е прекратено производството по иска за делба на ПИ с идентификатор № 02676.501.2010 по кадастралната карта на [населено място] и делото върнато на Районен съд - Разлог за произнасяне по същество по иска за делба на дворното място.
Водим от гореизложеното съдът


Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 136 от 23.04.2012 г. по в.гр.д. № 83/2012 г. на Благоевградския окръжен съд в частта, с която е потвърдено решение № 3369 от 16.06.2011 г. по гр.д. № 1891/2010 г. на Районен съд - [населено място], както и решение № 3369 от 16.06.2011 г. по гр.д. № 1891/2010 г. на Районен съд - [населено място], в частта, с която е прекратено производството по делото за делба на недвижим имот с площ 573 кв.м, представляващ ПИ с идентификатор № 02676.501.2010 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], с административен адрес [населено място], [улица].
ВРЪЩА делото на Районен съд- Разлог за произнасяне по съществото на спора в отменената част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :ЧЛЕНОВЕ: