Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№346
София, 29.07.2022 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юли две хиляди двадесет и втора година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА
ИВО ДИМИТРОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 1684/2022 година

Производството е по чл. 282 ГПК.
Образувано е по подадена от [община] молба за спиране изпълнението на въззивно решение № 92 от 21.04.2022 г. по в. гр. д. № 54/2022 г. на Смолянски окръжен съд, потвърждаващо решение № 2 от 11.01.2022 г. по гр. д. № 144/2021 г. на Чепеларски районен съд, с което е уважен предявеният от „Ерма Билдинг“ ЕООД, [населено място] срещу [община] частичен иск за сумата 20 000 лв. – възнаграждение по договор за обществена поръчка № 29 от 21.03.2019г.
С молбата за спиране са представени копия от посочените решения, подадената от [община] касационна жалба вх. № 2327/28.06.2022 г., а също и преводно нареждане от 19.07.2022 г. за внесено по сметката на ВКС обезпечение по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК в размер на присъдената сума 20 000 лева.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните по делото и на представените с молбата доказателства, приема следното :
Съобразно императивната разпоредба на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 20 000 – за търговски дела. Именно такъв е и настоящият случай, тъй като се касае за иск, цената на който е в размер на 20 000 лв. Търговският характер на спора произтича от неговия предмет – иск за вземане по договор за обществена поръчка и от изричната разпоредба на чл. 365, т. 2 ГПК. Следователно, подадената от [община] касационна жалба е процесуално недопустима.
Поради необжалваемостта на решението и обусловената от това процесуална недопустимост на касационната жалба молбата по чл. 282, ал. 2 ГПК е неоснователна и следва да се остави без уважение.
С оглед неоснователността на молбата, внесеното обезпечение по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК в размер на сумата 20 000 лв. подлежи на връщане на молителя [община] след посочване на банкова сметка за превод на тази сума.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на [община] за спиране изпълнението на въззивно решение № 92 от 21.04.2022 г. по в. гр. д. № 54/2022 г. на Смолянски окръжен съд.
Да се върне на [община] сумата 20 000 лв., внесена по сметката на ВКС за обезпечения с преводно нареждане от 19.07.2022 г. като обезпечение по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК, след посочване на банкова сметка, по която същата да бъде преведена.

Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: