Ключови фрази


2


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 193

София, 15.07.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на тринадесети юли две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
т.дело № 1526/2022 година

Производството е образувано по касационна жалба на „Ирена Агро" ЕООД, с ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 54 от 14.03.2022 г. по в.гр.д. № 12/2022 г. на Окръжен съд – Враца, с което е потвърдено решението на Районен съд – Бяла Слатина от 27.10.2021 г. по гр.д. № 1305/2020 г. за уважаване на исковите претенции на „Булагро“ АД с правно основание чл.327 ТЗ – за общата сума от 38 116.54 лв., представляваща неизплатена доставка на препарати за растителна защита, торове и др. по 6 бр. фактури /подробно индивидуализирани/, и с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД – за сума в общ размер от 7 369.20 лв.
Касаторът поддържа доводи за неправилност на решението, с искане за отмяната му. Искането за допускане на касационно обжалване е в хипотезата на чл.280, ал.1, т.1 ГПК по формулиран в жалбата процесуалноправен въпрос.
Ответникът по касация „Булагро“ АД, чрез пълномощника си, оспорва искането за допускане на касационно обжалване, а по същество счита въззивното решение за правилно.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, след преценка на данните по делото, приема касационната жалба за процесуално недопустима.
Съгласно разпоредбата на чл.280, ал.3 ГПК решенията по въззивни търговски дела с цена на иска до 20 000 лв. са изключени от касационен контрол. В случая, предмет на делото са обективно кумулативно съединени осъдителни искове с правно основание чл.327, ал.1 ГПК и акцесорни искове по чл.86, ал.1 ЗЗД. Цената на всеки един от отделните искове, породени от неизпълнени задължения по търговски сделки за покупко-продажба на препарати за растителна защита и торове, отразена във всяка една от отделните фактури, възприета от решаващия съдебен състав, не надхвърля законодателно определеният праг на необжалваемост на решенията по въззивни търговски дела, поради което касационното производство е недопустимо.
С оглед горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Ирена Агро" ЕООД, с ЕИК[ЕИК], срещу решение № 54 от 14.03.2022 г. по в.гр.д. № 12/2022 г. на Окръжен съд – Враца.
Определението може да се обжалва с частна жалба, в едноседмичен срок от връчване на препис от него, пред друг състав на Търговска колегия на ВКС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: