Ключови фрази


3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 130гр.София, 07.04.2022 г.В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АВърховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на седми април две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов
ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев
Геновева Николаева

като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 4079 по описа за 2021 г., приема следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал.2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на Н. Г. Н. против определение № 2600203 от 27.07.2021 г., постановено по въззивно гражданско дело № 50 по описа за 2021 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за допълване на решението по делото с присъждане на сторените от него разноски. Жалбоподателят твърди, че определението е незаконосъобразно, поради което моли да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което да му бъдат присъдени разноските за въззивното производство.
Ответницата по частната жалба М. И. Б. я оспорва и моли тя да бъде оставена без уважение.
И. Н. Н. не взема становище по частната жалба.
Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, като взе предвид становищата на страните и данните по делото приема следното:
Частната жалба е допустима, тъй като е подадена в срок от легитимирана страна срещу подлежащо на обжалване определение на Пловдивския апелативен съд. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна. С решение № 260070 от 18.05.2021 г., постановено по въззивно гражданско дело № 50 по описа за 2021 г. на Апелативен съд – Пловдив е потвърдено решение № 234/07.08.2020 г. по гр. д. № 780 по описа за 2019 г. на Хасковския окръжен съд в частите, с които се предоставя упражняването на родителските права върху детето И. Н. Н., определя се местоживеенето му при майката М. И. Б. на адрес: [населено място], Хасковска област, [улица], а Н. Г. Н. е осъден да заплаща месечна издръжка на детето в размер на 250 лв., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, считано от 09.07.2019 г. до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката. Първоинстанционното решение е отменено само в частта, с която е определен режим на лични отношения на детето с И. Н. Н. и е постановен друг по-детайлизиран режим, съобразен с ниската възраст на детето и липсата на първоначална връзка между детето и бащата. Пловдивският апелативен съд не се е произнесъл по разноските на страните във въззивното производство, поради което И. Н. е поискал допълване на решението с присъждане на сторените от него разноски, включително и тези пред първата инстанция. С обжалваното определение Пловдивският апелативен съд е оставил без уважение тази молба. Посочил е, че въззивното производство е образувано въз основа на жалба срещу първоинстанционното решение в частите за родителските права и местоживеенето на детето, неговата издръжка и режима на лични отношения. Разноски на жалбоподателя биха могли да бъдат присъдени при благоприятен за него резултат, който в случая не се е осъществил. Изходът от делото се е променил само в частта относно режима на лични отношения с детето, и то с резултат, който по същество е различен от поискания от него. Този извод на въззивния съд е съобразен със смисъла на нормите на чл.78, ал.1 и ал.3 от ГПК. Разноски на страната се дължат при наличие на благоприятен за нея резултат от изхода на делото. В случая жалбата на И. Н. е довела до преразглеждане единствено на режима на лични отношения между него и детето. Този режим съдът преценява с оглед висшия интерес на детето, а не от гледна точка на това колко е благоприятен за родителя. Затова промяната в параметрите, без промяна на родителя, на когото са предоставени родителските права не може дасе тълкува като резултат, обуславящ присъждане на разноски. Дори да се приеме противното, в случая резултатът по никакъв начин не е в полза на жалбоподателя, поради което направените от него разноски пред въззивната инстанция не му се дължат. Въпросът за разноските на жалбоподателя пред първата инстанция не може да бъде пререшаван заради наличие на влязло в сила определение № 260236 от 22.12.2020 г. на Хасковския окръжен съд по гр. д. № 780/2019 г. Не се констатират и съществени процесуални нарушения при постановяване на обжалваното определение, поради което това определение следва да бъде потвърдено.
Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :


ПОТВЪРЖДАВА определение № 2600203 от 27.07.2021 г., постановено по въззивно гражданско дело № 50 по описа за 2021 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е оставена без уважение молбата на Н. Г. Н. за допълване на решението по делото с присъждане на сторените от него разноски.


Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: