Ключови фрази
Частна касационна жалба * частичен иск * присъждане на разноски

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 145
София, 17.03.2021 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА
ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 219/2021
година

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на ЗД „Бул Инс“ АД, [населено място] против решение № 12079 от 12.10.2020 г. по в. гр. д. № 1177/2020 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е обезсилено определение № 562 от 10.01.2020 г. по гр. д. № 10634/2019г. на Софийски градски съд, I ГО, 28 състав, постановено по реда на чл. 248 ГПК за изменение на решение № 7712 от 14.11.2019 г. по същото дело в частта за присъдените на застрахователното дружество разноски и молбата по чл. 248 ГПК е оставена без разглеждане.
Частният касатор поддържа, че в обжалваната му част въззивният акт е неправилен поради противоречие с процесуалния закон. Изразява несъгласие с извода, че подадената от него молба за изменение на първоинстанционното решение в частта за разноските е недопустима поради непредставяне на списък по чл. 80 ГПК, като твърди, че решаващият състав не е съобразил изричното му изявление в депозираната по делото молба от 02.03.2018 г. същата да бъде счетена за списък по чл. 80 ГПК.
Като обосноваващи допускане на касационното обжалване в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, инкорпорирано в самата частна касационна жалба, са поставени въпросите „Дължи ли се присъждане на разноски, направени от ответника при частично уважаване на исковете; Следва ли да се присъдят разноски на ответника съразмерно с отхвърлената част от иска; Следва ли да се присъдят разноски, когато за тях е представен списък, какъвто е инкорпориран в молба, в която изрично е посочено да бъде счетена като списък по чл. 80 ГПК“.
По отношение на така поставените въпроси частният касатор твърди наличие на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК поради противоречие с Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС.
Ответниците по частната касационна жалба – Д. Т. Д., Т. Д. Д. и З. С. Д. – оспорват същата и молят за недопускането й до разглеждане, респ. за оставянето й без уважение като неоснователна по съображения, изложени в писмен отговор от 22.12.2020 г.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните по делото и заявените от страните становища, приема следното:
Частната касационна жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.
За да обезсили постановеното от Софийски градски съд, I ГО, 28 състав определение № 562 от 10.01.2020 г. по гр. д. № 10634/2019г., с което подадената от ответника по това дело молба по чл. 248, ал. 1 ГПК за присъждане на разноски за отхвърлената част от исковете е уважена, въззивният съд е счел същото за недопустимо, тъй като с него първоинстанционният съд се е произнесъл по недопустимо искане. Изводът за недопустимост на молбата за изменение на първоинстанционното решение в частта за разноските е мотивиран с липсата на представен по делото списък по чл. 80 ГПК и със задължителните указания в т. 9 от Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС на ВКС, според които списъкът на разноските е задължителна процесуална предпоставка за упражняване на правото да се иска изменение на решението.
Настоящият състав намира, че касационното обжалване следва да бъде допуснато.
По отношение на третия от поставените от частния касатор въпроси е осъществено както общото изискване на чл. 280, ал. 1 ГПК да е обуславящ за изхода на конкретното дело, така и поддържаното основание по чл. 280, ал. , т. 1 ГПК. Конкретизиран в съответствие с правомощията на касационната инстанция по т. 1 от Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС, релевантният за делото въпрос се свежда до възможността списъкът по ч. 80 ГПК да е инкорпориран в депозирана от страната молба. Този въпрос е разрешен в противоречие със задължителната съдебна практика. В мотивите по т. 2 от Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че списъкът по чл. 80 ГПК съдържа изброяване на всички разходи, които страната е направила и които счита, че следва да й бъдат присъдени, поради което няма пречки същият да бъде инкорпориран, както в исковата молба, така и в жалбата като част от нея, ако страната счита, че направените към този момент разноски изчерпват разходите й по водене на делото.
В случая, в депозираната от застрахователното дружество молба вх. № 5034983 от 02.03.2018 г., с която са представени договор за правна защита и съдействие и документ за превод на уговореното адвокатско възнаграждение, се съдържа изричното изявление на пълномощника на страната, че тази молба следва да се счита за списък по чл. 80 ГПК за присъждане на разноски в размер на сумата 25 000 лв. – адвокатско възнаграждение.
Несъобразяването на посочената молба от въззивния съд е довело до неправилност на извода за липса на списък по чл. 80 ГПК и съответно за недопустимост на искането на ответника по чл. 248 ГПК за изменение на първоинстанционното решение в частта му за разноските. Ето защо, в обжалваната му част въззивното решение, имащо характер на определение, следва да бъде отменено, а делото –върнато на същия състав за произнасяне по молбата по чл. 248 ГПК с оглед заявените от страните доводи и възражения.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :


ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на решение № 12079 от 12.10.2020 г. по в. гр. д. № 1177/2020 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е обезсилено определение № 562 от 10.01.2020 г. по гр. д. № 10634/2019г. на Софийски градски съд, I ГО, 28 състав, постановено по реда на чл. 248 ГПК за изменение на решение № 7712 от 14.11.2019 г. по същото дело в частта за присъдените на застрахователното дружество разноски и молбата по чл. 248 ГПК е оставена без разглеждане.
ОТМЕНЯ решение № 12079 от 12.10.2020 г. по в. гр. д. № 1177/2020 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е обезсилено определение № 562 от 10.01.2020 г. по гр. д. № 10634/2019г. на Софийски градски съд, I ГО, 28 състав, постановено по реда на чл. 248 ГПК за изменение на решение № 7712 от 14.11.2019 г. по същото дело в частта за присъдените на застрахователното дружество разноски и молбата по чл. 248 ГПК е оставена без разглеждане.
ВРЪЩА делото на същия състав на Софийски апелативен съд за произнасяне по основателността на молбата по чл. 248 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: