Ключови фрази
Делба на наследство * очевидна фактическа грешка * съсобственост * подобрения * експертиза


Р Е Ш Е Н И Е

№ 72

София, 14.02.2011 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на десети февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

Председател: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
Членове: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

при секретаря Е. Претрова, като разгледа докладваното от съдия Г. гр.д.№1647 по описа за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Л. И. Г., Б. К. Г. и Г. К. Г. срещу решение №702 от 08.10.08г. по гр.д.№478/08г. на Б. окръжен съд.
Жалбоподателите считат за неправилен извода на въззивния съд, че не е допусната очевидна фактическа грешка в решение №609 от 20.01.06г. по гр.д.№378/98г. на Р. районен съд.
Ответниците в производството З. Б. Л. и Г. В. Л. оспорват жалбата.
С определение №284 от 06.04.2010г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.2 от ГПК по въпроса кога е налице очевидна фактическа грешка по смисъла на чл.192, ал.2 от ГПК /отм./.
За да се произнесе по този въпрос и по жалбата, настоящият състав намира следното:
Решение №609 от 20.01.06г. по гр.д.№378/98г. на Р. районен съд е постановено във втората фаза на делбата. С него е изнесен на публична продан допуснатият до делба недвижим имот и по реда на чл.286 от ГПК Л. И. Г., Б. К. Гинчив и Г. К. Г. са осъдени да заплатят на З. Б. Л. и Г. В. Л. сумата от 17 880,34лв., представляваща стойността на извършените от Л. подобрения в съсобствения имот. В мотивите на същото решение е прието, че сумите за подобренията се дължат на основание чл.30, ал.3 от ЗС, съобразно частите в съсобствеността. Независимо от това, в диспозитива е присъдена цялата сума на подобренията, а не само частта, съответстваща на дяловете в общия имот, притежавани от ответниците по тази претенция.
С молба от 05.04.07г. Л. И. Г., Б. К. Г. и Г. К. Г. са поискали да бъде отстранена очевидна фактическа грешка в решението на районния съд, като дължимата от тях сума по чл.286 от ГПК /отм./ се поправи на 1490,03лв. за всеки от тях, съответстваща на дела им от съсобствения имот, а не колкото е посочено в диспозитива на решението – 17880,34лв.
С решение №767/21.01.08г. по гр.д.№378/98г. на Р. районен съд е отхвърлено искането за отстраняване на очевидна фактическа грешка.
С обжалваното в настоящото производство решение №702 от 08.10.08г. по гр.д.№478/08г. на Б. окръжен съд е оставено в сила първоинстанционното решение по чл.192, ал.2 от ГПК /отм./. Въззивният съд е приел, че не е налице очевидна фактическа грешка, тъй като сумата от 17 880,34лв. е установена с тройна оценителна експертиза и ако бъде променена, това ще доведе до промяна във волята на съда.
По въпроса, по който е допуснато касационно обжалване, настоящият състав приема следното:
В съдебната практика се приема, че несъответствието между формираната воля на съда, изразена в мотивите, и диспозитива на съдебното решение, представлява очевидна фактическа грешка. В този смисъл са например решение №1128 от 20.11.08г. по гр.д.№1426/06г. на ВКС, ІІІ ГО, решение №71/11.05.09г. по гр.д.№4081/07г. на ВКС, І ГО; решение №183 от 10.11.09г. по гр.д.№2624/08г. на ВКС, ІІ ГО и др.
В противоречие с тази практика, в обжалваното въззивно решение е прието, че не е налице очевидна фактическа грешка, въпреки наличието на несъответствие между приетото в мотивите и отразяването му в диспозитива на съдебното решение. В мотивите на съдебния акт е прието, че се прилага чл.30, ал.3 от ЗС и действителните разходи за извършените подобрения се разпределят съобразно частите в съсобствеността, а в диспозитива ответниците са осъдени да заплатят по реда на чл.286 от ГПК цялата сума на подобренията, възлизаща на 17880,34лв., без да се приложи правилото на чл.30, ал.3 от ЗС, че сумата се разпределя съобразно частите в съсобствеността.
Настоящият състав намира за правилна практиката, отразена в посочените решения на ВКС. Когато в мотивите на съдебния акт е формирана воля, която не е намерила съответен израз в диспозитива на решението, има очевидна фактическа грешка, която следва да се отстрани по реда на чл.192, ал.2 от ГПК /отм./, сега чл.247 от ГПК.
В съответствие с това произнасяне, обжалваното въззивно решение се явява неправилно и следва да бъде отменено. В случая е налице очевидна фактическа грешка, като ответниците Л. И. Г., Б. К. Г. и Г. К. Г. не дължат цялата сума на действителните разходи, извършени от ищците за подобрения върху съсобствения имот, а само частта, съответстваща на дела им в съсобствеността – по 1/12 или 1490,03лв. за всеки един от ответниците или общо 4470,09лв.
Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение №702 от 08.10.08г. по гр.д.№478/08г. на Б. окръжен съд и вместо него постановява:
ДОПУСКА на основание чл.192, ал.2 от ГПК /отм./ поправка на очевидна фактическа грешка в решение №609 от 20.01.06г. по гр.д.№378/98г. на Р. районен съд, като в диспозитива на решението, абзац втори, ред шести и седми, вместо сумата 17 880,34лв. се чете 4470,09лв.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: