Ключови фрази
делба * допустимост на иск * нищожност на делба

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 430

София, 13.12.2013 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 22.10.2013 две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №6524/2013 година
Производството е по член 274,ал.3 ГПК
Образувано е по частна касационна жалба вх.№7427/30.09.2013г.,подадена от И. Д. Д.,чрез пълномощника му адвокат К. Т.,против определение № 625/29.08.2013г. на Врачански окръжен съд,постановено по гр.д.№673/2013г. по описа на същия съд,с което потвърждава определение №479/01.08.2013г. по гр.д.№560/2013г. по описа на Районен съд [населено място] за прекратяване на производството по делото,като недупостимо,поради липса на активна материалноправна легитимация.
В частната касационна жалба се правят оплаквания,че постановеното определение е неправилно и незаконосъобразно,като се иска неговата отмяна.
По допустимостта на касационното обжалване:
В изложението си на основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното определение,касаторът заявява,че съдът се е произнесъл по правен въпрос,а именно/цитирам/:
„ Допустимо ли е или не предявяване на самостоятелен иск по член 75,ал.2 ЗН пред съда,съответно прогласяване на нищожността на съдебната делба,извършена без участието на един от съделителите?”,
който е разрешен в противоречие с практика на ВКС,както и от значение за правилното прилагане на закона и развитието на правото,основания за допускане на касационно обжалване съгласно член 280,ал.1,т.1 и т.3 ГПК.
Касаторът се позовава на задължителна практика на ВКС,като :
Определение №437/20.08.2012г. постановено по ч.гр.д.№67/2012г. по описа на ВКС,І го,в което е посочено,че делбата извършена без участието на всички сънаследници,респ.съсобственици,е нищожна на основание член 75,ал.2 ЗН,като на нищожността на делбата по тази разпоредба на закона може да се позове всеки сънаследник,а не само този,който е взел участие в нея.
Определение №542/25.10.2012г. по ч.гр.д.№490/2012г. по описа на ВКС,Іго,във връзка с допустимостта на иск за нищожност на делба,ако производството по нищожната делба е висящо във втората фаза след допускането й,по което е прието,че решението по допускане и извършване на делбата не създава сила на пресъдено нещо за неучаствалия съсобственик и той може да предяви иск за установяване нищожност на делбата,щом тя е допусната без негово участие,дори да не е извършена.Такъв иск би бил допустим и от участвал в производството съсобственик,щом делбата е нищожна поради участието на друг съсобственик,защото нищожната делба не поражда действие.
В изложението си,във връзка с формулирания правен въпрос,касаторът се позована и прилага със същото:Решение №219/27.06.2012г. постановено по гр.д.№216/2012г. по описа на ВКС,ІІго,с което се приема,че е допустимо иск за установяване нищожността на договор за доброволна делба поради неуачастие на всички съсобственици да бъде предявен в самостоятелно производството.
С решаващите си мотиви въззивният съд е приел,че липсва правен интерес от самостоятелно предявяване на установителен иск по член 75,ал.2 ЗН за прогласяване нищожност на делбата,когато целеното с него установително действие може да бъде достигнато с конститутивен иск за делба на същите имоти.
С оглед изложеното в горепосочената задължителна съдебна практика и възприетото с решаващите мотиви от въззивния съд по разрешения от него правен въпрос,който е от значение за изхода на делото и е обусловил правните изводи на съда,касационият съд намира, че същият е разрешен в противоречие с тази съдебна практика на ВКС,основание за допускане касационно обжалване по член 280,ал.1,т.1 ГПК.
По основателността на частната касационно жалба:
Видно от данните по делото,първоинстанционният съд е бил сезиран с искова молба вх.№2968/12.06.2013г.,от ищеца И. Д. Д. ,с искане за прогласяване нищожност на съдебна делба,извършена по гр.д.№172/2007г. по описа на Районен съд [населено място],на основание член 75,ал.2 ЗН,с която последният твърди,че съдебната делба на имуществото, останало в наследство от общия наследодател Е. А. Н.,е извършена без участието на един от сънаследниците Т. И. Т..
С определение №479/01.08.2013г. постановено по гр.д.№560/2013г. по описа на Районен съд [населено място],производството по делото е прекратено,като недопустимо,поради липса на активна материалноправна легитимация,което е потвърдено с обжалваното въззивно определение.
С оглед даденото разрешение на правния въпрос ,обжалваното въззивно определение е неправилно и незаконосъобразно.Това е така защото,както за участвалия в делбата сънаследник, в настоящия случай,така и за неучаствалия такъв,следва да се признае възможността да установи нищожността на делбата в самостоятелно исково производство,за да не се налага при всеки нов спор да се заявява нищожност на делбата,което решение ще внесе яснота в бъдещите отношения на участниците в съсобствеността.
Ето защо,обжалваното въззивно определение,следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно,както и потвърденото с него определение на първоинстанционния съд за прекратяване на съдебното производство и делото се върне на Районен съд [населено място] за разглеждане на предявения иск.

Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на определение №625/29.08.2013г. на Врачански окръжен съд,постановено по гр.д.№673/2013г. по описа на същия съд.
ОТМЕНЯ определение №625/29.08.2013г. на Врачански окръжен съд,постановено по гр.д.№673/2013г. по описа на съда и определение №479/01.08.2013г. на Районен съд [населено място] по гр.д.№560/2013г. по описа на съда и ВРЪЩА делото на Районен съд [населено място] за разглеждане на предявения иск.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: