Ключови фрази
Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * подобрения


6

Р Е Ш Е Н И Е

№216

С., 08.11.2013 год.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на осми октомври през две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия К. М. гр.д. № 2131 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на К. П. К., чрез пълномощника му адвокат М. П., против решение № 449 от 13.12.2012 г., постановено по гр.д. № 536 по описа за 2012 г. на Окръжен съд-Благоевград, с което е отменено решение № 76/27.04.2009 г. по гр.д. № 249/2005 г. на Районен съд-Петрич в частта по извършване на делбата и е постановено друго за възлагане в общ дял на Л. О. К. и Н. О. К. на допуснатата до делба двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се от дюкянско помещение и втори жилищен етаж, построена в имот пл. № 2459, който заедно с имот пл. № 2458 образуват УПИ ІV, кв.208 по плана на [населено място], като Л. О. К. и Н. О. К. са осъдени да заплатят за уравнение на дяловете на К. П. К. 9333.32 лв. за дюкянското помещение и 11458.30 лв. за жилищния етаж, на В. П. С. 11666.65 лв. за дюкянското помещение и 11458.30 лв. за жилищния етаж и на М. И. К. 2333.33 лв. за дюкянското помещение и 1527.77 лв. за жилищния етаж, ведно със законната лихва от датата на влизане на решението в сила до изплащане на същата, като първоинстанционното решение е потвърдено в останалата част, с която е уважена предявената от М. И. К., Л. О. К. и Н. О. К. против К. П. К. и В. П. С. претенция за заплащане на подобрения в размер на 4906 лв. и същата претенция е отхвърлена за разликата до 30000 лв., както и в частта, с която е отхвърлена претенцията на М. И. К. за възлагане на жилищния етаж по чл.288 ГПК в общ дял с Л. О. К. и Н. О. К. и в частта за държавните такси.
В жалбата са наведени доводи за допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон.
Ответниците по касационните жалби М. И. К., Л. О. К. и Н. О. К. не са подали писмен отговор.
С определение № 157 от 12.04.2013 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение с оглед преценка допустимостта му в частта, с която съдът се е произнесъл по начина на извършване на делбата на дюкянското помещение и по предявената от М. И. К., Л. О. К. и Н. О. К. против К. П. К. и В. П. С. претенция за заплащане на подобрения и на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК в частта по извършване делбата на жилищния етаж, поради противоречие с Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. по гр.д. № 1/2004 г. на ОСГК на ВКС относно допустимостта за възлагане на имота в общ дял на основание чл.288, ал.3 ГПК-отм.
Атакуваното решение на Окръжен съд-Благоевград е постановено във въззивно производство, което се е развило след като с решение № 244/20.06.2012 г. по гр.д. № 302/2012 г. на ВКС, І г.о. е разгледана касационната жалба на М. И. К., Л. О. К. и Н. О. К. против предходното въззивно решение № 422/9.06.2010 г. по гр.д. № 526/2009 г. на Окръжен съд-Благоевград, с което жилището в допуснатата до делба сграда е изнесено на публична продан вместо да им бъде възложено на основание чл.288, ал.3 ГПК/отм./ и делото е върнато на окръжния съд за ново разглеждане и събиране на доказателства относно жилищната нужда на касаторите М. И. К., Л. О. К. и Н. О. К.. При новото разглеждане на делото Л. О. К. и Н. О. К. са представили извлечение от службата по вписванията [населено място], установяващи, че същите нямат жилища на територията на съдебния район на Районен съд-Петрич. В. съд е приел, че са установени материалноправните предпоставки на чл.288, ал.3 ГПК /отм./ и е възложил цялата сграда, състояща се от дюкянско помещение и жилищен етаж в общ дял на Л. О. К. и Н. О. К.. Предмет на отменителното касационно решение е извършването на делбата относно втория жилищен етаж на допуснатата до делба сграда и съответно единствено по този спор е продължила висящността на производството. В. решение № 422/9.06.2010 г. по гр.д. № 526/2009 г. на Окръжен съд-Благоевград в частта, с която е постановено извършване на делбата на дюкянското помещение в първия етаж от допуснатата до делба сграда чрез изнасянето му на публична продан и в частта, с която исковете, предявени от М. И. К., Л. О. К. и Н. О. К. против К. П. К. и В. П. С. за заплащане стойността на извършени подобрения в съсобствения имот, са уважени за сумата 4906 лв. и са отхвърлени до предвявения размер от 30 000 лв., е влязло в сила като необжалвано. Следователно произнасяйки се отново по спорове, разрешени с влязло в сила решение, въззивният съд е постановил процесуално недопустимо решение, което в тази си част следва да бъде обезсилено.
В частта, с която е разрешен спорът за начина на извършване на делбата по отношение на жилищния етаж, въззивното решение е процесуално допустимо, но неправилно. В Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. по гр.д. № 1/2004 г. на ОСГК на ВКС, т.7 е прието, че ако повече от един съделител отговаря на условията по чл.288, ал.3 ГПК /отм./, единственото основание, даващо приоритет е предложената най-висока цена, като в мотивите е отбелязано, че принципно не може да има групиране на сънаследниците и възлагане в общ дял по чл.288, ал.3 ГПК /отм./. В случая Л. О. К. и Н. О. К. са предявили искане за възлагане при условията на чл.288, ал.3 ГПК-отм., като е установено, че са живели в имота към момента на смъртта на прекия им наследодател О. П. К., поч.20.03.2005 г. След като въззивният съд е приел, че и двете съделителки отговарят на условията по чл.288, ал.3 ГПК-отм. е следвало да им даде възможност в открито съдебно заседание да направят наддавателни предложения, доколкото съгласно посочената практика на ВКС не може да има групиране и възлагане в общ дял по чл.288, ал.3 ГПК щом няма съгласие за това от всички съделители.
В. решение е постановено в нарушение на материалния закон и следва да бъде отменено. Вместо него следва да бъде постановено ново решение, с което делбата на жилищния етаж се извърши чрез изнасянето му на публична продан. Л. О. К. и Н. О. К. не са установили наличието на отрицателната предпоставка по чл.288, ал.3 ГПК-отм., а именно, че нямат друго жилище. Същите са представили единствено справки от службата по вписвания в [населено място], установяващи, че нямат недвижими имоти на територията на [община]. Липсват данни обаче дали притежават жилище в друго населено място. След като не е установено, че съделителите отговарят на изискванията на чл.288, ал.3 ГПК-отм. и с оглед реалната неподеляемост на сградата на дялове, отговарящи на броя на съделителите, единственият способ за извършване на делбата е по чл.288, ал.1 ГПК-отм.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА решение № 449 от 13.12.2012 г., постановено по гр.д. № 536 по описа за 2012 г. на Окръжен съд-Благоевград В ЧАСТТА, с която е отменено решение № 449 от 13.12.2012 г., постановено по гр.д. № 536 по описа за 2012 г. на Окръжен съд-Благоевград за извършване на делба на дюкянско помещение, намиращо се двуетажана масивна жилищна сграда, построена в имот пл. № 2459, който заедно с имот пл. № 2458 образуват УПИ ІV, кв.208 по плана на [населено място] и е постановено друго за възлагане в общ дял на Л. О. К. и Н. О. К. на дюкянско помещение, намиращо се двуетажана масивна жилищна сграда, построена в имот пл. № 2459, който заедно с имот пл. № 2458 образуват УПИ ІV, кв.208 по плана на [населено място], както и В ЧАСТТА, с която е потвърдено решение № 449 от 13.12.2012 г., постановено по гр.д. № 536 по описа за 2012 г. на Окръжен съд-Благоевград за уважаване на предявената от М. И. К., Л. О. К. и Н. О. К. против К. П. К. и В. П. С. претенция за заплащане на подобрения в размер на 4906 лв. и същата претенция е отхвърлена за разликата до 30000 лв.
ОТМЕНЯ решение № 449 от 13.12.2012 г., постановено по гр.д. № 536 по описа за 2012 г. на Окръжен съд-Благоевград В ЧАСТТА по извършване на делбата на втори жилищен етаж, намиращ се в двуетажна масивна жилищна сграда, построена в имот пл. № 2459, който заедно с имот пл. № 2458 образуват УПИ ІV, кв.208 по плана на [населено място], чрез възлагане в общ дял на Л. О. К. и Н. О. К. на основание чл.288, ал.3 ГПК /отм./ и В ЧАСТТА по уравнение на дяловете и държавните такси и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН втори жилищен етаж, намиращ се в двуетажна масивна жилищна сграда, построена в имот пл. № 2459, който заедно с имот пл. № 2458 образуват УПИ ІV, кв.208 по плана на [населено място], като получената от проданта сума да се разпредели, както следва: 5/12 части за К. П. К., 2/12 части за М. И. К., Л. О. К. и Н. О. К. и 5/12 за В. П. С..
ОСЪЖДА К. П. К., [населено място], [улица][жилищен адрес] да заплати по сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си от втори жилищен етаж, намиращ се в двуетажна масивна жилищна сграда, построена в имот пл. № 2459, който заедно с имот пл. № 2458 образуват УПИ ІV, кв.208 по плана на [населено място] в размер на 458.33 лв.
ОСЪЖДА М. И. К., [населено място], [улица] да заплати по сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си от втори жилищен етаж, намиращ се в двуетажна масивна жилищна сграда, построена в имот пл. № 2459, който заедно с имот пл. № 2458 образуват УПИ ІV, кв.208 по плана на [населено място] в размер на 183.34 лв.
ОСЪЖДА Л. О. К., [населено място], [улица] да заплати по сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си от втори жилищен етаж, намиращ се в двуетажна масивна жилищна сграда, построена в имот пл. № 2459, който заедно с имот пл. № 2458 образуват УПИ ІV, кв.208 по плана на [населено място] в размер на 61.12 лв.
ОСЪЖДА Н. О. К., [населено място], [улица] да заплати по сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си от втори жилищен етаж, намиращ се в двуетажна масивна жилищна сграда, построена в имот пл. № 2459, който заедно с имот пл. № 2458 образуват УПИ ІV, кв.208 по плана на [населено място] в размер на 61.12 лв.
ОСЪЖДА В. П. С., [населено място], [улица] да заплати по сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си от втори жилищен етаж, намиращ се в двуетажна масивна жилищна сграда, построена в имот пл. № 2459, който заедно с имот пл. № 2458 образуват УПИ ІV, кв.208 по плана на [населено място] в размер на 458.33 лв.
ОТХВЪРЛЯ претенцията на Л. О. К. и Н. О. К. за възлагане в общ дял на основание чл.288, ал.3 ГПК /отм./ на втори жилищен етаж, намиращ се в двуетажна масивна жилищна сграда, построена в имот пл. № 2459, който заедно с имот пл. № 2458 образуват УПИ ІV, кв.208 по плана на [населено място].
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: