Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 144

София, 19.04.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети април през две хиляди и двадесет и втората година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ
ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 4092 по описа на четвърто гражданско отделение на съда за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 247 ГПК.
След извършена служебна констатация за погрешно посочен номер на тълкувателно дело, станало причина за спиране на производството по настоящото дело, поради значението за разрешаването на спора на разясненията, които ВКС ще даде по посоченото тълкувателно дело, касационният съд в настоящия си състав приема, че при правилно посочване в мотивите на определение № 112 от 25 март 2022 г. на тълк.д. № 3/2020 г. по описа на ОСГТК, е допусната грешка в диспозитива на определението, като е посочено тълк.д. № 2/2020 г., която следва да се отстрани.
Ето защо Върховният касационен съд, състав на IV г.о.,
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 112 от 25 март 2022 г. по гр.д. № 4092/2021 г., IV г.о., ВКС, като вместо записаното в диспозитива: „СПИРА производството по гр.д. № 4092/2021 г. до постановяване на тълкувателно решение по тълк.д. № 2/2020 г. по описа на ОСГТК, ВКС“, да се чете:СПИРА производството по гр.д. № 4092/2021 г. до постановяване на тълкувателно решение по тълк.д. № 3/2020 г. по описа на ОСГТК, ВКС“
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: