Ключови фрази


1

3

Р. № 57/18.05.2022 г.
П Р О Т О К О Л
София, 18.05.2022 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

при участието на секретаря А. Иванова
сложи на разглеждане дело № 2661 по описа на 2021 година
докладвано от съдията Бранислава Павлова

Делото се разглежда на второ четене в 10:30 ч.
СТРАНИТЕ СА РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ от предходното съдебно заседание.

Касаторът Н. Й. Б. се явява лично.
За ответниците Е. И. Х. и В. В. Х., се явява адв. С. М..
За ответника Ж. „Български художник“ се явява адв. С. М.. редовно призован.
На 13.04.2022 г. в предходното открито съдебно заседание касаторът Н. Б. е направил отвод на съдиите от състава Бранислава Павлова и Теодора Гроздева с аргумент, че същите са взели участие при разглеждането на гражданско дело № 3343/2015 г. на І-во гр.отделение на ВКС.
При извършената справка в електронната система на ВКС се установи, че действително по гр.д. № 3343/2015 г. е постановено решение № 124/29.11.2017 г. с участието на съдиите Бр. П. и Т. Г.. По това дело е разгледан спор по чл. 32, ал. 2 от ЗС, ищец, по който е бил Н. Б., а ответник е била Т. М..
При тези данни не са налице основания за отвод на съдиите Бр. П. и Т. Г..
Гражданскопроцесуалният кодекс не съдържа забрана различни дела между едни и същи страни да бъдат разглеждани от един и същи съдия.
Основанието по т. 6-та на чл.22 ГПК, на която се позовава касаторът предвижда, че не може да участва като съдия по делото лице относно което съществуват обстоятелства пораждащи основателно съмнение в неговото безпристрастие.
В случая такова съмнение не е налице, по предходното дело съдът се е позовал на ТР № 5/2015 г. на ВКС, ОСГК, на което има позоваване и в решението на въззивния съд, което е предмет на настоящата касационна жалба.
Тъй като тълкувателните решения са задължителни за съда и за страните, не може да се приеме, че ако бъдат приложени тези разрешения, съдът би проявил пристрастност.

Ето защо, Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без уважение искането на адв. Н. Б., касатор по настоящото дело за отвод на съдиите Бранислава Павлова и Теодора Гроздева.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Касаторът Н. Б.: Искам да изложа мотиви по искането за поискания отвод в допълнение на тези от предходното съдебно заседание. По предходното дело съдът се е произнесъл за правото на собственост на цялата сграда, която включва и процесния обект. Позовавам се на правото на справедлив съдебен процес по чл.6 от ЕКПЧ и на практиката на ЕСПЧ., според които всяко лице има право на гледане на делото от независим и безпристрастен съд.
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо гражданско отделение намира, че няма основание за отвод на съдиите Бранислава Павлова и Теодора Гроздева на същите основания, които бяха изложени по направеното първо искане в предходното съдебно заседание.
Съгласно чл. 5 от ГПК, съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, а когато те са непълни , неясни или противоречиви, според общия им разум.
Точното приложение на закона изисква съдът да се съобрази с тълкувателната практика на ВКС и от факта, че по различни дела на страните ще се приложи едно и също тълкувателно решение, не може да се изведе, че съдът ще действа пристрастно и няма да бъде обективен, ето защо съдът

Оставя без уважение искането за отвод на състава, повторно.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Касаторът Н. Б.: Предявеният иск е за защита освен на правото ми на собственост, така и на фактическо състояние – ползване на процесния имот, което е допустимо съгласно ТР 8/2012г. на ВКС, ОСГТК. Тъй като водя преговори за споразумение, не желая да бъде постановявано решение по делото, затова заявявам, че се отказвам от предявения иск. Заявявам категорично, че се отказвам от иска.

Адв. М.: Моля за присъждане на направените разноски по воденето на процеса за всички инстанции от името на Е. Х., В. Х. и Ж. „Български художник“. , представил съм с отговора на касационната жалба пълномощно и списък на разноските.

Н. Б. : Правя възражение за прекомерност на адвокатските хонорари.

С оглед на направеният отказ от иска на основание чл. 233 ГПК, Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение


О П Р Е Д Е Л И:


Обезсилва въззивното решение на Софийския градски съд, ГО, ІІ Е състав № 260936/12.02.2021 г. по гр.д. № 7994/2019 г. и потвърденото с това решение- решение № 2961/07.01.2019 г. по гр.д. № 27531/2016 г. по описа на Софийския районен съд, 173 –ти състав и
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

По искане за разноски предвид направеното възражение за прекомерност, съдът ще се произнесе в закрито заседание.Протоколът се изготви в открито съдебно заседание, което приключи в 10: 52 ч.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: