Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 200

гр.София, 31.03.2020 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и двадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова т.д.№1666 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на ГПК "Острица" срещу решение №116 от 26.03.2019г. по в.гр.д.№33/2019г. на Смолянски окръжен съд, ТО. С него е потвърдено решение №141/30.11.2018г., постановено по гр.д.№55/2018г. по описа на районен съд Чепеларе, в частта, с която по иска на С. С. К. е отменено решение на годишно отчетно събрание на Кооперация "Горовладелска производителна кооперация "Острица", проведено на 18.03.2018г., по силата на което ищецът С. С. К. не е допуснат като кандидатура при избор на председател, на основание чл.58 от ЗК.
В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон и е необосновано. Касаторът поддържа, че даденото от съда тълкуване на разпоредбата на чл.28 в ал.1 от ЗК противоречи на действителния й смисъл. Твърди, че законът поставя изискване за изрично предварително съгласие на Общото събрание на кооперацията в хипотезите, когато председателят участва или заема длъжност в ръководни органи на търговско дружество, което извършва дейност, конкурентна на тази на кооперацията. Излага доводи, че даването на предварително съгласие не може да бъде направено, след като кандидатът вече е избран за председател на кооперацията. Твърди, че след като кандидатурата на С. К. е обсъдена и гласувана на общото събрание, неговите права не са нарушени, тъй като предложението да се допусне до избор за председател е отхвърлено с гласуване.
Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл.280 ал.1 т.3 от ГПК. Касационният жалбоподател поддържа, че въззивният съд се е произнесъл по следните материалноправни въпроси, обуславящи изхода на спора: 1. Задължително ли е при установени пречки по чл.28 в ал.1 от ЗК при избор на кандидат за председател, предварителното съгласие по чл.28 в ал.2 от ЗК от Общото събрание за преодоляване на пречките да бъде дадено след като лицето е избрано за председател? 2.Противоречи ли на действащите разпоредби решение на ОС на кооперация, с което при безспорно наличие на ограничения за избор на едно лице за председател по чл.28в ал.2 от ЗК, даването на съгласие от член кооператорите е направено преди избора на кандидата? 3. Може ли ОС на кооперацията със свое решение на редовно събрание да отхвърли кандидатурата на евентуален председател, при наличие на ограничаващи предпоставки за избора му, преди лицето да е избрано за председател? Позовава се на основанието по чл.280 ал.1 т.3 от ГПК, като поддържа доводи, че въпросите са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, поради липсата на практика по поставените казуси. Позовава се и на очевидна неправилност на обжалваното решение.
Ответникът С. С. К. поддържа, че не са налице предвидените в закона предпоставки за допускане на касационно обжалване на решението. Поддържа, че жалбата е неоснователна, сочените в нея пороци на въззивното решение не са налице, като въззивният съд е изложил мотиви, съобразени с материалния и процесуалния закон. Подробни съображения излага в писмен отговор на касационната жалба. Претендира разноски.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:
Касационната жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.283 от ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.
За да потвърди първоинстанционното решение, въззивният съд е установил от събраните по делото доказателства, че на проведеното на 18.03.2018г. Общо събрание на член - кооператорите на ГПК "Острица" е взето решение, съгласно което член-кооператорът С. К. не е допуснат до избор за председател на ГПК "Острица" поради противоречие с разпоредбата на чл.30а, ал.1, т.1,б“а“ от Устава на кооперацията, с оглед на това, че последният е едноличен собственик и управител на „Свист“ ЕООД с предмет на дейност в сферата на дърводобива и дървообработването. Приел е, че предвид систематичното тълкуване на чл.28в, ал.1, т.2 от ЗК, забраната за конкурентна дейност е установена при вече извършен избор, когато лицето вече е заело длъжността. В същото време нормата на чл.20 от ЗК регламентира пречките за избор на председател, т.е визирани са различни изисквания за вече избран председател и за кандидатите за председател. Поради това е счел, че взетото от Общото събрание решение да не се даде съгласие да бъде допусната издигнатата кандидатура на С. К. за участие в избора за председател противоречи на чл.9,ал.1 от ЗК, възпроизведен и в чл.11, ал.1, т.3 от Устава, както и на чл.28в от ЗК, възпроизведен в текста на чл.30 а от Устава. Счел е за неоснователни доводите във въззивната жалба, че като не е допусната кандидатурата на С. К. е „взето в аванс решение“ да не се даде съгласие за осъществяване на дейностите по чл.28в от ЗК, тъй като решение по посочената норма може да бъде взето спрямо избран вече избран председател, не и спрямо член-кооператор, чиято кандидатура е издигната.
Допускането на касационно обжалване съгласно чл.280 ал.1 от ГПК предпоставя произнасяне от въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за изхода по конкретното дело и по отношение на който е налице някое от основанията по чл.280 ал.1 т.1 – т.3 от ГПК. Преценката за допускане на касационното обжалване се извършва от ВКС въз основа на изложените от жалбоподателя твърдения и доводи с оглед критериите, предвидени в посочената правна норма.
Настоящият състав на ВКС намира, че са налице основанията по чл.280 ал.1 от ГПК за допускане на касационно обжалване
Поставените в изложението въпроси могат да бъдат обобщени като въпрос относно приложението на чл.28 в ал.1 и ал.2 от Закона за кооперациите. Този въпрос е обуславящ за изхода на спора, тъй като въззивният съд, въз основа на даденото от него тълкуване на посочената разпоредба, е приел, че тя визира последваща забрана за осъществяване конкурентна дейност, при вече осъществен избор на председател, когато възникнат или съществуват пречки при осъществяване на конкурентна дейност и те не могат да се преодолеят със съгласие на ОС, или с преустановяване от страна на избрания кандидат на дейностите, посочени в нормата на чл.28в от ЗК. По тези съображения съдът е стигнал до решаващия извод, че решението на общото събрание, по силата на което ищецът С. С. К. не е допуснат като кандидатура при избора на председател на годишното отчетно събрание на Кооперация "ГПК Острица", проведено на 18.03.2018г., е незаконосъобразно и подлежи на отмяна. По поставения въпрос не е формирана практика. С оглед изложеното е налице и допълнителната предпоставка по чл.280, ал.1 т.3 от ГПК за допускане на касационното обжалване.
Поради това касационното обжалване следва да се допусне по чл.280 ал.1 т.3 от ГПК, за проверка за съответствие на въззивния акт с практиката на ВКС по поставените в изложението материалноправни въпроси, обобщени от настоящия съдебен състав като въпрос относно приложението на чл.28 в ал.1 и ал.2 от Закона за кооперациите.
Предвид извода за наличие на предпоставките по чл.280 ал.1 т.3 от ГПК за допускане на касационно обжалване, не следва да бъдат обсъждани доводите за очевидна неправилност на обжалваното решение, които ще бъдат обсъдени с решението по съществото на спора.
На основание чл.18, ал.2, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, касаторът следва да внесе по сметката на ВКС държавна такса в размер на 40 лева.
Воден от горното, състав на Върховния касационен съд, Първо търговско отделение
О П Р Е Д Е Л И

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №116 от 26.03.2019г. по в.гр.д. №33/2019г. на Смолянски окръжен съд, ТО.
УКАЗВА на касатора ГПК "Острица" в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото вносен документ за внесена по сметката на ВКС на РБ държавна такса в размер на 40 лева, като при неизпълнение на указанието в срок, производството по жалбата ще бъде прекратено.
След представяне на вносния документ делото да се докладва на Председателя на I ТО за насрочване в открито съдебно заседание, а при непредставянето му в указания срок - да се докладва за прекратяване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.