Ключови фрази

ОПРЕДЕЛЕНИЕ


№ 682

София, 11.11.2020г.


Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ
ЕРИК ВАСИЛЕВ

изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова гр. дело № 2264 по описа за 2020г. и приема следното:

Производството е по чл.288 ГПК. Образувано е по касационната жалба на Н.Г. като процесуален представител на „Енерго-Про Продажби“ АД Варна срещу въззивното решение на Окръжен съд Варна от 26.05.2020г. по в.гр.д. № 447/2020г.
Ответникът по касационната жалба Н. М. С. от [населено място] в отговора си по реда на чл.287 ал.1 ГПК чрез процесуалния си представител адвокат Р.С. е изложил съображения за недопускане на касационно обжалване.
Касационната жалба е допустима – подадена е в преклузивния срок, от страна, имаща право и интерес от обжалването, и срещу подлежащ на касационно обжалване въззивен съдебен акт.
За да се произнесе по допускането на касационно обжалване, ВКС съобрази следното:
С атакуваното решение ВОС е потвърдил решението на ВРС от 23.12.2019г. по гр.д. № 14682/2019г., с което е прието за установено, че Н. М.С. не дължи на „Енерго-Про Продажби“ АД 5312.89лв. по фактура от 26.08.2019г., обективираща стойност на преизчислени количества еленергия от 28172 кв.ч. за периода 19.09.2017г. – 18.09.2018г. в обект –апартамент, съответно индивидуализиран, находящ се в [населено място], и дружеството е осъдено да заплати на С. 819.70лв. разноски. Присъдени са разноски и за въззивното производство.
За да постанови решението, въззивният съд е приел за установена външна намеса в тарифната схема на електромера в собствения на ищеца обект на потребление на енергия за битови нужди, целяща неотчитане в пълен обем на количествата еленергия по двете тарифи, като препрограмирането осъществява прехвърляне на енергия в скрития регистър, който не се визуализира при редовен отчет и реално не се заплаща. Прието е, че след отмяната на чл.43, чл.44 и чл.47 от ПИКЕЕ /отм./ за оператора липсват действащи правила за реда за извършване на проверките на измервателните уреди с оглед установяване на случаите на неизмерена/неточно измерена енергия, както и за оформяне на констатациите от установеното като основание за последващо преизчисляване. След като по силата на чл.83 ал.1 т.6 ЗЕ установяването на тези случаи следва да е уредено в правила, приети от КЕВР, и такива в момента на извършената проверка липсват, неточното измерване в обекта на ищеца е установено по неправомерен начин, респективно извършеното преизчисление на количеството еленергия за минал период е незаконосъобразно, непротивопоставимо на потребителя и не може да породи валидно задължение за последния за плащане на исковата сума.
В изложението си по чл.287 ал.1 ГПК касаторът сочи произнасяне от въззивния съд по въпроси в хипотезите по чл.280 ал.1 т.1 и т.3 ГПК: 1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички допустими и относими към спора доводи, твърдения и възражения на страните и събраните доказателства, 2. След отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл.56 ПИКЕЕ могат ли да се прилагат разпоредбите на чл.48 до чл.51 вкл., 3. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната еленергия, но е отчетена само част от нея поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на еленергия по реда на чл.183 ЗЗД.
ВКС намира, че касационно обжалване на въззивното решение следва да бъде допуснато поради даденото от въззивния съд разрешение на третия поставен от касатора въпрос в противоречие с практиката на ВКС, предмет на решението по гр.д. № 4160/2018г. ІІІ ГО.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Четвърто ГО,
ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА касационно обжалване на решението на Окръжен съд Варна, ГО, първи състав, № 587 от 26.05.2020г. по в.гр.д № 447/2020г.
УКАЗВА на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ“ АД Варна в едноседмичен срок от получаването на съобщение да представи доказателства за внесени по сметката на ВКС 106.26лв. държавна такса, както и че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще му бъде върната.
Определението не подлежи на обжалване.

След осъществяване на процедурата по даденото указание делото да се докладва за преценка на следващите се процесуални действия по него.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: