Ключови фрази

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 176

гр. София, 04.05.2022 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи април през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Симеон Чаначев

Членове: Александър Цонев

Филип Владимиров

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 2747/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248, ал.1 ГПК. Подадена е молба от Б. Г. Т. и Я. В. Т. за допълване на определение, в частта за разноските, постановено по реда на чл. 288 ГПК, и с № 35/22г., по гр.д. 2747/21г. на ВКС, ІІІ ГО.
В срока за отговор Р. Т. е възразила, че молбата е неоснователна, евентуално е направила възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.
Настоящият състав на ВКС счита, че молбата по чл. 248, ал.1 ГПК е основателна, по следните съображения: В производството по чл. 288 ГПК е разгледано искане за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1, т.3 ГПК, по касационната жалба на Р. Т.. В срока за отговор молителите Б. Т. и Я. Т. са подали писмени възражения, като са поискали присъждане на разноски, направени в касационното производство, и са представили разписка за платени 2000лв. адвокатско възнаграждение. С определение № 35/22г., по гр.д. 2747/21г., ВКС, състав на ІІІ ГО, не е допуснал касационно обжалване, като е пропуснал да се произнесе по искането за разноски, което е направено своевременно- с отговора на касационната жалба. С оглед изхода на спора молителите имат право на направените пред настоящата инстанция разноски на основание чл. 78, ал.3 ГПК. Възражението за прекомерност е неоснователно, тъй като минималното възнаграждение по чл. 9, ал.3, вр.чл. 7, ал.2, т.4 от Наредба №1/04г. е около 1800лв., т.е. платеното възнаграждение от 2000лв. е близо до минималния размер, и от друга страна, производството по чл. 288 ГПК се отличава с правна сложност. Последният извод е обусловен от това е, че се извършва преценка на предмета на правния спор, фактическите и правни изводи на въззивния съд, касационните основания за обжалване, посочени в касационната жалба, и накрая наличието или не на предпоставките по чл. 280, ал.1, т.3 ГПК (основанието, поддържано в изложението), като последното изследване включва преценка за наличието на съдебна практика по въпроса, или наличието на противоречива, непълна или неясна правна норма, съответно наличието на предпоставки за изменение на създадената вече практика, или създаване на нова практика, която да уточни смисъла на правната норма.
Воден от горното, ВКС, състав на ІІІ ГО

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПЪЛВА определение № 35/22г., по гр.д. 2747/21г. на ВКС, ІІІ ГО, в частта за разноските, на основание чл. 248, ал.1 ГПК, като ОСЪЖДА ищцата по делото Р. В. Т. да плати на ответниците Б. Г. Т. и Я. В. Т. 2000лв., направени разноски за настоящата инстанция.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: