Ключови фрази
Делба * съсобственост * преобразуване на лично имущество * определяне на квоти * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба


2
Р Е Ш Е Н И Е

N 253

сОФИЯ , 07.07.2011г.


В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и пети май през две хиляди и единадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛ ЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова
гр. дело N 812/ 2010 г. по описа на Първо гражанско отделение, за да се произнесе съобрази:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Г. П. А. е обжалвал въззивното решение на Пловдивския окръжен съд № 407 от 24.03.2010г. по гр.д.№ 3363/2009г. по допускане на делбата.
Ответницата Стойка Й. И. е подала писмен отговор, в който изразява становище, че жалбата е неоснователна.
По подадената касационна жалба Върховният касационен съд, първо гражданско отделение намира следното:
Пловдивският окръжен съд е отменил частично решението на Пловдивския районен съд № 2665 от 29.10.2009г. по гр.д.№ 3726/2009г. и е уважил възражението на Стойка Й. И. за преобразуване на лично имущество от придобития по време на брака апартамент в размер на 3000лв. като е допуснал делбата при части 9045/15090ид.ч. за Стойка Й. И. и 6045/15090 ид.ч. за Г. П. А. . Съдът е приел за неоснователен доводът на съделителя Г. П. А., че възражението е неоснователно поради закупуването на жилището на името на двамата съпрузи като е изложил съображения , че това противоречи на нормата на чл.21, ал.2 от СК/отм./, която изрично регламентира възможността за придобиване на част от имуществото по време на брака като индивидуална собственост. Обстоятелството, че в договора за покупка на имот по време на брака са вписани имената и на двамата съпрузи, дори и когато част от продажната цена е платена с лични средства на единия съпруг, не е индиция за намерения да придобият по равно или за дарствени намерения на единия съпруг спрямо другия, а е наложено от факта , че докато съпрузите са в брак, тяхната общност е бездялова и е недопустимо в договор да се записва каква част единия съпруг придобива на лично основание и каква част като съпружеска имуществена общност.
По поставения въпрос , по който е допуснато касационното обжалване основателно ли е възражение по чл.21 ал.2 СК /отм./ при участие на двамата съпрузи в придобивната сделка, на основание чл.291 ГПК Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение намира за правилна практиката в решение № 92 от 27.02.2003г. по гр.д.№ 609/2002г. и решение 489 от 25.06.2004г. по гр.д.№ 769/2003г. на ВКС, І г.о. в които се приема, че щом като двама съпрузи купуват общо един имот, той е съпружеско имущество, независимо от произхода на средствата, с които е закупен.
След като договорът за продажба е сключен от двамата съпрузи като купувачи, транслативният ефект на сделката е настъпил пряко в патримониума на двамата при равни права като страни по договора и придобиването на собствеността не е обусловено от техния съвместен принос. Приносът по смисъла на чл.19 ал.2 СК /отм./ е от значение за признаване на вещни права на основание чл.19 ал.1 СК /отм./ от съпруга, който не участва по договора, с който се придобива имуществото, но когато този съпруг е страна по договора , правата му не могат да бъдат отречени . Плащането на цената с лични на единия съпруг средства, когато и двамата сключват договор за продажба не се свърза от закона с вещно правни последици. Вътрешните отношения между съпрузите подлежат на уреждане след прекратяването на брака в зависимост от основанието , на което са дадени средствата. Като е приел обратното, въззивният съд е постановил решение в противоречие със закона, поради което то следва да се отмени на основание чл.281 ал.1 т.3 ГПК и делото да се реши по същество като делбата се допусне при равни права за двамата съделители на основание чл. 27 ал.1 СК/отм./.
Воден от горното Върховният касационен съд, І г.о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА въззивното решение на Пловдивския окръжен съд № 407 от 24.03.2010г. по гр.д.№ 3363/2009г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОПРЕДЕЛЯ равни права – по ½ ид.ч. на съделителите Г. П. А. и Стойка Й. И. от допуснатия до делба с решение на Пловдивския районен съд № 2665 от 29.10.2009г. по гр.д.№ 3726/2009г. апартамент № 52 находящ се в [населено място],[жк], [улица] бл.3026 ет.8 вх.Б.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: