Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№50
гр. София,14.02.2022 г.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети януари през две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:КОСТАДИНКА НЕДКОВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА
при участието на секретаря
като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 884 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е касационна жалба от НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА срещу решение № 18 от 27.01.2021 г. по в.т.д. 286/20 г. по описа на Апелативен съд – [населено място], в частта, с която е осъден да заплати на „Комплексен онкологичен център - Русе“ ЕООД, сумата от 47 122 лв, представляваща извършена и неплатена медицинска дейност по клинични пътеки по договор № 180372/17.02.2015 г. и по договор № 180372/23.05.2017 г. за м. март, април, май, юли 2017 г. ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на исковата молба 19.08.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 7 460,98 лв – обезщетение за забава върху дължимата главница и сумата 2 373,09 лв, направени разноски по делото, както и е осъден да заплати разноски от 30,46 лв за въззивното производство.
Предвид цената на иска от 48 346 лв настоящият съдебен състав намира, че е допустимо касационното обжалване на въззивното съдебно решение.
Съобщение с препис от решението е връчен на касационния жалбоподател на 04.02.2021 г. Касационната жалба е постъпила в съда на 01.03.2021 г. Следователно е в предвидения в чл. 283 от ГПК срок.
С оглед изложеното Върховният касационен съд е надлежно сезиран.
Въззивното решение е обжалвано от НЗОК в частта, с която е потвърдено решение № 41 от 23.03.2020 г. по т.д. 270/19 г. по описа на Окръжен съд Русе за осъждане на НЗОК да заплати на „Комплексен онкологичен център Русе“ ЕООД сумата от 47 122 лв, представляваща извършена и неплатена медицинска дейност по клинични пътеки по договор № 180372/17.02.2015 г. по договор № 180372/23.05.2017 г. за м. март, април, май, юли 2017 г. ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на исковата молба 19.08.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 7 460,98 лв – обезщетение за забава върху дължимата главница и сумата 2 373,09 лв, направени разноски по делото, както и е осъден да заплати разноски от 30,46 лв за въззивното производство.
С молба вх. № 43 от 05.1.2022 г. , постъпила по пощата на 31.12.2021 г. „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД чрез управителя К. Е. К., ответник по касационната жалба е заявил, че е постигната спогодба между страните и е получил плащане от НЗОК в размер на 47 122 лв. На основание чл. 233 от ГПК заявява отказ от исковите си претенции по т.д. 270/19 г..
Видно от вписванията в Търговския регистър, към настоящия момент, представител на дружеството е именно посочения управител в молбата. Налице е валидно упражнена воля за формиране отказ от иска.
При наличие на отказ от иска, съдът е десезиран със спора.
С оглед касационната жалба, невлязлото в законна сила съдебно решение на въззивния съд, ще следва да се обезсили, на основание чл. 233 от ГПК, в обжалваната част, а именно досежно 47 122 лв, стойността на извършена и неплатена медицинска дейност по договор № 180372/17.02.2015 г. по договор№ 180372/23.05.2017 г. за м. март, април, май, юли 2017 г., ведно със законната лихва от предявяване на иска 19.08.2019 г. до окончателното плащане, както и сумата от 7 460,98 лв обезщетение за забава върху главницата и 2 373,09 лв разноски пред първоинстнационния съд и 30,46 лв разноски пред въззивния съд. На обезсилване подлежи и потвърденото с въззивното решение първоинстанционно решение в посочената част.
Предвид заявения отказ от искове ще следва изцяло да се прекрати производството по посочените искове, на основание чл. 233 от ГПК.
Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение
О П Р Е Д Е Л И

ОБЕЗСИЛВА, на основание чл. 233 от ГПК, решение № 18 от 27.01.2021 г. по в.т.д. 286/20 г. по описа на Апелативен съд – [населено място] и потвърденото с него решение № 41 от 23.03.2020 г. по т.д. 270/19 г. по описа на Окръжен съд – Русе в частта, с която е осъдена Национална здравноосигурителна каса да заплати на „Комплексен онкологичен център Русе“ ЕООД сумата от 47 122 лв, представляваща извършена и неплатена медицинска дейност по клинични пътеки по договор № 180372/17.02.2015 г. по договор№ 180372/23.05.2017 г. за м. март, април, май, юли 2017 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на исковата молба 19.08.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 7 460,98 лв – обезщетение за забава върху дължимата главница и сумата 2 373,09 лв, направени разноски по делото, както и в частта, с която е осъден „Комплексен онкологичен център Русе“ ЕООД да заплати разноски от 30,46 лв за въззивното производство.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 233 от ГПК производството, образувано по исковете с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 59, ал. 1 ЗЗО на „Комплексен онкологичен център Русе“ ЕООД срещу НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА досежно сумата от 47 122 лв, представляваща извършена и неплатена медицинска дейност по клинични пътеки по договор№ 180372/17.02.2015 г. по договор№ 180372/23.05.2017 г. за м. март, април, май, юли 2017 г., досежно иска за обезщетение за забава върху дължимата главница за сумата от 7 460,98 лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред друг състав на Върховния касационен съд на Р България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: