Ключови фрази
Установителен иск * електроенергия * общи условия


11

Р Е Ш Е Н И Е

№115

гр. София, 20.09.2017 година


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на шестнадесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1156 по описа за 2016г., взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на ответника [фирма], [населено място] чрез процесуален представител юрисконсулт И. П. П. срещу решение № 20 от 18.01.2016г. по в. т. дело № 462/2015г. на Апелативен съд П., търговско отделение, 3 състав, с което е потвърдено решение № 159 от 29.04.2015г. по т. дело № 154/2014г. на Старозагорски окръжен съд. С потвърдения първоинстанционен съдебен акт е прието за установено по отношение на [фирма], че ищецът Тракийски университет, [населено място] не дължи на [фирма] плащане на допълнително начислена за периода от 11.12.2013г. до 08.01.2014г. електрическа енергия в размер 284 318 кВч на обща стойност 40 523,04 лв. с ДДС по фактура № [ЕГН]/22.05.2014г. и ответното дружество е осъдено да заплати на ищеца сумата 2 667,32 лв. – направени разноски за първоинстанционното производство.
Касаторът прави оплаквания за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа становище, че съдът не е изследвал пълно и всестранно фактическата обстановка по делото, неправилно е приел, че преизчислението е извършено на база Общите условия на [фирма], въпреки че по делото е доказано, че корекцията е направена по реда на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ в сила от 16.11.2013г. Излага доводи и съображения, че проверката е извършена на 08.01.2014г. на основание чл. 44 ПИКЕЕ, ищецът е уведомен за проверката, на която са присъствали негови представители съгласно чл. 28 от ОУ и чл. 47, ал. 2 ПИКЕЕ и корекцията е извършена на основание чл. 83, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2, б. „б” във връзка с чл. 51 ПИКЕЕ. Касаторът излага съображения, че отразяването от вещото лице, че корекцията е направена на основание чл. 54 от Общите условия на [фирма], се дължи на допусната техническа грешка в справката за коригиране на сметката за електрическа енергия. Релевира доводи, че неправилно съдебният състав не е изследвал детайлно фактическата обстановка, както и неправилно, без да посочи на какво основание е приел, че ответникът следва да доказва виновно поведение на абоната. Моли решението да бъде отменено, предявеният иск да бъде отхвърлен като неоснователен и претендира присъждане на направените разноски за трите инстанционни производства.
Ответникът Тракийски университет, [населено място] чрез Адвокатско сдружение „П., А., Ц., К.” оспорва касационната жалба и релевира доводи за правилност на въззивното решение. Поддържа становище за правилност на извода, че отсъствието на виновно поведение от страна на ищеца и липсата на доказателства в тази насока изключват задължение на ищеца за заплащане на сумата по процесната фактура, предвид обстоятелството, че допълнително начислената от ответника по иска електрическа енергия и стойност са начислени на основание Общите условия на [фирма] и определената в тях методика. Моли въззивният съдебен акт да бъде оставен в сила и претендира присъждане на направените по делото разноски.
С определение № 74 от 06.02.2017г. по т. дело № 1156/2016г. ВКС на РБ, ТК, състав на Второ отделение е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по следния релевантен правен въпрос: Следва ли крайният снабдител с електрическа енергия да доказва виновно поведение на абоната при доказано неточно отчитане на електромера на клиента и извършено преизчисление на сметката му след влизане в сила на измененията и допълненията на чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗЕ /обн. ДВ, бр. 54/2012г., в сила от 17.07.2012г./, и след влизане в сила на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ /обн. ДВ, бр. 98/2013г., в сила от 16.11.2013г.?
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди релевираните от страните доводи, прецени данните по делото и съобразно правомощията си по чл. 290 и следващите ГПК, приема следното:
Въззивният съд е приел, че между [фирма], [населено място] като лицензиран доставчик на ел. енергия и Тракийски университет, [населено място] като потребител е сключен договор за продажба на ел. енергия и за измерване на потребената ел. енергия е монтирано средство за търговско измерване № 95944. При извършена на 11.12.2013г. проверка в присъствие на представители на двете страни е констатирано наличието на „разменен първи и трети ток – съкратена схема”, поради което електромерът е отчитал грешка при измерването, което е наложило да бъде подменен с друг електромер № 2486008. При извършена на 08.01.2014г. проверка в присъствие на представители на двете страни е констатирано, че напреженовият трансформатор е повреден и е съставен констативен протокол от същата дата, в който е отразено количество неотчетена електроенергия за периода от 11.12.2013г. до 08.01.2014г. от 284 318 кВч на стойност 40 523,04 лв. с ДДС, за която сума е издадена фактура № [ЕГН]/22.05.2014г. Въз основа на заключението на съдебно-техническата експертиза въззивната инстанция е констатирала, че неотчетеното количество ел. енергия е отразено в констативния протокол по методиката на Общите условия на Е. ЕР, отразена в чл. 54, ал. 2, т. 2, както и че методиката по чл. 48, ал. 1, т. 2 ПИКЕЕ не е прилагана при изчисляването на неотчетената ел. енергия.
Решаващият съдебен състав е приел, че прилагането на различните методики при извършване на едностранните корекции на неотчетената ел. енергия /методиката по ОУ на договора за продажба на ел. енергия и методиката по ПИКЕЕ/ води до различни правни последици: за да се ангажира отговорността на потребителя на договорно основание при прилагане на методиката по ОУ на договора, е необходимо да се докаже виновно поведение, което да доведе до неизмерване или неточно измерване на ползваната ел. енергия, като в този случай отговорността е договорна и приложение намира разпоредбата на чл. 82 ЗЗД; при прилагане на методиката по ПИКЕЕ едностранното коригиране на потребената ел. енергия не е обусловено от поведението на потребителя и неговата отговорност е обективна, като в този случай за извършване на едностранна корекция е достатъчно да се констатира неотчетена или неточно отчетена ел. енергия. Изводът, че ищецът не дължи заплащане на сумата по процесната фактура, е аргументиран с обстоятелството, че ответникът нито твърди, нито е доказал виновно поведение на ищеца, водещо до неточно отчитане на ел. енергията.
По правния въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване. В ал. 2 на чл. 83 ЗЕ е предвидено посочените в чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ правила да се приемат от комисията, т. е. ДКЕВР, понастоящем Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, и да се публикуват от комисията и енергийните предприятия на интернет страниците им. С приетата с § 83, т. 1, б. „г” от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в ДВ бр. 54/2012г., в сила от 17.07.2012г., норма на чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ е въведено изискване в Общите условия, при които крайният снабдител продава електрическа енергия, да се съдържа ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция по сметка съгласно правилата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, както в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия /в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3 ЗЕ – б. „а”/, така и в полза на клиента за потребена електрическа енергия /в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3 ЗЕ – б. „б”/. По приложението на посочените правни норми създадената постоянна практика на ВКС е обективирана в множество решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК - решение № 111/17.07.2015г. по т. д. № 1650/2014г. на ВКС, ТК, I т. о., решение № 115/20.05.2015г. по т. дело № 4907/2014г. на ВКС, ГК, IV г. о., решение № 164/24.11.2015г. по т. д. № 2446/2014г. на ВКС, ТК, II т. о., решение № 166/11.05.2016г. по т. д. № 1797/2014г. на ВКС, ТК, ІІ т. о. и други съдебни актове. В решение № 111/17.07.2015г. по т. д. № 1650/2014г. на ВКС, ТК, I т. о. е прието, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в ДВ бр. 54/2012г., в сила от 17.07.2012г., е въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електрическа енергия, ако е изпълнил задължението си по чл. 98а, ал. 2, т. 6 и чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ за предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка и на правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на сметките за предоставената електрическа енергия. Създаването на правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ и общите условия на договорите с крайния потребител със съответното съдържание, предвидено в посочените правни норми, е вменено от законодателя изрично като задължение на електроразпределителното дружество, а приемането на предложените от енергийните предприятия правила е задължение на ДКЕВР, понастоящем КЕВР.
Съгласно § 199, ал. 2 ПЗР на ЗИДЗЕ /ДВ, бр. 54/2012г./ до приемането на подзаконовите нормативни актове и общите административни актове по ал. 1 или до привеждането им в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, съответно общите административни актове, доколкото не противоречат на закона. Предвидените в чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ Правила за измерване на количеството електрическа енергия са приети от ДКЕВР с Протокол № 147/14.10.2013г. /ДВ, бр. 98/12.11.2013г./, а Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на [фирма], съставени съгласно чл. 98а ЗЕ, са одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-013/10.05.2008г. В раздел IХ, чл. 47 – чл. 51 от новите ПИКЕЕ са регламентирани случаите и начините за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия от операторите на съответните мрежи, регламентирани са т. нар. корекции на сметки на потребителите в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. Правилата за измерване на количеството електрическа енергия влизат в сила на 16.11.2013г., като не им е придадено обратно действия нито със ЗИ на ЗЕ /ДВ, бр. 54/2012г., в сила от 17.07.2012г./, нито със самите ПИКЕЕ /ДВ, бр. 98/2013г./. Следователно за периода до приемането на предвидените в разпоредбите на чл. 98а, ал. 2, т. 6 и чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ правила за установяване на случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, за извършването на корекция на сметките и уведомяването на клиентите се прилагат действащите подзаконови нормативни актове и създадената за тяхното прилагане постоянна практика на ВКС.
В постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение № 115 от 20.05.2015г. по т. дело № 4907/2014г. на ВКС, ГК, IV г. о. е създадена постоянна практика на ВКС, съгласно която през периода от 17.07.2012г., когато влиза в сила изменението на разпоредбата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ /обн. в ДВ, бр. 54/2012г./, до 16.11.2013г., когато влизат в сила новите ПИКЕЕ /обн. в ДВ бр. 98/2013г./, не съществува законово основание за доставчика на електрическа енергия едностранно да коригира сметките на потребителите само поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставяната електроенергия, без да е доказан периодът на същото и без да е доказано неправомерно виновно поведение от страна на потребителя. За този период от време 17.07.2012г. - 16.11.2013г. остава актуална постоянната практика на ВКС, формирана по реда на чл. 290 ГПК с множество решения /решение № 165/19.11.2009г. по т. д. № 103/2009г. на ВКС, ІІ т. о., решение № 189/11.04.2011г. по т. д. № 39/2010г. на ВКС, ІІ т. о., решение № 79/11.05.2011г. по т. д. № 582/2010г. на ВКС, ІІ т. о., решение № 104/05.07.2010г. по гр. д. № 885/2009г. на ВКС, ІІ т. о., решение № 26/04.04.2011г. по т. д. № 427/2010г. на ВКС, ІІ т. о., решение № 29/15.07.2011г. по т. д. № 225/2010г. на ВКС, ІІ т. о., решение № 177/12.12.2011г. по т. д. №1008/2010г. на ВКС, ІІ т. о., решение № 12/06.03.2012г. по т.д. № 119/2011г. на ВКС, І т.о., решение № 159/30.09.2013г. по т. д. № 773/2012г. на ВКС, ІІ т. о., решение № 38/15.05.2014г. по т. д. № 5/2013г. на ВКС, I т. о., решение № 19/21.02.2014г. по т. д. № 2014/2013г. на ВКС, II т. о. и други/, съгласно която корекцията е допустима, когато отклоненията в показателите на консумираната електрическа енергия се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя, доставчикът е установил периода на грешното измерване или неизмерване и е отчетена реално консумираната електрическа енергия за миналия период.
В решение № 164/24.11.2015г. по т. д. № 2446/2014г. на ВКС, ТК, II т. о., решение № 166/11.05.2016г. по т. д. № 1797/2014г. на ВКС, ТК, ІІ т. о. и други съдебни актове, постановени по реда на чл. 290 ГПК, относно приложението на чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ /редакция след измененията в ДВ, бр. 54/2012г., в сила от 17.07.2012г./, съдебните състави са възприели създадената с горепосочените две решения постоянна практика на ВКС.
Настоящият съдебен състав споделя тази практика и приема, че по силата на чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ /редакция след ЗИДЗЕ, обн. в ДВ, бр. 54/2012г., в сила от 17.07.2012г./ за периода след влизане в сила на новите Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ е предвидено законово основание крайният снабдител /доставчикът/ едностранно да коригира сметката на клиента /потребителя/ само поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставяната електрическа енергия. Разпоредбите на раздел ІХ, от чл. 47 до чл. 51 ПИКЕ уреждат различните случаи и начини за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия от операторите на съответните мрежи: при липса на средство за търговско измерване /чл. 48, ал. 1/; случаите, при които при метрологичната проверка се установи, че средството за търговско измерване не измерва или измерва с грешка извън допустимата /чл. 48, ал. 1/; случаите, при които при проверка на измервателната система се установи промяна на схемата за свързване /чл. 48, ал. 2/; при повреда или неточна работа на тарифния превключвател, поради която използваната електрическа енергия се измерва, но не се регистрира точно по съответните тарифи, избрани от клиента /чл. 49/.
Следователно със ЗИДЗЕ /обн. ДВ, бр. 54/2012г., в сила от 17.07.2012г./ и приетите въз основа на законовата делегация по чл. 83, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 ЗЕ ПИКЕЕ /обн. ДВ, бр. 98/2013г., в сила от 16.11.2013г./ е предвидена възможност за крайния снабдител /доставчика/ на електрическа енергия да коригира едностранно сметките на потребителите във всички случаи на неизмерена или неточно измерена доставена електрическа енергия. Начините за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия е уредено в зависимост от конкретните причини за неизмерване или неточно измерване на доставената електрическа енергия.
В предвидената в раздел ІХ от ПИКЕЕ корекционна процедура са регламентирани обективни правила за измерване на доставената, но неотчетена или неточно отчетена електрическа енергия, като целта на изменената и допълнена законова и подзаконова правна уредба е да се възстанови настъпилото без основание имуществено разместване. Поради това и с оглед уредените начини за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия, отчитащи и обективната невъзможност в определени случаи за реално измерване на потребеното количество електрическа енергия, настоящият съдебен състав счита, че крайният снабдител /доставчик/ е освободен от задължението да докаже реално потребеното количество електрическа енергия. Потребителят има право да оспори установените по предвидения в ЗЕ и ПИКЕЕ ред данни и да ангажира доказателства за установяване на по-малко потребено количество електрическа енергия с оглед на намиращите се в съответния обект електроуреди, тяхната енергийна ефективност и режима на ползването им.
Правото на крайния снабдител /доставчика/ на електрическа енергия да извърши едностранно корекция на количеството доставена, но неизмерена или неточно измерена електрическа енергия, не е обусловено от доказване на виновно поведение на потребителя, довело до неизмерването или неточното измерване на електрическата енергия, поради това, че целта на корекционната процедура е да възстанови настъпилото без основание имуществено разместване, а не да ангажира отговорността на потребителя за неговото виновно поведение. Друг аргумент за този извод е обстоятелството, че не всяка от причините за неизмерване или неточно измерване на електрическата енергия се дължи на виновно поведение на потребителя. За извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия от крайния снабдител по един от предвидените в раздел ІХ от ПИКЕЕ начини е достатъчно да бъде установена съответната причина за неизмерване или неточно измерване на електрическата енергия и спазване на предвидената в ЗЕ и ПИКЕЕ процедура.
При наличие на предвидено законово основание за едностранна корекция за неизмерена или неточно измерена доставена електроенергия за периода след влизане в сила на ПИКЕЕ /обн. ДВ, бр. 98/2013г., в сила от 16.11.2013г./ не намира приложение създадената при старата редакция на ЗЕ и отменените ПИКЕЕ съдебна практика по чл. 290 ГПК, която е обоснована с липсата за предшестващия период на нормативна уредба, предвиждаща възможност на доставчика на електрическа енергия да извърши корекции на сметката на потребителя за ползвана електрическа енергия за минал период.
Предвид изложените съображения настоящият съдебен състав дава следния отговор на релевантния правен въпрос, по който е допуснато касационно обжалване на въззивното решение: Крайният снабдител на електрическа енергия не е длъжен да доказва виновно поведение на абоната при доказано неточно отчитане на електромера на клиента и извършено преизчисление на сметката му след влизане в сила на измененията и допълненията на чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗЕ /обн. ДВ, бр. 54/2012г., в сила от 17.07.2012г./, и след влизане в сила на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обн. ДВ, бр. 98/2013г., в сила от 16.11.2013г.
По правилността на решението:
Изводът, че ищецът не дължи заплащане на сумата по процесната фактура, поради това, че ответникът нито твърди, нито е доказал виновно поведение на ищеца, водещо до неточно отчитане на електрическата енергията, е неправилен. Съдебният състав не е съобразил, че през процесния период от време, за който е начислена едностранно коригираната електрическа енергия /11.12.2013г. – 08.01.2014г./, е действал Законът за енергетиката с измененията и допълненията, извършени със ЗИДЗЕ, обнародван в ДВ, бр. 54 от 2012г., в сила от 17.07.2012г. и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от ДКЕВР с Протокол № 147/14.10.2013г., обн. ДВ, бр. 98/2013г., в сила от 16.11.2013г., които намират приложение.
До влизане в сила на измененията и допълненията на чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 98а, ал. 2, т. 6 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, направени със ЗИДЗЕ /обн. ДВ, бр. 54/2012г., в сила от 17.07.2012г./, и преди влизане в сила на ПИКЕЕ /обн. ДВ, бр. 98/2013г., в сила от 16.11.2013г./ корекция на доставената и неизмерена или неточно измерена електрическа енергия е допустима, когато отклоненията в показателите на консумираната електрическа енергия се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя, доставчикът е установил периода на грешното измерване или неизмерване и реално консумираната електрическа енергия за миналия период. След влизане в сила на измененията и допълненията на посочените правни норми, направени със ЗИДЗЕ /обн. ДВ, бр. 54/2012г., в сила от 17.07.2012г./, и след влизане в сила на ПИКЕЕ /обн. ДВ, бр. 98/2013г., в сила от 16.11.2013г./ крайният снабдител на електрическа енергия не е длъжен да доказва виновно поведение на абоната /клиента, потребителя/ при доказано неточно отчитане на електромера /средството за техническо измерване/ и извършено преизчисление на сметката му.
Отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ с решение № 1500/2017г. на ВАС няма обратно действие, поради което е без значение за настоящия правен спор.
Д. на касатора в касационната жалба, че отразяването от вещото лице, че корекцията е направена на основание чл. 54 от Общите условия на [фирма], се дължи на допусната техническа грешка в справката за коригиране на сметката за електрическа енергия, е неоснователен. В справката касаторът изрично е посочил, че се издава на основание чл. 54, ал. 2, т. 2 от ОУ на Е. ЕР и че преизчислението на количеството електрическа енергия се извършва на основание посочената разпоредба от Общите условия. Видно от заключението на съдебно-техническата експертиза, остойностяването на неотчетената електрическа енергия е извършено по практикуван от ответника по иска /настоящ касатор/ начин по цена на електрическа енергия, определена така, че ответникът по иска да покрива всички свои технологични и други разходи, одобрен от ДКЕВР, но не по чл. 51, ал. 1 ПИКЕЕ. Съобразно поясненията на вещото лице, дадени в съдебно заседание на 24.03.2015г. в първоинстанционното производство, преизчисляването на електрическата енергия за процесния период е остойностено по методиката на Общите условия на Е. ЕР като количество и цена, но не е използвана методиката, предвидена в ПИКЕЕ.
В същото съдебно заседание вещо лице Д. С. А. заявява, че не може да се посочи точно причината за неотчитане на електрическата енергия, тъй като в констативния протокол е следвало да се отрази мястото на повредата, вида на повредата и каква е причината. Според вещото лице има някои повреди на напреженовия трансформатор, които не водят до неотчитане, неточно измерване, например разхлабени ламели на трансформатора; в случая не е ясно каква е повредата на напреженовия трансформатор, за да се прецени дали същата влияе на точното измерване. Вещото лице е заключило, че не може да се даде еднозначен отговор дали повредата така, както е описана в констативния протокол, непременно води до неотчитане на електрическа енергия.
При тези данни и с оглед факта, че начините за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия са уредени в ПИКЕЕ в зависимост от причините за неизмерване или неточно измерване на доставената електрическа енергия, установяването на които е в тежест на електроснабдителното дружество, както и поради обстоятелството, че ответникът и настоящ касатор [фирма] не е доказал в какво се изразява повредата на напреженовия трансформатор и дали конкретният вид повреда води до неотчитане на електрическата енергия, се налага изводът, че предявеният отрицателен установителен иск е основателен. Видът на повредата не може да бъде установена и от начина на преизчисляване на количеството електрическа енергия и нейното остойностяване, тъй като ответникът по иска в противоречие с материалния закон е използвал методиката на Общите условия на Е. ЕР, отразена в чл. 54, ал. 2, т. 2 ОУ.
Въз основа на изложените съображения и с оглед съвпадане на крайните изводи на настоящата инстанция и въззивния съд за основателност на предявения иск решението на Апелативен съд П. следва да бъде оставено в сила. Предвид изхода на делото разноски на касатора не се дължат. На основание чл. 78, ал. 1 ГПК касаторът трябва да заплати на ответника по касационната жалба сума в размер 600 лв., представляваща платено адвокатско възнаграждение за касационното производство.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20 от 18.01.2016г. по в. т. дело № 462/2015г. на Апелативен съд П., търговско отделение, 3 състав.
ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица] да заплати на Тракийски университет, ЕИК[ЕИК], [населено място], Студентски град на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сума в размер 600 лв. /шестстотин лева/ - платено адвокатско възнаграждение за касационното производство.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.