Ключови фрази
Делба * съсобственост * определяне на квоти * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост


2

РЕШЕНИЕ


N 22

София, 30.01.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на 24 януари две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ДИАНА ЦЕНЕВА
при секретар Даниела Цветкова изслуша докладваното от съдията Ж. Силдарева гражданско дело N 145/2011 год.
Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на М. Е. И. срещу решение № 295 от 28.10.2010 г. по гр. д. № 1156/2009 г. на Великотърновски окръжен съд, постановено в производство по извършване на делба на съсобствен на страните недвижим имот в гр. Г. О., като от същия са образувани два дяла и са разпределени по реда на чл. 292 ГПК. В дял на Л. С. е поставен етаж от 126 кв. м. от двуетажна жилищна сграда, заедно с таван и гараж, която сграда е построена в дворно място с площ от 638 кв. м. и съставлява УПИ ХХІ-5598, в кв. 25 по ПУП на гр. Г. О., ведно със съответните идеални части от дворното място съобразно изискванията на чл. 40 от ЗС, а в дял на М. И. е поставен приземния етаж от 120.83 кв. м., ведно със съответните идеални части от дворното място, определяеми съобразно изискванията на чл. 40 ЗС. За уравнение на дяловете Л. Е. С. е осъдена да заплати на М. Е. И. сумата 4512.50 лв.
С определение от 16.09.2011 г., постановено по делото на основание чл. 288 ГПК, е допусната касационна проверка на въззивното решение по разрешения с него въпрос следва ли с решението по извършване на делбата да се определят и припадащите се общи части от дворното място, което е със статут на обща част.
Въззивният съд не е определил тези части, което е в противоречие с формираната задължителна практика на ВКС, която приема, че след като в резултат на обособяване на етажите в самостоятелни обекти, които след делбата ще принадлежат на различни собственици, то дворното място, в което е построена сградата, придобива статут на обща част, поради което следва да се конкретизира в проценти и припадащите се части от него към всеки дял.
Съдът е следвало да определи в процентно съотношение припадащите се части от дворното място към всеки един от обособените самостоятелни обекти в сградата при спазване правилото на чл. 40 ЗС. Това се отразява и върху стойността на дяловете и върху сумите, които следва да се изплатят за уравняването им в случай на неравенство. На допуснатата техническа експертиза пред въззивния съд не е възложено да даде актуалната стойност и на дворното място, което препятства определяне стойността на дяловете. Допуснатото нарушение е основание за отмяна на решението.
При извършване на делбата пазарната стойност на имота следва да се определи към момента на извършването й. Това налага извършване на съдопроизводствено действие – приемане на допълнителна експертиза със задача да даде нова оценка на формираните дялове, след като включи и припадащите се части от дворното място, определени по правилото за общите части – чл. 40, ал. 1 ЗС, която оценка следва да е съобразена с динамиката на пазарните отношения.
На основание чл. 293, ал. 3 ГПК след отменяване на въззивното решене делото ще бъде върнато на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав
По изложените съображения Върховният касационен съд, І г. о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА решение № 295 от 28.10.2010 г. по гр. д. № 1156/2009 г. на Великотърновски окръжен съд.
ВРЪЩА делото на Великотърновски окръжен съд за ново разглеждане от друг състав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: