Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 51

София, 16.02.2022 год.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на четиринадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева
ЧЛЕНОВЕ: Велислав Павков
Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева ч.гр.дело № 4961 описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 247 ГПК.
Подадена молба от М. К. З., действащ лично и със съгласието на майка си Г. С. Н., чрез адв. Г. с искане да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното определение № 9/11.01.2022 г. по ч.гр.д. № 4961/2021 г. по описа на ВКС, изразяваща се в посочване на страна и неин пълномощник, която не е подател на частната касационна жалба, по която е образувано настоящото производство.
Насрещната страна не е взела становище по молбата.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение приема, че молбата с правно основание чл.247 ГПК е допустима и основателна.
С посоченото определение, съставът на ВКС е оставил без разглеждане частна касационна жалба с вх. № 12325/13.10.2021 г., подадена от М. К. З., действащ лично и със съгласието на майка си Г. С. Н., чрез адв. Н. Г. против определение № 847 от 15.09.2021 г. на Пловдивски окръжен съд, постановено по в.ч.гр.д. № 2328/2021 г. и е прекратил производството по частно гр.дело № 4961/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение. Съдът е допуснал грешка в диспозитива, изразявяща се в изписване на страна и неин пълномощник, а именно „Р. Н. С., чрез пълномощника й ад М. Т.“, която не подател на частната касационна жалба, поради което очевидната фактическа грешка следва да бъде отстранена.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА на основание чл.247 ГПК поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на определение № 9/11.01.2022 г. по ч.гр.д. № 4961/2021 г. по описа на ВКС, който да се чете както следва:
„ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба с вх. № 12325/13.10.2021 г., подадена от М. К. З., действащ лично и със съгласието на майка си Г. С. Н., чрез адв. Н. Г. против определение № 847 от 15.09.2021 г. на Пловдивски окръжен съд, постановено по в.ч.гр.д. № 2328/2021 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по частно гр.дело № 4961/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.“
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му с връчване и на препис от него.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: