Ключови фрази

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 50

гр. София, 09.02.2021 г.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова гр. дело № 2798 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Енерго-Про Продажби“ АД със седалище в [населено място] срещу решение № 764/19.6.2020 г по въззивно гр.дело № 363/2020 г на Окръжен съд-Варна, Гражданско отделение, с което е потвърдено решение № 332/4.11.2019 г по гр.дело № 895/19 г на Районен съд-Провадия.С първоинстанционното решение е признато за установено по отношение на касатора, че А. Р. Д. не дължи сумата 6934, 28 лв, за която е издадена фактура № 02 79762460/10.5.19 г за периода 13.3.17 г-12.5.18 г.

В касационната жалба се подържа, че решението е неправилно, необосновано, постановено в противоречие с процесуалния и материалния закон.

Ответника по касационната жалба А. Р. Д. оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния му представител адв.Й. П. от ВТАК.Счита, че не са налице основания за допускане на въззивното решение до касационен контрол.Претендира разноски, сторени в това производство, представляващи възнаграждение за един адвокат в размер на 800 лв.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК.С въззивното решение е прието, че ищеца е потребител на електрическа енергия за обект-недвижим имот : апартамент в [населено място] с абонатен № [ЕГН].Установено е, че е извършана проверка на средството за търговско измерване, като при софтуерното четене е установена външна намеса в тарифната схема на електромера.Ответното дружество е остойностило допълнително начисленото количество ел.енергия и е издало фактура за сумата 6934, 28 лв.Приетото като неоспорено заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза установява, че през процесния електромер е преминала ел.енергия през различни тарифи. Въззивният съд е приел, че се касае за неправилно вмешателство в програмата за параметризиране на СТИ и по-точно на тарифната схема.Ответното дружество се позовава на предвидената в чл.50 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия/ обн.ДВ.бр.98, в сила от 16.11.13 г/ възможност за коригиране на сметките за използвана от потребителя електрическа енергия за изминал период при установено посредством метрологична експертиза несъответствие на данните на параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещо до неправилно изчисляване на използваните от ищеца количества ел.енергия.Цитираните Правила са издадени от председателя на ДКЕВР и имат правната характеристика на подзаконов нормативен акт.Съгласно чл.50 от ПИКЕЕ в случаите на установяване на несъответствие между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея операторът на съответната мрежа коригира количествата ел.енергия като разлика между отчетено количество и преминало количество за времето от допускане на грешката до установяването й за период не по-дълъг от 1 година.Към датата на извършване на проверката-30.5.18 г е отменена разпоредбата на чл.47 ПИКЕЕ, към която пряко препраща чл.50 относно реда за установяване на несъответствието чрез съставяне на констативен протокол като предпоставка за извършване на корекционната процедура, последната е приета от съда за незаконосъобразна и не е основание за ангажиране на отговорността на потребителя.СТИ е собственост на оператора на електропреносната мрежа или на оператора, а данните за измерването, съхранявани в измервателната система са защитени от пряк локален или дистанционен достъп, чрез пароли,определени от собственика.Ответникът не е доказал кога натрупаната в скритите тарифи енергия е доставена на абоната и, че ответното дружество е доставило на ищеца и той е потребил фактурираното количество ел.енергия, предмет на извършената корекция.Предвид на изложеното е потвърдено първоинстанционното решение, с което предявеният иск е уважен.

В изложението по чл.284 ал.3 ГПК са посочени касационните основания по чл.280 ал.1 т.1 ГПК и чл.280 ал.2 ГПК-очевидна неправилност.

Формулирани са следните въпроси :

1. Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената ел.енергия, след изменението на Закона за енергетиката в сила от 17.7.12 г, но при действието на чл.48-51 от ПИКЕЕ /Правила за измерване на количеството електрическа енергия/, в сила от 16.11.13 г.

2. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на ел.енергия по реда на чл.183 ЗЗД.

Сочи се, че тези въпроси са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение № 124 от 18.6.2019 г на ВКС, Трето ГО и решение № 150 от 26.6.19 г по гр.дело № 4160/18 г на ВКС, Трето ГО. С посочените решения е прието, че : В решение № 21/01.03.2017г. по гр.д. № 50417/2016 г. на ВКС, I г.о. се съдържа разрешение на правния въпрос за времето преди измененията в чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ /обн. ДВ бр. 54/2012г./ и преди приемането на ПИКЕЕ от 2013г., според което е допустимо електроразпределителното дружество да преизчислява сметките за потребена електрическа енергия за минал период, когато действително доставената енергия погрешно е отчетена и заплатена в по-малък размер.

Касационното обжалване трябва да бъде допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по първия повдигнат въпрос. Той е обусловил изхода на спора и обжалването трябва да бъде допуснато за проверка съответствието на разрешението в обжалваното решение с посочената от касатора практика на ВКС, обективирана в решение № 124 от 18.06.2019 г. по гр.д. № 2991/2018 г. на ВКС, III г.о.
Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на решение № 764/19.6.2020 г по въззивно гр.дело № 363/2020 г на Окръжен съд-Варна, Гражданско отделение, с което е потвърдено решение № 332/4.11.2019 г по гр.дело № 895/19 г на Районен съд-Провадия.
УКАЗВА на касатора, в едноседмичен срок от съобщението, да заплати държавна такса за разглеждане на касационната жалба в размер на 138, 70 лв по сметка на Върховния касационен съд, като в указания срок изпрати по пощата, или депозира в канцеларията на Върховния касационен съд, доказателства за това.
При неизпълнение в срок, касационната жалба ще бъде върната.
Ако указанието бъде точно изпълнено, делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.