Ключови фрази
съпружеска имуществена общност * лично имущество * доказателства * определяне на по-голям дял на съпруга


2Р Е Ш Е Н И Е

№ 567

София, 08.03.2011 година


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА ХАРИЗАНОВА
МАРИО ПЪРВАНОВ

при участието на секретаря Райна Пенкова
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Красимира Харизанова
дело № 18/2009 година
Производството е по чл. 290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Д. В. Ю. от[населено място], приподписана от адв. С. М. от Габровската адв. колегия срещу въззивното решение на Габровския окръжен съд от 9.ІХ.2008 г. по гр.д.№ 239/2008 г., с което е отменено решението на Севлиевския районен съд по гр.д.№ 123/2008 г. и вместо това е уважен предявения от Т. К. П. от[населено място] срещу жалбоподателката иск с правно основание чл. 28 ал.3 от СК(отм.), като му е определен дял в размер на 9/10 ид.части от общото имущество, придобито по време на брака им. Жалбоподателката поддържа оплаквания за недопустимост на иска , поради което счита, че следва да се обезсили постановеното решение и се прекрати производството по делото. Евентуално поддържа, че решението е неправилно – в нарушение на материалния закон, на процесуалните правила и необосновано.
Ответникът Т. К. П., чрез адв. С. К. от Габровската адв.колегия в подадения отговор по чл. 287 от ГПК намира жалбата неоснователна по същество.
С определение № 578 от 28.V.2010 г. на ВКС на РБ, ІV г.о. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по поставените в жалбата материалноправни и процесуални въпроси по чл. 280 от ГПК. Преди произнасяне по тези въпроси обаче съдът трябва да се произнесе по въпроса за допустимост на съдебния акт, с оглед правомощията си по т.1 от Тълкувателно решение № 1/2009 г. на ОСГКТК на ВКС на РБ от 19.ІІ.2010 г за служебното му повдигане.
Т. К. П. е предявил иск с правно основание чл. 28 ал.3 от СК(отм.) срещу бившата си съпруга Д. В. Ю. за определяне в негова полза на дял в размер на 9/10 от придобитото по време на брака им недвижимо имущество, описано от стр. 74 до стр. 111 на първоинстанционното производство, представляващо магазин в[населено място] и земеделски земи, описани от п.2 до п. 333 на описа към исковата молба, придобити с 98 нотариални акта, приложени в отделна папка към производството пред Севлиевския районен съд. Ищецът счита, че презумпцията на чл.19 ал.3 от СК(отм.) трябва да се изключи за това имущество, тъй като то е резултат от упражняваната от него търговска дейност като едноличен търговец с фирма “Д.”[населено място], както и като съдружник в [фирма] гр. В.Търново.
Още в първото по делото заседание пред Севлиевския районен съд ответницата Д. Ю. е направила възражение за недопустимост на иска, тъй като страните са придобили и друго имущество на значителна стойност – движимо за обзавеждане на жилището им, което не се включва в предявената претенция. Страните не са уточнили и описали какво представляват тези движими вещи за обзавеждане – вид, количества, марка и др. индивидуализиращи белези. С гласни доказателства, посочени от ответницата Ю., е установено придобиването на цялостно обзавеждане на жилището на страните след сключване на брака им – свидетелката Н. С. в заседанието на 1.VІІ.2008 г. пред първата инстанция. С решението на Севлиевския районен съд от 17.VІІ.2008 г. по гр.д.№ 123/2008 г.искът е отхвърлен като неоснователен и недоказан при констатация, че са налице данни за придобиване и на друго имущество, вън от предявената претенция на ищеца П..
С решението на Габровския окръжен съд от 9.ІХ.2008 г. по в.гр.д. № 239/2008 г. спорът е пререшен, като претенцията е уважена изцяло. Габровският окръжен съд е приел, че общата стойност на придобитото недвижимо имущество е 93 990 лв, а движимото имущество е на стойност 30 000 лв, без да е уточнен по какъвто и да било начин какво обхваща като вид, описание и на каква стойност е това имущество, при приложение на чл. 130 от ГПК(отм.) В диспозитива на съдебния акт при уважаване на претенцията в предявения размер само е посочено, че определеният дял е от придобитото в имуществена общност имущество през времетраене на брака с ответницата Д. Ю., без да е конкретизирано по никакъв начин какво е това имущество – недвижимо, движимо, липсват каквито и да било препратки към описания на това имущество напр. в исковата молба, респ. описа, представляващ нейна неразделна част, а за движимото имущество това по никакъв начин не е сторено, както се посочи по-горе. По този начин липсва посочване на предметните предели на силата на присъдено нещо. Именно това обуславя наличието на порока недопустимост на съдебния акт, обжалван пред ВКС, поради което той следва да бъде обезсилен и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.
При това ново разглеждане е необходимо исковата молба да се остави без движение, за да се даде възможност на страните да изчерпят със своите твърдения обхвата на имуществото, придобито по време на брака в съответствие с указанията на Тълкувателно решение № 63/1984 г. на ОСГК на ВС на РБ, което не е загубило сила и след влизане в сила на Семейния кодекс от 1985 г., приложим към правоотношенията на страните по делото. Това имущество следва да се оцени от вещо лице, за да се образува общата маса на придобитото от съпрузите имущество – движимо и недвижимо – т.е. да се прибави към придобивната стойност на недвижимото имущество според заключението на изслушаната в първата инстанция експертиза по делото. Произнасянето на съда по спор с правно основание чл. 28 ал.3 от СК от 1985 г. изисква съпоставката между приносите на двамата съпрузи, отнесени към придобивната стойност на общото имущество.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІV гражданско отделение
Р Е Ш И:

ОБЕЗСИЛВА решението Габровския окръжен съд от 9.ІХ.2008 г. постановено по в.гр.д.№ 239/2008 г. като процесуално недопустимо.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия въззивен съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: