Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№234

гр. София, 28 юни 2022 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА
като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, частно гр. дело № 1082 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по частна касационна жалба с вх. № 10439/16.09.2020 г., подадена от В. В. С. срещу определение № 116/21.07.2020 г., постановено по частно в. гр. дело № 142/2020 г. на Великотърновския апелативен съд (ВтАС). С обжалваното определение е потвърдено определение № 170/10.02.2020 г. по частно въззивно гр. дело № 97/2020 г. на Русенския окръжен съд (РОС), с което е оставена без разглеждане частната жалба с вх. № 52220/27.12.2019 г., подадена от жалбоподателя срещу протоколно определение от 16.12.2019 г. по гр. дело № 1615/2019 г. на Русенския районен съд (РРС), и е прекратено производството по частно въззивно гр. дело № 97/2020 г. на РОС.
Ответникът по частната касационна жалба С. Б. Г. в отговора си излага становище и съображения за процесуална недопустимост на жалбата, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване, както и за неоснователност на жалбата.
С определение № 107/08.04.2021 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 292 и чл. 274, ал. 3 от ГПК и с чл. 130, ал. 2 от ЗСВ – до постановяване и обявяване на тълкувателно решение по тълк. дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС. Тълкувателно решение № 2/2018 по посоченото тълкувателно дело е постановено на 19.05.2022 г. и е обявено на 23.06.2022 г. При това положение процесуалните пречки за движението на настоящото дело са отпаднали и частното касационно производство по него следва да се възобнови, съгласно чл. 230, ал. 1 и ал. 3 от ГПК.
Спирането на частното касационно производство е било постановено, тъй като разрешаването на процесуалноправния въпрос, предмет на тълкувателното дело, е от значение за служебната преценка относно процесуалната допустимост на частната касационна жалба с вх. № 10439/16.09.2020 г., по която е образувано настоящото частно гражданско дело. В тълкувателното решение № 2/2018 от 23.06.2022 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че определение на апелативен съд, постановено по чл. 274, ал. 2, предл. 2 от ГПК, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение на окръжен съд като въззивна инстанция, не подлежи на касационно обжалване. Следователно, съгласно така дадените от ОСГТК задължителни указания по тълкуването и прилагането на процесуалния закон, определение № 116/21.07.2020 г. на ВтАС, срещу което в случая е подадена частната касационна жалба с вх. № 10439/16.09.2020 г. от В. С., е изключено от касационен контрол, тъй като е постановено от апелативния съд по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. 2 от ГПК срещу преграждащото определение № 170/10.02.2020 г. на окръжния съд, с което е оставена без разглеждане, подадената от жалбоподателя частна жалба с вх. № 52220/27.12.2019 г. срещу протоколното определение от 16.12.2019 г. на районния съд, и е прекратено производството по частното въззивно гр. дело № 97/2020 г. на РОС. При това положение, частната касационна жалба с вх. № 10439/16.09.2020 г. срещу влязлото в сила на 21.07.2020 г. определение № 116/21.07.2020 г. на ВтАС, е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея частно гражданско производство по настоящото дело на ВКС, също като процесуално недопустимо, следва да се прекрати.
Предвид изхода на делото, съгласно чл. 78, ал. 4 и чл. 81 от ГПК жалбоподателят дължи и следва да бъде осъден да заплати на ответника по частната касационна жалба, претендираните и направени от последния разноски за заплатеното адвокатско възнаграждение за защитата му пред настоящата инстанция, в размер 300 лв.
Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по частно гр. дело № 1082/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба с вх. № 10439/16.09.2020 г., подадена от В. В. С. срещу определение № 116/21.07.2020 г., постановено по частно в. гр. дело № 142/2020 г. на Великотърновския апелативен съд; и ПРЕКРАТЯВА производството по частно гр. дело № 1082/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
ОСЪЖДА В. В. С. с ЕГН [ЕГН] да заплати на С. Б. Г. с ЕГН [ЕГН] сумата 300 лв. (триста лева) – разноски по делото.
Определението – в частта, с която частната касационна жалба се оставя без разглеждане и се прекратява частното касационно производство по делото, подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването на жалбоподателя на определението с връчване и на препис от него, а в останалата част определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: