Ключови фрази

1


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 231

гр. София, 20.06.2022 година


В ИМЕТО НА НАРОДA

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева частно гражданско дело № 1759 по описа за 2022 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба с вх. № 66454/24.08.2021 г. на М. Д. И. срещу разпореждане № 60126/06.08.2021 г., постановено по ч. гр. д. № 2162/2020 г. по описа на ВКС, Четвърто гражданско отделение, с което е върната подадената от страната частна жалба вх. № 3220/ 14.04.2021 г. срещу определение № 346/01.10.2020 г., постановено по ч. гр. д. № 2162/2020 г. по описа на ВКС, Четвърто гражданско отделение.
Жалбоподателката счита обжалваното разпореждане за неправилно и моли за неговата отмяна.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира частната жалба за допустима, но разгледана по същество – за неоснователна, предвид следното:
За да постанови обжалваното разпореждане за връщане на частната жалба на основание чл. 262, ал. 2, т. 1 ГПК, съставът на ВКС, Четвърто гражданско определение е приел, че определение № 346/01.10.2020 г. по ч.гр.д. № 2162/2020 г. на ВКС, IV г.о., е съобщено лично на страната на 06.10.2020 г. Констатирано е, че частна жалба с вх. № 7941/ 16.10.2020 г. срещу постановеното разпореждане е подадена по пощата на 14.10.2020 г. – след изтичането на законоустановения едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК.
Определението е правилно и следва да бъде потвърдено.
Изводът за просрочие на частната жалба се подкрепя от данните по делото. Преклузивният срок по чл. 275, ал. 1 ГПК за обжалване на определението от 01.10.2020 г., е изтекъл на 13.10.2020 г. – един ден преди подаване на частната жалба на 14.10.2020 г., поради което правилно същата е върната на основание чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 2, т. 1 ГПК. Развитите от страната доводи в частната жалба, които не касаят проверката за законосъобразност на обжалвания съдебен акт не следва да бъдат обсъждани.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 60126 от 06.08.2021 г., постановено по ч. гр. д. № 2162/2020 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.