Ключови фрази

3


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 226

гр. София, 14.06. 2022 година


В ИМЕТО НА НАРОДA

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тринадесети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева частно гражданско дело № 2065 по описа за 2022 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на М. Й. В. и П. П. В., чрез адв. Г. Т., срещу определение № 11/06.01.2022 г., постановено по възз. ч. гр. д. № 4/2022 г. по описа на Софийския апелативен съд, с което е потвърдено определение № 2146/07.09.2021 г., постановено по възз. ч. гр. д. № 9388/2021 г. на Софийския градски съд, с което е оставена без разглеждане като недопустима частната жалба на касаторите срещу протоколно определение от 08.06.2021 г. по гр. д. № 623/2019 г. на Софийския районен съд.
В частната касационна жалба са изложени доводи за недопустимост и неправилност на въззивното решение, поради допуснати нарушения на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 2 и т. 3 ГПК.
Ответната страна по касационната жалба – И. И. В., в срока за отговор не е представила такъв.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, приема следното:
Производството по гр. д. № 623/2019 г. на Софийския районен съд е образувано по активно субективно и обективно съединени искове с правно основание чл. 27, ал. 1, предл. 3-то, вр. с чл. 28, ал. 1, предл. 2-ро ЗЗД от настоящите жалбоподатели срещу И. И. В. за унищожаване поради грешка в лицето на договор за учредяване на вещно право на ползване върху четири недвижими имоти, обективиран в нотариален акт № 102 от 12.09.2008 г., том I, рег. № 4490, дело № 83/2008 г. на нотариус Д. Д., рег. № 117 на НК. Ответната страна е депозирала писмен отговор, с който е оспорила предявените искове. Преди първото съдебно заседание, с молба от 31.05.2021 г., ищците са поискали изменение на иска по чл. 214, ал.1 ГПК чрез изменение на петитума на исковата молба, а именно съдът да приеме за установено по отношение на ответника, че учреденото право на ползване е погасено по давност. С протоколно определение от 08.06.2022 г. съдът не е приел поисканото изменение на иска, тъй като същото представлява предявяване на нова искова претенция, доколкото в молбата са изложени различни фактически твърдения и различен петитум. Това определение е обжалвано от ищците пред Софийския градски съд, който с определение № 2146/07.09.2021 г., постановено по възз.ч.гр.д. № 9388/2021 г. е оставил частната жалба без разглеждане по съображения, че атакуваният акт не подлежи на обжалване. Посочил е, че определението по чл. 214, ал. 1 ГПК не е преграждащо, а е такова по движение на делото и в ГПК не е предвидена изрична възможност за неговото обжалване. Софийският апелативен съд е потвърдил определението на Софийския градски съд, като е посочил, че определението, с което е отказано изменение на иска не подлежи на самостоятелно обжалване, с изключение на хипотезата на увеличение на размера на иска, който не е предявен като частичен.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като съобрази данните по делото намира, че частната касационна жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане. Съображенията за това са следните:
Постановеното от апелативния съд определение не попада в никоя от хипотезите на чл. 274, ал. 3 ГПК. Определението на първата инстанция, с което се отказва да се приеме изменение на иска, не е преграждащо, нито обжалването му е изрично предвидено в закона, поради което то не подлежи на обжалване (изключение е хипотезата на недопускане на увеличение на иск, който не е предявен като частичен – в този смисъл е т. 7б от Тълкувателно решение № 1/09.12.2013 г. по тълк. дело № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС). Определението на въззивния съд, с което констатира, че подадената частна жалба срещу това определение е недопустима, тъй като то не подлежи на обжалване, има характер на преграждащо за образуваното производство по частната жалба и подлежи на инстанционен контрол пред съответния апелативен съд. С произнасянето на апелативния съд по подадената частна жалба срещу определението на въззивната инстанция, този контрол е осъществен и редът за обжалване е изчерпан.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба на М. Й. В. и П. П. В. срещу определение № 11 от 06.01.2022 г., постановено по възз.ч.гр.д. № 4/2022 г. по описа на Софийския апелативен съд.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред друг състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.