Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 160
[населено място], 20.04.2022 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесети април през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Балевски ч.т.д. № 689 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.407, ал.1 вр. чл.274, ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Л. П. А. срещу разпореждане № 400/10.03.2022г. по в.т.д. № 862/2021г. на Пловдивски апелативен съд, с което е оставена без уважение молбата на частния жалбоподател за издаване на изпълнителен лист въз основа на постановеното по в.т.д. №862/2021г. решение за присъденото в полза на ищеца застрахователно обезщетение.
В частната жалба са изложени съображения за неправилност на атакуваното определение, тъй като въззивният съд не е съобразил, че молбата е за издаване на изпълнителен лист по влязлото в сила първоинстанционно решение в частта за присъдените суми за застрахователно обезщетение. Ако ПАС е счел, че не е компетентен да се произнесе по тази молбая е следвало да изпрати делото на ПОС. Иска се отмяна на обжалваното разпореждане и връщане на делото на ПАС за издаване на изпълнителен лист или изпращане на ПОС за произнасяне по молбата с правно осн. чл.405, ал.1 ГПК.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като съобрази данните по делото и доводите на страните, приема следното:
Частната жалба е подадена от легитимирано лице, в срока по чл.275 ал.1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на осн. чл.407, ал.1 ГПК обжалване акт, поради което е процесуално допустима .
Производството по в.т.д.№ 862/2021г. на ПАС е било образувано по въззивна жалба на Л. П. А. срещу решение № 260285/29.06.202021г. по т.д. № 740/2019г. на ПОС в частта, с която са били отхвърлени предявените от въззивника срещу ЗД“БУЛ ИНС“АД искове за обезщетения за неимуществени и имуществени вреди търпени от ищеца вследствие на усложнение в здравословното му състояние, което е във връзка с първоначалното увреждане при пътно-транспортно произшествие осъществило се на 26.05.2014 г. и причинени виновно и противоправно от водач на лек автомобил, по отношение на който е била сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност“ с ответника, както следва: 1.иск за неимуществени вреди за разликата между претендираните 200 000 лв. и присъдените 40 000 лв., 2.иск за имуществени вреди изразяващи се в разходи, направени в полза на УМБАЛ „София Мед“ за престой в самостоятелна стая по фактура и фискален бон, издадени на 25.04.2017 г. за разликата между претендираните 840 лв. и присъдените 420 лв., 3.иск за имуществени вреди изразяващи се в разходи, направени в полза на УМБАЛ „София Мед“ за избор на екип по фактура и фискален бон, издадени на 18.04.2017 г., за разликата между претендираните 900 лв. и присъдените 450 лв., 4.иск за заплащане на обезщетение за полаганите за ищеца грижи от трети лица за периода от 18.04.2017 г. до 20.08.2019 г. за разликата между претендираните 56000 лв. и присъдените 28 000 лв., като е оставено без уважение искането за присъждането на законна лихва върху присъденото обезщетение от 28 000 лв., считано от 18.04.2017 г. до всяко първо число на месеца следващ месеца, за който обезщетението се отнася, 5.иск за заплащане на обезщетение за бъдещи /след подаването на исковата молба на 20.08.2019 г../ разходи за болногледачи и придружители за периода от 21.08.2019 г. до 01.12.2020 г., за разликата между претендираните по 2000 лв. на месец и присъдените по 1000 лв., като е оставено без уважение и искането за присъждане на законна лихва от 21.08.2020 г. до 01.12.2020 г.
Първоинстанционното решение не е било обжалвано е частта, с която са били частично уважени предявените искове.
С решение № 95/25.02.2022г. на ПАС е било потвърдено решение № 260285/29.06.202021г. по т.д. № 740/2019г. на ПОС в обжалваната отхвърлителна част.
С молба от 07.03.2022г. Л. П. А. е поискал от ПАС издаване на изпълнителен лист с оглед присъденото в негова полза застрахователно обезщетение „с оглед диспозитива на постановеното решение“.
С обжалваното разпореждане е било прието, че на осн. чл.404,т.1 ГПК изпълнителен лист може да се издаде само въз основа на осъдително решение, а постановеното по в.т.д. № 862/2021г. на ПАС няма такъв характер.
Определението на ПАС е неправилно.
Съобразно изявената в молбата по чл.405, ал.1 ГПК воля Л. П. А. е искал издаване на изпълнителен лист за присъдени суми, представляващи застрахователн обезщетения за претърпени вреди, без да уточни кое е това решение – на ПАС или ПОС. Доколкото такъв диспозитив съдържа само първоинстанционното решение и то в тази си част е било влязло в сила, поради необжалването му, то компетентен да се произнесе по тази молба на осн. чл.405, ал.2 ГПК е бил ПОС, а не ПАС. Неправилно въззивният съд е квалифицирал молбата по чл.405, ал.1 вр. чл.404, т.1, пр.2 ГПК за издаване на изпълнителен лист въз основа на въззивното решение. Следвало е да препрати молбата на компетентния съд – ПОС.
Предвид изложеното обжалваното разпореждане следва да се обезсили и делото да се изпрати на ПОС за произнасяне по молбата от 07.03.2021г.
Водим от горното, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОБЕЗСИЛВА разпореждане № 400/10.03.2022г. по в.т.д. № 862/2021г. на Пловдивски апелативен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗПРАЩА делото на Пловдивски окръжен съд за произнасяне по молба от 07.03.2021г. на Л. П. А. с правно основание чл.405, ал.1 ГПК.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: