Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 323

София, 15.07.2022 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ,първо отделение, в закрито заседание на петнадесети юли, през две хиляди двадесет и втора година, в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА БОЖИЛОВА
ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ
като разгледа докладваното от съдия Божилова ч.т.д.№ 421/2020 г. и за да се произнесе съобрази следното :
Производството е образувано по чл.274 ал.3 ГПК.
Подадена е , като частна касационна, жалба от НЗОК против определение № 384/19.12.2019 г. по ч.гр.д.№ 442/2019 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдено определение № 1473/18.10.2019 г. по гр.д.№ 327/2019 г. на Окръжен съд – Плевен, за връщане подадената от жалбоподателя касационна жалба против постановеното по гр.д.№ 327/2019 г. въззивно решение, като недопустима, на основание чл. 280 ал. 3 т. 1 пр. второ ГПК, с оглед цената на иска . Позовавайки се на обстоятелството, че няма качеството на търговец, жалбоподателят счита, че делото не е търговско и прагът за преценка на касационната обжалваемост на въззивното решение следва да е съгласно чл. 280 ал. 3 т. 1 пр. първо ГПК. Счита, че освен разпоредбата на чл.287 ТЗ, съдът е следвало да съобрази и специфичната за него правна уредба – ЗЗО , НРД за медицинските дейности за съответната година , в случая – НРД за 2015 г. . Страната изхожда от характеристиката на сключваните от НЗОК договори, като административни, макар да не оспорва приложимостта на общия исков ред по конкретния спор, като заведен на основание договор, сключен преди изменението на АПК – чл.19а / обн. ДВ бр. 74/20.09.2016 г. /. Акцентира на обстоятелството, че осъществяваната от НЗОК дейност не може да се квалифицира като търговска. Позовава се и на обстоятелството, че делото не е гледано по реда на Глава 32-ра ГПК – Производство по търговски спорове. Прилага изложение на основания по чл. 280 ал.1 и ал.2 ГПК.
С определение № 133/02.04.2020 г. производството по делото е спряно до постановяване на Тълкувателно решение по тълк.дело № 2/ 2018 г. на ОСГТК на ВКС, каквото е прието на 23.06.2022 г. . С оглед това , производството следва да бъде възобновено .
Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ал. 1 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден, но недопустим съдебен акт, поради което, на основание чл. 280 ал. 2 пр. второ ГПК следва да се допусне касационното обжалване, поради следните съображения :
С Тълкувателно решение № 2/ 23.06.2022 г. по тълк.дело № 2 / 2018 г. на ОСГТК на ВКС - с което бе прието, че определение на апелативен съд, постановено по чл.274 ал.2 пр. второ ГПК , с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд, като въззивна инстанция, не подлежи на обжалване - изрично / параграф последен от мотивите / бе отграничено, че разрешението не се отнася до разпорежданията на окръжен съд за връщане на касационна жалба, тъй като, съгласно приетото в ТР № 1/2013 г. на ОСГТК, тези разпореждания са действие по администриране на касационната жалба, не са произнасяне на окръжния съд по спора, с който е бил сезиран , в който смисъл следва да се разбира нормата на чл. 274 ал. 2 пр. второ ГПК , в частта й „ като въззивна инстанция“ . Тези разпореждания подлежат на директен контрол от касационна инстанция, кореспондиращо с обстоятелството, че тя е и адресат на касационната жалба.
Следователно, Апелативен съд – Велико Търново не е бил компетентен да се произнесе по правилността на разпореждането за връщане на касационната жалба и определението му, на това основание, е недопустимо и следва да се обезсили. С оглед компетентността на Върховен касационен съд по предмета на частната жалба, същата следва да се разгледа в настоящото производство, по реда на чл.274 ал.2 вр. с ал.1 т.2 вр. с чл.286 ал.2 вр. с ал.1 т.3 ГПК.
Частната жалба е неоснователна .
Производството е образувано по предявен, по реда на чл.422 ал.1 ГПК, от „МБАЛ Кнежа“ ЕООД против НЗОК, иск за установяване дължимо от ответника на ищеца, като изпълнител на болнична медицинска помощ, възложена му с договор от ответника, възнаграждение от 12 975 лева, за извършена болнична медицинска помощ на задължително здравноосигурени лица, по клинични пътеки за месеците март и ноември 2015 г.,ведно със законната лихва върху сумата от предявяването на иска до окончателното й изплащане. Цената на иска е под прага за касационна обжалваемост по търговски дела.
С Тълкувателно решение № 3/23.02.2022 г. по т.д.№ 3/ 2019 г. на ОСГТК на ВКС бе прието, че дело, с предмет правоотношения, възникнали от договор по чл.258 ЗЗД за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец във връзка с упражняваното от него занятие е търговско. Преди приемане ЗИД на ГПК – ДВ бр. 100/2019 г. , прагът за достъп до касационно обжалване по чл.280 ал.3 т.1 ГПК на въззивното решение е като по търговски дела. След изменението на чл.113 ГПК – ДВ бр. 100/2019 г. , дело с предмет правоотношения ,възникнали по чл.258 ЗЗД, за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице, притежаващо качеството потребител по смисъла на пар.13 т.1 от ДР на Закона за защита на потребителите , и търговец във връзка с упражняваното от него занятие, се разглежда като гражданско , по реда на общия исков процес и прагът за достъп до касационно обжалване на въззивното решение е като по гражданско дело.
Видно от мотивите на Тълкувателното решение, когато една от страните по делото не е търговец, но другата е и спорът произтича от сключена между страните сделка, която законът оборимо презумира за търговска със самото й сключване от търговец, съгласно чл. 287 вр. с чл.286 ал.1 и ал.3 ТЗ спорът се разглежда според разпоредбите на търговското законодателство и търговските сделки , а делото е търговско. Прагът за касационна обжалваемост на такова дело е съгласно чл.280 ал.3 т.1 пр. второ ГПК. Предвиденото в ТР приложение на реда за разглеждане на граждански спорове, със съответен праг за касационна обжалваемост, не променя характеристиката на делото като „ търговско„, а касае единствено разглеждането му като гражданско и то само в хипотеза на участие на „потребител„, по смисъла на пар.13 т.1 от ДР на ЗЗП, с оглед изменението на чл.113 / обн. ДВ бр. 100 от 2019 г. /. НЗОК няма качество на потребител. Пак с оглед съображенията в ТР № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС, при сделка с участието на търговец и с оглед приложението на чл.287 вр. с чл.286 ТЗ, без значение е има ли качество търговец и насрещната страна, освен в хипотеза на „потребител„, каквато не е настоящата. Поради това е несъстоятелно позоваването на специфичната материалноправна уредба, приложима към спора, тъй като същата не изключва, а допълва приложението на търговското законодателство.
Несъстоятелни са съображенията за процесуалния ред, по който е разглеждано делото до момента. Същият би могъл да има отношение към правилността на съдебните актове, с оглед допуснати съществени нарушения на съдопроизводствени правила, свързани с неприлагането на специфични за производството по търговски спорове разпоредби, но не и към допустимостта на касационното обжалване съгласно чл.280 ал.3 т.1 ГПК, което изхожда от действителните характеристики на спора и страните по същия.

Водим от горното, Върховен касационен съд, първо търговско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.т.д.№ 421/2020 г. на І търговско отделение на Върховен касационен съд.
ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 384/19.12.2019 г. по ч.гр.д.№ 442/2019 г. на Апелативен съд – Велико Търново, на основание чл.280 ал.2 пр. второ ГПК.
ОБЕЗСИЛВА като недопустимо определение № 384/19.12.2019 г. по ч.гр.д.№ 442/2019 г. на Апелативен съд – Велико Търново
ПОТВЪРЖДАВА определение № 1473/18.10.2019г. по гр.д.№ 327/2019 г. на Окръжен съд – Плевен, за връщане подадената от НЗОК касационна жалба против постановеното по гр.д.№ 327/2019 г. въззивно решение.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: