Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 54
гр. София, 17.02.2022 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа, докладваното от съдия М.Христова гр.дело №541 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 307 ГПК.
Делото е образувано по молба вх.№929/11.08.2021г. от К. Й. В., чрез адвокат Р. К., за отмяна на влязлото в сила решение №108/06.08.2021г. по в.г.д.№531/2021г. на Окръжен съд – Пазарджик.
Молителят твърди, че е бил лишен от възможността да участва в производството. Излага, че с решение на Районен съд Панагюрище по г.д.№340/2021г. е била отхвърлена молбата на М. В. подадена срещу него за защита от домашно насилие. Решението е било обжалвано от молителката и по жалбата е образувано в.г.д.№531/2021г. на Окръжен съд Пазарджик. По делото изрично е разпоредено страните да бъдат призовани за насроченото на 03.08.2021г. открито съдебно заседание. За провеждането му е съставен протокол №106/03.08.2021г., в който е отразено редовното им уведомяване. Твърди, че такова не е налице, тъй като в кориците на делото липсват доказателства за уведомяването на молителя К. В. - лично или чрез процесуалния му представител. Липсата на редовно призоваване води до нарушаване правото му на участие в производството, което е основание за отмяна по реда на чл.303, ал.1, т.5 от ГПК. Претендира присъждане на направените разноски.
Ответникът М. Г. В., редовно призована, не е депозирала писмен отговор и не изразява становище по молбата.
Съдът намира, че молбата е подадена в срока по чл. 305, ал. 1, т.5 от ГПК, изхожда от легитимна страна и отговаря на изискванията по чл. 306 ГПК, но е подадена срещу акт, който не подлежи на отмяна по реда на Глава 24 от ГПК.
Влязлото в сила съдебно решение, чиято отмяна се иска от молителя е постановено по реда на Закона за защита срещу домашно насилие. Производствата по този закон са производства по спорна съдебна администрация, които съобразно задължителните указания, дадени с т. 4 от Тълкувателно решение № 7/2014 от 31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС, не подлежат на отмяна по реда на гл. Х. от ГПК. Постановените в рамките на същите съдебни решения, дори когато са влезли в сила и с тях е наложена някоя от предвидените в закона мерки за защита, не се ползват със сила на пресъдено нещо. Издадената по този ред заповед не разрешава правен спор относно съществуването на субективно материално гражданско право, а определя ред и начин за упражняване на материалните права и задължения между страните, след преценка на правнорелевантните факти по очертаните в закона критерии. Наложените мерки могат да бъдат изменяни или отменяни при наличието на предпоставките за това.
Ето защо, настоящият състав на съда намира, че молбата за отмяна на решението постановено от Окръжен съд – Пазарджик по реда на ЗЗДН е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея производство следва да бъде прекратено.
По изложените съображения, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№ 929/11.08.2021г. от К. Й. В., чрез адвокат Р. К., за отмяна на влязлото в сила решение №108/06.08.2021г. по в.г.д.№531/2021г. на Окръжен съд – Пазарджик.
ПРЕКРАТЯВА производството по г.д.№541/2022г. по описа на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: