Ключови фрази


Р Е Ш Е Н И Е


№ 120

София 04.07.2022г.


В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на седми юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА


при участието на секретаря Анжела Богданова
като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 1221 по описа за 2022г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.303 ал.1 т.5 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадената от Ж. К. Х. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат Б., молба за отмяна с вх.№ 19387 от 10.03.2022г. на решение № 2475 от 10.12.2021г. по гр.д. № 8751/2021г. на Районен съд Пловдив, с което е осъдена да заплати на И. П. Р. сумата от 5 000лв.,главница, получен заем по сключен устен договор от м.11.2017г. за заем, ведно със законната лихва, считано от 27.05.2021г., както и направените разноски от 1 380лв.

Молителката се позовава на основанието по чл.303 ал.1 т.5 ГПК, като твърди, че е била лишена от право на участие в производството, пред вид допуснати нарушения на правилата за уведомяване по чл.47, ал.1, ал.5 и ал.6 ГПК, изискващи най-малко три посещения на адреса, с интервал поне от седмица между тях, както и посочване на час и датата на посещението, за да се счете, че ответникът не може да бъде намерен, както и на чл.48 ГПК, съответно Регламент № 1393/2007г.на ЕП и Съвета от 13.11.2007г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела, доколкото по делото са били налице данни, че ответницата е в чужбина. Твърди, че тя не е била надлежно уведомена нито за воденото производство, нито за постановеният съдебен акт.

Срещу подадената молба за отмяна е постъпил писмен отговор от И. П. Р., чрез процесуалният представител адвокат В., в който се изразява становище за неоснователност поради липса на предпоставките на посоченото основание за отмяна. Счита, че правата на молителката не са били нарушени, доколкото тя е представлявана от назначен от съда особен представител.

В съдебно заседание страните не се явяват лично, като молителката се представлява. Процесуалният й представител поддържа молбата и желае да бъде уважена. Представя и писмени бележки. Претендира направените разноски, съгласно представен списък в общ размер на 1 060лв./от които платена държавна такса от 100лв. и 960лв., адвокатско възнаграждение, реалното заплащане на което установява с договор за правна защита и съдействие и вносна бележка, двете с дата: 9.02.2022г./

Настоящият състав на Трето гражданско отделение на Върховен касационен съд, като обсъди направеното искане, изразените становища и доказателствата по делото, намира молбата за основателна.Производството по чл.303 и сл. ГПК е специално, извънинстанционно производство, при което отмяна на влязъл в сила акт се допуска само при наличие на някое от изчерпателно посочените в закона основания, а в случая е налице това по чл.303 ал.1 т.6 ГПК поради следното:

На 27.05.2021г., И. П. Р. е предявил срещу Ж. К. Х., иск с правно основание чл.240 ЗЗД.

РС Пловдив й е изпратил копие от исковата молба и доказателствата, на 31.05.2021г., на посоченият от ищеца адрес: [населено място], [улица], ет.6, ап.26. Призовката е върната с отбелязване, че връчителят е посетил адреса на 10.06.2021г. и е констатирал, че „Лицето е в чужбина за неопределено време. Има адвокатски пълномощник“. В съобщението не се съдържа отбелязване за източника на посочената информация. Приложена по делото е и втора върната призовка, изпратена от съда на 4.06.2021г., която е със съдържание, идентично на първата Съдът е разпоредил проверка на настоящият и постоянния адрес на Ж. К. Х.. На 24.06.2021г. е получено уведомление, че те съвпадат с посоченият от ищеца по делото : [населено място], [улица], ет.6, ап.26.“ На същата дата, РС Пловдив е разпоредил уведомяването на страната да стане по реда на чл.47, ал.1 ГПК. По делото са приложени три призовки, с които връчителят е удостоверил следното: 1/. на 6.07.2021г.е залепил уведомление на входната врата, защото „няма достъп до вътрешната част на сградата“, 2/. на 6.07.2021г. е залепил уведомление на входната врата и 3/.на 6.07.2021г. е „залепено уведомление по чл.47“. Въз основа на тези три призовки, съдът с определение № 5361 от 21.07.2021г., преценявайки че са налице предпоставките на чл.47, ал.6 ГПК, е допуснал назначаване на особен представител на Ж. К. Х.. Уведомяването на страната за насрочените съдебни заседания и за постановеният акт е чрез назначеният особен представител. Постановеният съдебен акт е влязъл в сила на 5.01.2022г., без да е обжалван.

При тези факти, настоящият съдебен състав намира, че е нарушена законоустановената процедура за назначаване на особен представител, което е довело до лишаване на страната от възможност да участва в делото и от възможността да бъде надлежно представлявана. Допуснато е нарушение на следните правила, обезпечаващи участието й в производството: Съгласно чл.47, ал.1 ГПК, за да се счита редовно уведомяването на страната чрез залепване на входната врата, следва да е удостоверено отсъствието й в продължение на един месец от адреса. Невъзможността да бъде намерен ответника се констатира „най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден“/вж. чл.47, ал.1 ГПК/. В случая са приложени три призовки, но всички те удостоверяват посещение на адреса на една и съща дата: 6.07.2021г. Не е изпълнено изискването за три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица и най-малко едно в неприсъствен ден. Без спазване на така установената процедура, не е налице удостоверяване, че ответницата не може да бъде намерена на адреса в продължение на един месец, съответно не може да се допусне извършване на уведомяване чрез залепване на съобщението на входната врата. Без установяване редовността на връчването, съгласно чл.47, ал.6 ГПК, за съдът не съществува процесуална възможност да назначава особен представител.

В случая е неприложимо изключението по чл.47, ал.1, изр.последно ГПК, даващо възможност да не се приложи правилото, че невъзможността да бъде намерен ответника се констатира „най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден“. Това е така, защото посоченото изключение е в сила само когато: „връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса“, извършвайки „справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението“. В конкретният случай, независимо, че върнатото съобщение съдържа отбелязването: „Лицето е в чужбина за неопределено време. Има адвокатски пълномощник“, в същото не се съдържа удостоверяване от връчителя - с посочване - на източника на тези данни в съобщението. За да е приложимо изключението, законодателят изисква „връчителят да е събрал данни“ и „да е удостоверил това с посочване на източника“, а в случая това не е направено.

Наличието на специално основание по чл.303,ал.1 ГПК налага отмяна на влезлият в сила акт и връщане на делото за ново разглеждане на районен съд Пловдив от стадия на връчване на преписи от исковата молба и от доказателствата на ответната страна по предявения иск с правно основание чл.240 ГПК - Ж. Х.. Съгласно т.4 от Тълкувателно решение № 6 по т.д.№ 6/2012г.на ОСГТК на ВКС, разноските направени от молителя в производството по отмяна се присъждат с решението по съществото на спора.

С оглед на изложеното, Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ влязлото в сила решение № 2475 от 10.12.2021г. по гр.д. № 8751/2021г. на Районен съд Пловдив, на когото връща делото за ново разглеждане от друг състав.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :


ЧЛЕНОВЕ : 1.