Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 145

гр.София, 08.04.2022 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на седми април две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов
ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев
Геновева Николаева
като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 4495 по описа за 2021 г. приема следното:
Производството е по реда на чл. 227 от ГПК.
Постъпила е молба от Д. С. П., Г. Б. П. и М. Д. П. за конституиране по делото на наследниците на починалата ищца Г. В.- М. П. и Г. П..
Съставът на Върховния касационен съд констатира следното:
Видно от удостоверение за наследници изх. № 1 от 4.1.2022 г. на Община Ситово, [населено място], ищцата Г. В. П. е починала на 23.12.2021 г., оставяйки за наследници М. П. и Г. П..
Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :


КОНСТИТУИРА като правоприемници на починалата Г. В. П. нейните наследници Г. Б. П.-[ЕГН], и М. Д. П.-[ЕГН].

Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: