Ключови фрази

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 100

гр. София, 16.03.2022 г.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети март през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова ч.гр. дело № 140/2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Г. Й. М. от [населено място] срещу разпореждане № 262585/1.11.2021 г по гр.дело № 2125/20 г на Районен съд-Русе, поправено с разпореждане № 262608 от 11.11.21 г, с което е върната подадената от жалбоподателя частна жалба вх.№ 2796216/28.9.21 г против определение № 262015/15.9.21 г на РРС, първи граждански състав.

В частната жалба се подържа, че определението е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с процесуалния закон.Иска се отмяната му и постановяване на друго, с което делото да бъде върнато на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената частна жалба, чрез предоставяне на нов срок и възможност за изпълнение на дадените указания.

Частната касационна жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Ищецът по гр.дело № 2125/20 г на РРС е подал молба по чл.303 и сл. за отмяна на влязлото по делото в сила решение, която е оставена без движение с определение от 5.8.21 г и са му дадени конкретни указания за остраняване в срок на констарирани нередовности.Указанията на съда не са изпълнение, поради което молбата за отмяна е върната с определение № 262015/15.9.21 г.Против това определение е подадена частна жалба, която е оставена без движение като на М. са дадени указания да внесе държавна такса по сметка на ВКС в размер на 15 лв.

С обжалваното определение, съдът е приел, че жалбоподателят не е изпълнил в срок дадените указания за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 15 лв. От данните по делото се установява, че съдът многократно е дал на жалбоподателя точни и конкретни указания за остраняване на посочената нередовност.С разпореждане № 262541 от 8.10.21 г съдът е указал, че по подадената жалба срещу определението от 15.9.21 г , с което е върната молбата му за отмяна следва да бъде внесена държавна такса в размер на 15 лв.С разпореждане от 22.10.21 г отново е дал указания за внасянето й, за което жалбоподателят е редовно уведомен на 27.10.21 г.Вместо да изпълни дадените от съда указания, М. е поискал от съда да даде обяснения, как да изиска от РОС неправилно внесената държавна такса.В тази хипотеза съдът отново е дал на жалбодателя възможност да поиска освобождаване на погрешно внесената такса и да изпълни в срок указанията за неостраняване на нередовността по подадената частна жалба.Независимо от дадените точни и конкретни указания от страна на съда, проявеното съдействие с цел да не се нарушат процесуалните интереси на страната, указанията отново не са били изпълнени, поради което законосъобразно съдът е пристъпил към връщане на подадената частна жалба.

По горните съображения следва да се приеме, че определението е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Воден от гореизложените мотиви, Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 262585/1.11.2021 г по гр.дело № 2125/20 г на Районен съд-Русе, поправено с разпореждане № 262608 от 11.11.21 г, постановено по делото.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :1.

2.