Ключови фрази
Делба * реституция * нищожност на договорР Е Ш Е Н И Е


N 411/11 г.

София ,31.07.2012 година
В ИМЕТО НА НАРОДАВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , ПЪРВО гражданско отделение в открито съдебно заседание на седми ноември , две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Арсова
ЧЛЕНОВЕ: Василка Илиева
Даниела Стоянова
При участието на секретаря Даниела Цветкова като разгледа докладваното от съдия Костадинка Арсова гр.д. N 1372 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:Производството е по чл.290 и сл. ГПК .
С определение № 789 от 10.08.2011 г. по гр.д. № 1372 /2010 на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение е допуснато касационно обжалване на решение № 1074 от 22.07.2010 г. по гр.д. № 35 от 2009 г. на Варненския окръжен съд , Гражданско отделение в частта, с която е обезсилено решение № 231 от 14.11.2008 г. по гр.д. № 485 от 2007 г. по описа на Провадийския районен съд за обявяване нищожността на договор за покупко- продажба на недвижим имот, сключен с н.а. № .., т.... , рег. № ...., н.д. №..... от .... г. и е отменен н.а. № ... , т...., рег. № ...., н.д. №... от .... г., както и в частта за извършване на съдебна делба при равни квоти на дворно място от 2 050 кв.м. , имот пл. №..., кв.... по плана на с. “Д. “, област “В.” и прекратено производството. Касационната проверка е допусната по въпроса съществува ли обект за делба когато имота е реституиран по ЗВСВОНИ по ЗТСУ и др. бл.закони и се владее в реални граници от страните по делото – наследници на общият наследодател –низходящи –син и дъщеря.
В съдебно заседание ответника М. Ш. М. не е взел становище в съд.заседание.
Върховният касационен съд, състав на Първо г.о. като прецени доводите на страните и данните по делото приема следното :
Варненския окръжен съд е отхвърлил иска за делба между двамата съделители Е. Ш. З. и М. Ш. М. , които са низходящи на Ш. М. С., починал на 13.04.1982 г. Делбеният наследствен имот представлява дворно място с площ от 2 690 кв. м. и съставлява поземлен имот №.., кв... по плана на с. “Д. “, В. област. Ищцата е поискала делба на У..... , кв.8... по плана на [населено място]. От този имот са били отчуждени с протокол № .../..... г. по реда на ЗПИНМ и МР №.... от ..... г. 2 050 кв.м. Отчуждаването е било отменено с решение от 30.05.2000 г. по адм.д. № 634 от 1998 г. на Варненския окръжен съд по реда на ЗВСОНИ по ЗТСУ и др. бл. закони. Имота не е бил нанесен в застроително регулационният план съгласно § 1 от с.з. , което според съда говори , че не е била завършена процедурата по реституцията му. Това становище е обусловило извода, че липсва индивидуализиран обособен обект на вещното право на собственост и следователно за него не може да се извърши делба. Тези изводи са неправилни. Възстановяването на собствеността се извършва при наличието на смесен фактически състав - индивидуалният административен акт за отмяна на отчуждаването и възстановяване на полученото обезщетение. Съдът е длъжен да установи в комулативна наличност посочените два юридически факта. Нанасянето на имота в плана е правна последица от възстановяването на собствеността и не е основание за отхвърляне на иска за делба , ако е била установена съсобственост.
Решението следва да се отмени и делото да се върне на Варненския окръжен съд за да се установят елементите от фактическият състав на ЗВСВОНИ по ЗТСУ и др. бл. закони.
По тези съображения , ВКС, състав на Първо г.о.Р Е Ш И :


ОТМЕНЯВА решение № 1074 от 22.07.2010 г. по гр.д. № 35 от 2009 г. на Варненския окръжен съд .
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Варненския окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: