Ключови фрази
спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * право на изкупуване * конститутивен иск * инцидентен установителен иск * нищожност на договор * симулация

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

296

 

София,06.07.2010 година

 

            Върховният касационен съд,Второ гражданско отделение,в закрито заседание на тридесети юни през две хиляди и десета година,в състав:                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Елса Ташева

ЧЛЕНОВЕ:             Светлана Калинова

         Зоя Атанасова

при секретар

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

гражданско дело № 233 от 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.274,ал.3,т.1 ГПК.

С определение ,постановено на 18.12.2009г. от Сливенския окръжен съд по ч.гр.д. №581/2009г. е потвърдено определението на Сливенския районен съд от 07.07.2009г.,постановено по гр.д. №5591/2007г., с което производството по делото е спряно до влизане в сила на решение по гр.д. №578/2009г. и 591/2009г. на Сливенския районен съд.

Определението е обжалвано от В. Й. Н. с оплаквания,че е незаконосъобразно и с искане да бъде отменено и делото бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по гр.д. №5591/2007г. по описа на Сливенския районен съд,тъй като неправилно съдът е приел,че е налице връзка на преюдициалност между делата с оглед характера на делбеното производство. Поддържа,че жалбата следва да бъде допусната до касационно обжалване на основание чл.280, ал.1,т.1 и т.3 ГПК,тъй като с обжалваното определение съдът се е произнесъл по въпроса кога е налице връзка на обусловеност, обосноваваща спиране на висящо производство по реда на чл.182,ал.1, буква”г” ГПК и по въпроса дали мотивите на решението се ползуват със сила на присъдено нещо,по които е налице противоречива практика с оглед посочените в изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК решения и определения на ВКС. Поддържа също така,че въпросът за наличие на връзка на обусловеност,обосноваваща спиране на висящо производство е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото с оглед характера на делбеното производство.

В писмен отговор в срока по чл.276,ал.1 ГПК ответникът по касационна жалба С. П. С. изразява становище,че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване по изложените в отговора съображения.

Частната жалба е подадена в срока по чл.275,ал.1 ГПК и е допустима по смисъла на чл.280,ал.3 ГПК. Налице са и предпоставките за допускане на касационното обжалване,като съображенията за това са следните:

В обжалваното определение въззивният съд се е произнесъл по въпроса дали производството по изкупуване на идеални части от съсобствен имот по реда на чл.33,ал.2 ЗС е преюдициално по отношение на дело за делба на същия имот и по въпроса за правното значение на предявен инцидентен установителен иск,респ. на заявено под формата на възражение искане за констатиране нищожност на договор за дарение като прикриващ продажба.

Прието е,че с оглед целта на делбеното производство и на обстоятелството,че в първата фаза със съдебно решение следва да се посочи между кого,по отношение на кои имоти и при какво съотношение на квотите от правото на собственост ще се допусне делба,въпросът кои от страните в делбеното производство и при какво съотношение в правото на собственост ще се явят съсобственици е преюдициален по отношение делото за делба,вкл. и при предявен иск по чл.33,ал.2 ЗС.

В представеното с изложението към частната жалба определение №269/07.05.2009г. на ВКС по ч.т.д. №115/2009г.,ІІ ТО,ТК е прието,че правно релевантна за хипотезата на чл.182,ал.1,буква”г” ГПК/отм./ е единствено връзката на преюдициалност между делата,за която в конкретния случай е прието,че не е налице,но доколкото вида на делото, обусловило извода на въззивния съд за наличие на предпоставките на чл.182,ал.1,буква”г” ГПК/отм./ е съвършено различен от разглежданата в настоящия случай хипотеза, следва да се приеме,че противоречиво разрешаване на поставения процесуален въпрос по смисъла на чл.280,ал.1, т.2 ГПК не е налице.

В определение №401/20.11.2008г. на ВКС по ч.гр.д. №1980/2008г.,ІІІ ГО е прието,че основание за спиране по чл.182,ал.1,буква”г” ГПК/отм./ е налице тогава,когато между двете дела съществува връзка на обусловеност,т.е. когато предмет на обуславящото дело е правоотношение, чието съществуване или несъществуване е предпоставка за съществуването на правоотношението,предмет на обусловеното дело. С оглед характера на делбеното производство,неговите цели и особености обаче настоящият състав приема,че не е налице противоречиво разрешаване на въпроса по приложението на чл.182,ал.1,буква”г” ГПК/отм./.

Не е налице противоречиво разрешаване и по въпроса дали мотивите на решението,които съдържат констатации относно доказателствените, правнорелевантните факти и преюдициалните правоотношения,които не са обхванати от спорния предмет се ползуват със сила на присъдено нещо или не,тъй като в настоящия случай изразеното по този въпрос становище не е обусловило крайния извод за наличието на предпоставките на чл.182,ал.1,буква”г” ГПК/отм./.

Настоящият състав приема,че касационно обжалване следва да бъде допуснато по реда на чл.280,ал.1,т.3 ГПК по въпроса за наличие на връзка на преюдициалност по смисъла на чл.182,ал.1,буква”г” ГПК/отм./ при висящо делбено производство с оглед естеството на разглеждания казус,а именно наличие на заявен извън делбата конститутивен иск.

По така поставения въпрос настоящият състав приема следното:

С оглед целта на делбеното производство,а именно ликвидиране състоянието на съсобственост по отношение на определена съвкупност от имущества и на изискването на чл.75,ал.2 ЗН в делбеното производство да участвуват всички лица,които притежават съответната идеална част от имуществата,предмет на делбата,следва да се приеме,че производството по чл.33,ал.2 ЗС за изкупуване на идеална част от имот,предмет на делбеното производство е преюдициално по отношение на делото за делба,намиращо се в първата фаза на производството,тъй като правната промяна,която производството по чл.33,ал.2 ЗС има за цел касае кръга от лица,по отношение на които в първата фаза на делбеното производство следва да се установи наличие на съсобственост,както и притежаваните от тези лица дялове от имуществото,предмет на делбата. Този спор не може да бъде разрешен в делбеното производство /Постановление №7/1973г. на Пленума на ВС,т.3/,поради което независимо дали искът по чл.33,ал.2 ЗС е предявен преди предявяването на иска за делба или не,решението,постановено в производството по чл.33,ал.2 ЗС ще има значение за правилното решаване на въпроса между кои лица и при какви делбени права следва да бъде допусната делбата.

При постановяване на решението по допускане на делбата следва да бъдат взети предвид всички факти и обстоятелства,имащи значение за наличието на съсобственост,лицата между които тази съсобственост съществува и притежаваните от тях дялове от имуществото,предмет на делбата,осъществили се до приключване на устните състезания,вкл. извършените в хода на делбеното производство разпореждания,тъй като неучастието на лице,което притежава идеална част от делбеното имущество обуславя нищожност на делбата по смисъла на чл.75,ал.2 ЗН. Именно поради това съдът следва да спре производството за делба /в първата му фаза/ до приключване на всяко друго исково производство, имащо за предмет установяване принадлежността на правото на собственост върху имуществото,предмет на делбата в отношенията между участвуващите и в делбеното производство лица,както и на производство,в което са упражнени потестативни права,имащи за цел придобиване на право на собственост върху имуществото,предмет на делбата или промяна в квотите в съсобствеността.

Поради тези съображения настоящият състав приема,че постановеното от Сливенския окръжен съд определение,с което е прието,че е налице връзка на преюдициалност между производството по предявен иск с правно основание чл.33,ал.2 ЗС и производство за делба по смисъла на чл.182,ал.1,буква”г” ГПК/отм./ е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното,Върховният касационен съд,състав на Второ гражданско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА определението,постановено на 18.12.2009г. от Сливенския окръжен съд по в.ч.гр.д. №581/2009г.

 

 

Председател:

 

Членове: